Mitä odottaa tältä vuodelta?

Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat korostuneet huomattavasti perinteisten markkinoinnin keinojen ohella viime vuosien aikana. Mistä tämä kehitys tulee ja mitä voimme odottaa tulevalta vuodelta? Ala muuttuu ja kehittyy nopeasti, joka vaatii vaikuttajamarkkinoinnin yrityksiltä vastaavaa kykyä mukautua ja innovoida. Kokosimme yhteenvedon niistä trendeistä, jotka ohjaavat vaikuttajamarkkinoinnin alan kehitystä tulevana vuonna.
Lukuaika: 4 minuut­tia

1. Livelähetys avaa ikkunan vai­kut­ta­jan arkeen

Vuoden 2020 maa­lis­kuun aikana Instagramin Live-lähetysten määrä kasvoi 70% edel­tä­väs­tä kuu­kau­des­ta. Pandemiasta joh­tu­neet maa­il­man­laa­jui­set sul­ku­ti­lat ja rajoi­tuk­set jättivät ihmiset yksin kotei­hin­sa, jolloin ihmis­kon­tak­te­ja ja kuu­lu­mi­sia muiden arjesta haettiin sosi­aa­li­ses­ta mediasta.

Livelähetysten suosion kasvun myötä monet vai­kut­ta­jat tekivät yhteis­työ­tä kes­ke­nään ja yleisö pääsi näkemään omin silmin kulis­sien taakse. Filtteröimätön, aito sisältö kiin­nos­taa entistä enemmän. Täydellistä ulko­kuor­ta rikot­tiin ja vai­keis­ta, jopa hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta aiheista ker­rot­tiin. Ihmiset arvos­ta­vat ja kai­paa­vat vai­kut­ta­jien aitoja sekä hen­ki­lö­koh­tai­sia sisältöjä.

Used Generated Content (UGC) on entistä tär­keäm­pää yri­tyk­sil­le ja brän­deil­le, kun vai­kut­ta­jat antavat tuot­teil­le kasvot. Livelähetykset tekevät sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta resurs­si­te­ho­kas­ta, helposti seu­rat­ta­vaa sekä muun muassa Instagramin lan­see­raa­man sosi­aa­li­sen kau­pan­käyn­nin, Instagram Shopin, myötä myös helposti skaalautuvaa.

Uusimpien mark­ki­na­tut­ki­mus­ten mukaan vuonna 2021 inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä 29% seit­se­mäs­tä eri maasta seuraa heille tär­kei­den vai­kut­ta­jien live­lä­he­tyk­siä. 80% kokee, että he toden­nä­köi­ses­ti ostai­si­vat live­lä­he­tyk­ses­sä mai­nos­tet­tu­ja tuotteita.

2. Instagram Shopping luo uuden sosi­aa­li­sen kau­pan­käyn­nin rajapinnan

Maailmanlaajuisesti kes­ki­ver­to­ku­lut­ta­ja viettää sosi­aa­li­sen median parissa 144 minuut­tia päivässä.  Tämä aika on otol­li­nen herä­teos­tok­sil­le ja sisällöt ovat saaneet entistä kau­pal­li­sem­man mer­ki­tyk­sen. Aikaisemmin mainitun Instagram Shopin lan­see­rauk­sen myötä 2020 mukaan tulivat kura­toi­dut “Editor’s Picks” tuo­te­va­li­koi­mat sekä muun muassa mah­dol­li­suus nähdä seu­raa­mien­sa sivus­to­jen myytävät tuotteet. Myös oppaita ja valmiita kokoel­mia sosi­aa­li­seen shop­pai­luun on tarjolla, joten kulut­ta­jan osto­pää­tös on tehty mah­dol­li­sim­man helpoksi ja nopeaksi. Vaikuttajille tämä tarjoaa mah­dol­li­suu­den yhdistää Instagramin tavoit­ta­vuus ja Pinterestin tapainen kura­toi­tu lista lem­pi­tuot­teis­taan kohdeyleisölleen.

Live Shopping ‑omi­nai­suu­den myötä vai­kut­ta­jat voivat myös mai­nos­taa tuot­tei­taan tai kau­pal­lis­ta yhteis­työ­tään live­vi­deon ohella. Tämä avaa mah­dol­li­suu­den muun muassa urhei­lu­jouk­kueil­le myydä seuran peli­pai­to­ja ja oheis­tuot­tei­ta esi­mer­kik­si leh­dis­tö­ti­lai­suu­den live­lä­he­tyk­sen aikana, kun koh­de­ryh­mää on sata­var­mas­ti paikalla.

