Artikkelit

8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäi­si hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Etä­työn lisään­ty­mi­nen ja verk­ko­kaup­po­jen kas­va­mi­nen vii­me­vuo­den aika­na on lisän­nyt myös kiin­nos­tus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suo­men Yrit­tä­jien teke­män kyse­lyn mukaan yli 70 pro­sent­tia työ­elä­mäs­sä ole­vis­ta haluai­si tehdä jat­kos­sa­kin etä­töi­tä. Tämä ei aina­kaan ole pahit­teek­si, jos mie­tit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hyödyntämistä. 

Lue lisää

Vaikuttaja­markkinointi muutoksessa

Vaikuttaja­markkinointi on jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa ja kas­vaa sekä kehit­tyy edel­leen. Tämä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on kas­va­nut yksin­ker­tai­sis­ta PR-toi­­mis­­ta suu­riin mai­nos­kam­pan­joi­hin, jotka saa­vut­ta­vat enem­män ja enem­män mer­kit­tä­vyyt­tä – vaikuttavuus

Lue lisää
Tuloksien mittaaminen tietokone

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tulok­sien mittaaminen

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaa voi­daan läh­teä teke­mään usei­den eri­lais­ten tavoit­tei­den poh­jal­ta ja tavoit­teet myös mää­rit­te­le­vät suu­rel­ta osin sen, mitkä mit­ta­rit ovat olen­nai­sia tulok­sien arvioi­mi­ses­sa.  Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa pitää kui­ten­kin muistaa,

Lue lisää
fist bumps

Mark­ki­noin­nin tehos­ta­mi­nen ristiinpromootiolla

Nyky­ään ris­tiin­pro­moo­tio­ta on kaik­kial­la, tai ehkä se vain tun­tuu siltä, sillä onnis­tu­nut ris­tiin­pro­moo­tio pal­kit­see yri­tyk­siä kas­va­val­la mark­ki­nao­suu­del­la ja parem­mal­la brän­di­tie­toi­suu­del­la. Lähes kaik­ki huip­pubrän­dit ovat­kin sisällyttäneet

Lue lisää
https://www.marmai.fi/uutiset/toimisto-onnistui-huijaamaan-brandeja-feikkivaikuttajat-solmivat-yhteistoita-6668894

Brän­di­lä­het­ti­läs

Brän­di­lä­het­ti­läs on sana, joka usein nousee esiin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta puhut­taes­sa. Brän­di­lä­het­ti­läi­den käyt­tö on yleis­ty­nyt viime vuo­si­na ja se on erit­täin teho­kas mark­ki­noin­nin keino, joka tuo brändille

Lue lisää

Vai­kut­ta­jien kaupallistaminen

Vai­kut­ta­jien kau­pal­lis­ta­mi­nen on suuri mah­dol­li­suus ja samal­la haas­te, jonka kans­sa vai­kut­ta­jat ja mana­ge­rit ural­laan tais­te­le­vat. Kau­pal­lis­ta­mi­nen on kui­ten­kin viime vuo­si­na moni­puo­lis­tu­nut ja avan­nut monel­le uusia mah­dol­li­suuk­sia sosi­aa­li­sen median myötä. Sen avul­la on myös nous­sut esiin uusia vai­kut­ta­jia perin­teis­ten jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den lisäksi. 

Lue lisää

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!