Artikkelit

Harjoittelijana Hypementillä

Lukuaika: 3 minuut­tia Moi! Olen Samuli ja Hypementin uusin kasvo. Harjoittelijana Hypementilla aloitin maa­lis­kuun alussa ja nyt 4 kuu­kau­den jälkeen poh­dit­tiin, että mulla saat­tai­si olla pal­jon­kin kiin­nos­ta­vaa sanot­ta­vaa mun koke­muk­sis­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa. Spoiler alert — yhtäkään pahaa sanaa ei mulla ole har­joit­te­lus­ta­ni, joten jos har­joit­te­lu kiin­nos­taa suo­sit­te­len kovasti jatkamaan.

Lue Lisää »

Artistin arki pandemian keskellä

Lukuaika: 3 minuuttia Keikkojen loppuminen kuin seinään pandemian myötä loi täysin ennalta-arvaamattoman tilanteen artisteille ja taiteilijoille. Tulonlähteet hupenivat ja tulevaisuudesta oli harmaa kuva. Osa vaihtoi alaa, osa jäi odottamaan parempaa ja osa keksi jotain uutta.

Sosiaalisen median vaikuttajana jo aikaisemminkin loistanut Uniikki näki tilanteessa omat mahdollisuutensa ja ryhtyi panostamaan vaikuttajana toimimiseen. Moni aspekti kiehtoo Uniikkia vaikuttajana toimimisessa, mutta etenkin luova sisällöntuotanto ja taiteellinen vapaus ovat hänellä lähellä sydäntä.

Haastattelimme Uniikkia artistin ja vaikuttajan eroavaisuuksista sekä siitä mitä kaikkea uusi arki toi hänelle tullessaan.

Lue Lisää »

Miten podcas­te­ja tehdään? – Krashin kaksikko kertoo

Lukuaika: 5 minuut­tia Edellisessä artik­ke­lis­sam­me ker­roim­me podcas­tien määrä kas­va­neen räjäh­dys­mäi­ses­ti vuonna 2020. Tätä artik­ke­lia varten haas­tat­te­lim­me podcas­tien tuo­tan­to­yh­tiö Krashin perus­ta­jia Tapio Auvista ja Klaus Hietalaa, jotka ker­toi­vat meille miten he pää­tyi­vät mukaan bis­nek­seen ja mitä kaikkea podcas­tin tuot­ta­mi­seen tarvitaan.

Lue Lisää »

Podcastien uusi aikakausi

Lukuaika: 3 minuut­tia Podcastien suosio lisään­tyi räjäh­dys­mäi­ses­ti vuoden 2020 aikana. Hypement selvitti kuinka suuresta ilmiöstä todella on kyse ja onko mukana kau­pal­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Artikkeliin otettiin mukaan myös yhden Suomen suo­si­tuim­man podcas­tin pitäjät ja heidän rehel­li­set mie­li­pi­teen­sä alan tule­vai­suu­des­ta. Alkuun ker­taam­me luki­jal­le vielä kuinka laajasta kana­vas­ta on kyse.

Lue Lisää »

Kuka on Lilli Keh?

Lukuaika: 3 minuut­tia Lilli on muodin mark­ki­noin­nin ja brän­di­työn ammat­ti­lai­nen, joka päätyi monien onnek­kai­den sat­tu­mus­ten kautta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pariin. Oman firman perus­ta­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si vuoden 2021 alusta ja asia­kas­port­fo­lio on jo täy­den­ty­nyt muun muassa Taco Bellillä ja Armanilla. KEH Consulting on eri­kois­tu­nut eet­ti­seen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kon­sul­toin­tiin sekä brän­din­muo­dos­tuk­sen suun­nit­te­luun ja kehittämiseen.

Lue Lisää »

Mitä odottaa tältä vuodelta?

Lukuaika: 4 minuut­tia Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat koros­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­ten mark­ki­noin­nin keinojen ohella viime vuosien aikana. Mistä tämä kehitys tulee ja mitä voimme odottaa tule­val­ta vuodelta? Ala muuttuu ja kehittyy nopeasti, joka vaatii vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tyk­sil­tä vas­taa­vaa kykyä mukautua ja inno­voi­da. Kokosimme yhteen­ve­don niistä tren­deis­tä, jotka ohjaavat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin alan kehi­tys­tä tulevana vuonna.

Lue Lisää »

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!