3. Lyhytkestoinen sisältö — on muitakin kuin Snapchat

Pysyvän, pit­kä­kes­tois­ten jul­kai­su­jen ohelle kirinyt muu­ta­mien kym­me­nien sekun­tien jul­kai­sut ovat tulleet jää­däk­seen. Snapchatin Storiesien pohjalta lii­kah­ta­nut idea vei mark­ki­nan ensin Instagramin puolelle ja nyt mukaan ovat tulleet muun muassa Youtube Shorts, Twitter Fleets sekä LinkedIn Stories. Persoonallisuus ja vahvasti suun­nit­te­le­ma­ton lop­pu­tu­los ovat omi­nai­si­aan näille “mini­dok­ka­reil­le” ja mah­dol­lis­ta­vat­kin vai­kut­ta­jien seu­raa­mi­sen arjen kie­mu­rois­sa ja tilan­teis­sa, joista sisältöä ei vält­tä­mät­tä muuten jul­kais­tai­si. Lyhyiden, helposti samais­tut­ta­vien sisäl­tö­jen ohella onkin helppo ottaa koh­dey­lei­söä mukaan kyse­lyi­den ja äänes­tys­ten myötä, jolloin jokainen pääsee halu­tes­saan omalta osaltaan vai­kut­ta­maan sisällöntuotantoon. 

Kiinalaista alku­pe­rää oleva TikTok onkin mark­ki­nan kuumin toimija tällä hetkellä. Tammikuussa 2018 alkanut suosion kasvu tuli Suomeen hieman myö­hem­min eikä näytä vielä hidas­tu­mi­sen merkkejä. Trendivetoisuus ja kuumien aiheiden nopea vaih­tu­mi­nen tekevät TikTokin seu­raa­mi­ses­ta erittäin mie­len­kiin­tois­ta var­sin­kin, kun raken­net­tu algo­rit­mi kou­kut­taa käyt­tä­jän selai­le­maan vailla sen suu­rem­paa päämäärää.

4. Clubhouse tuo luon­tai­sen kes­kus­te­lun ja väit­te­lyn osaksi arkea

Mikäli Clubhouse ei vielä ole terminä tuttu, on korkea aika tutustua uuden sosi­aa­li­sen audio­poh­jai­sen kes­kus­te­lun maa­il­maan. Clubhouse tarjoaa mah­dol­li­suu­den kuun­nel­la kiin­nos­ta­vien alojen ja aihe­pii­rien kes­kus­te­lua, joita juon­ta­vat ja mode­roi­vat alansa parhaat asian­tun­ti­jat eri­näi­sis­sä huo­neis­sa. Kansainvälisellä tasolla mukaan kes­kus­te­luun ovat hypän­neet niin Mark Zuckerberg kuin Elon Musk. Suomessa eniten seu­raa­jia kerää joka-aamuinen kello yhdeksän Good Morning Finland ‑kes­kus­te­lu Sauna Club ‑ryhmän alla. Clubhouse vaatii kutsun liit­ty­mis­tä varten, joten lou­nas­tauol­la kan­nat­taa olla valp­paa­na, kun joku asiasta mainitsee.

Clubhouse mah­dol­lis­taa ver­kos­toi­tu­mi­sen sekä  tarjoaa uniikin tilai­suu­den omalle hen­ki­löbrän­däyk­sel­le mikäli siellä on aktii­vi­nen. Retorinen osaa­mi­nen ja tari­nan­ker­ron­ta korostuu, kun puheen­vuo­ro­ja ryhmissä jaetaan. Koska kes­kus­te­lua ei sen suu­rem­min mode­roi­da, voivat aiheet olla hyvin mie­len­kiin­toi­sia ja vapaita. Luontaisen kes­kus­te­lun ympä­ril­le raken­ne­tut aihe­pii­rit tar­joa­vat upean tilai­suu­den myös vai­kut­ta­jil­le nousta esiin. Näemme tässä suurta mah­dol­li­suut­ta tulevan vuoden kuumaksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin trendiksi.

5. Mikro- ja nano­vai­kut­ta­jat kas­va­vas­sa roolissa

Sitoutuneisuusaste (enga­ge­ment rate) on entistä suu­rem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä, kun yri­tyk­sen valit­se­vat itsel­leen sopivia brän­di­lä­het­ti­läi­tä. Vuoden 2019 Later & Fohrin kan­sain­vä­li­sen tut­ki­muk­sen mukaan mik­ro­vai­kut­ta­jat, joilla on alle 25k seu­raa­jaa saa­vut­ta­vat parhaan sitou­tu­nei­suusas­teen, noin 7%. Mikro- ja nano­vai­kut­ta­jien kasvava tarjonta on eri­tyi­sen hou­kut­te­le­vaa yri­tyk­sil­le, jotka suun­nit­te­le­vat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­aan, mutta joille suuret resurs­soin­nit eivät ole vielä ajan­koh­tai­sia. Huolella valitut mikro- ja nano­vai­kut­ta­jat ovat erittäin kus­tan­nus­te­ho­kas vaihtoehto.

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!