Vaikuttajamarkkinoinnin edut, joita perin­tei­sem­mäl­lä mark­ki­noin­nil­la ei saavuteta

Yritykset selvästi näkevät jo vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt ja yhä useammat varaavat sille oman budjetin. Mutta miksi vaikuttajamarkkinointi on saanut niin suuren roolin perinteisen markkinoinnin rinnalla?

Outbound ja perin­tei­nen markkinointi

Perinteistä mark­ki­noin­tia kut­su­taan perin­tei­sek­si sen vuoksi, että se on juuri sitä: tois­tu­vat mark­ki­noin­nil­li­set toi­men­pi­teet, joita yri­tyk­set ovat tehneet jo vuosia. Perinteisen median keinoja ovat muun muassa puhe­lin­myyn­ti, tv- ja radio­mai­nok­set, lehti-ilmoitukset, ulko­mai­non­ta ja ostetut säh­kö­pos­ti­lis­tat. Nämä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ovat esi­merk­ke­jä outbound-markkinoinnista, joka on usein kohdistamatonta.

Outbound-markkinointi on mark­ki­noi­jan yksi­puo­lis­ta lähes­ty­mis­tä kulut­ta­jaan, eikä se tuota asiak­kaal­le mitään lisä­ar­voa. Ihmiset eivät usein edes halua outbound-markkinoinnin koh­teek­si, joten he pyrkivät vält­te­le­mään sitä. Sitä ei mark­ki­noi­ja tie­ten­kään toivo, että poten­ti­aa­li­nen asiakas alkaa torjua heitä. Kun mai­nok­sia on joka puolella, viestit eivät enää erotu, eikä niihin usein edes kiin­ni­te­tä huomiota.

Vaikuttajamarkkinointi on miellyttävämpää

Ihmiset etsivät yhä enemmän tietoa itse omista kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta, seu­raa­vat kiin­nos­ta­via per­soo­nia, kes­kus­te­le­vat ja jakavat koke­muk­si­aan. Perinteinen mark­ki­noin­ti vastaa heikosti näihin tar­pei­siin ja inbound-markkinoinnin merkitys kasvaa.

Vaikuttajamarkkinointi on ennemmin inbound-markkinointia. Ero out­boun­diin on se, että kulut­ta­jien osto­ha­lua herä­tel­lään ker­to­mal­la tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta innos­ta­vas­ti, mutta tyr­kyt­tä­mät­tä. Pyritään aset­tu­maan asiak­kaan asemaan ja tuot­ta­maan hyö­dyl­lis­tä sisältöä niin, että asiakas haluaa nähdä sitä lisää. Asiakas ikään kuin itse haluaa mark­ki­noin­nin koh­teek­si, joten se on myös hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa ja tuntuu häi­rin­nän sijaan auttamiselta.

Kohdistaminen on helpompaa

Vaikuttajamarkkinointi kes­kit­tyy tarkasti koh­den­net­tuun yleisöön ja koh­de­ryh­mä on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nut siitä mitä vai­kut­ta­ja tekee, kokee ja suo­sit­te­lee. Vaikuttajat ovat raken­ta­neet seu­raa­ja­kun­taan­sa jo pitkän aikaa luomalla heille rele­vant­tia ja kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Kohdentaminen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa on siis tehok­kaam­paa, kuin perin­tei­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa, jossa viestiä väli­te­tään enemmän myös hen­ki­löil­le, joita se ei kiin­nos­ta lainkaan.

Aitoihin ääniin luotetaan

Ihmiset ovat kyl­läs­ty­nei­tä kuun­te­le­maan näyt­te­li­jöi­den suuhun kir­joi­tet­tu­ja viestejä tai lauluja tuot­tei­den hin­nois­ta. Vaikuttajamarkkinointi sen sijaan tuo pöydälle kol­man­nen osa­puo­len suo­sit­te­lun, joka on tehokas tapa pyrkiä vai­kut­ta­maan ihmisten ostopäätökseen.

Puolueeton ääni tuntuu uskot­ta­vam­mal­ta ja luo­tet­ta­vam­mal­ta, kuin viestit suoraan yri­tyk­sel­tä. Ihmiset tie­dos­ta­vat, että vai­kut­ta­jat haluavat pitää kiinni mai­nees­taan, eivätkä suo­sit­te­li­si tuot­tei­ta, joista eivät oikeasti pidä. Voisi todeta, että ihmiset luot­ta­vat ihmisiin ja ihmiset ovat kiin­nos­ta­vam­pia, kuin tuotteet ja palvelut. Useissa tut­ki­muk­sis­sa on todettu vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin olevan monin­ker­tai­ses­ti tehok­kaam­paa perin­tei­seen mai­non­taan verrattuna.

Kaikille yri­tyk­sil­le bud­jet­tiin katsomatta

Vaikuttajamarkkinoinnin edut tulevat esille vii­meis­tään bud­jet­tia neu­vo­tel­taes­sa. Perinteinen mark­ki­noin­ti yleensä vaatii brän­deil­tä paksua lom­pak­koa. Sen sijaan vaikuttaja­markkinointi on ihan­teel­li­nen kaikille yri­tyk­sil­le kai­ken­lai­sil­la bud­je­teil­la. Hinnat vaih­te­le­vat vai­kut­ta­jien ja kanavien välillä, joten jos kus­tan­nuk­set halutaan pitää pieninä, voidaan toimia pie­nem­pien mik­ro­vai­kut­ta­jien kanssa, joiden seu­raa­jat ovat erittäin sitoutuneita.

Perinteisillä medioil­la on myös pitkät toi­mi­tusa­jat, sillä lehti- ja tele­vi­sio­mai­nos­ten suun­nit­te­luun ja jul­kai­se­mi­seen tar­vi­taan useita kuu­kausia. Vaikuttajat sen sijaan voivat jul­kais­ta sisäl­tö­jä melkein välit­tö­mäs­ti. Lisäksi perin­tei­sen mark­ki­noin­nin tuot­to­pro­sent­tia on vaikea seurata, sillä ei ole todel­lis­ta tietoa siitä, kuinka monesta tulee asiak­kai­ta sen vuoksi, että he ovat nähneet mai­nos­tau­lusi tai TV-mainoksesi.

Mikäli vaikuttaja­markkinointi tuntuu sopi­val­ta keinolta tavoit­taa sinun yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä, olemme mie­lel­läm­me avuksi, olethan meihin yhteydessä!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!