PALVELUT

TARKOIN RÄÄTÄLÖITYJÄ kokonaisuuksia

Asiakkaan tarpeet ovat meille tärkeitä. Suunnittelemme vaikuttaja­markkinointia aina yri­tyk­sen suurempi mark­ki­noin­nin koko­nai­suus huo­mioi­den. Kaikkien pro­jek­tiem­me läh­tö­koh­ta­na on saa­vut­taa asiak­kaan antamat tavoit­teet. Autamme etsimään ja tun­nis­ta­maan uusia vai­kut­ta­jia ja kehit­tä­mään jo olemassa olevia yhteistyömalleja. 

Tarjoamme moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja laa­joi­hin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koko­nai­suuk­siin ja pie­nem­piin yksit­täi­siin toi­men­pi­tei­siin. Käytössämme on alan vii­mei­sim­mät ja laa­duk­kaim­mat työkalut sekä laajat vaikuttajaverkostot.

jatkuva kUMPPANUUS

Työskentelemme yri­tyk­sil­le toi­mis­to­kump­pa­ni­na. Vastaamme stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­ses­tä ja vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den koko­nai­suuk­sis­ta. Teille jää enemmän aikaa kes­kit­tyä yri­tyk­sen muihin tehtäviin.

vaikuttaja-
kampanjat

Suunnittelemme ja toteu­tam­me yri­tyk­sil­le vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta. Teemme vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­sen, hoidamme vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, valvomme toteu­tus­ta sekä rapor­toim­me ja ana­ly­soim­me tulokset. 

TUOtelähetykset
vai­kut­ta­jil­le

Toteutamme ja suun­nit­te­lem­me sinun tuo­te­lä­he­tyk­set. Konsultoimme sinua parhaan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si ja tar­vit­taes­sa myös suun­nit­te­lem­me koko tuo­te­lä­he­tyk­sen konseptin. 

kou­lu­tuk­set & workshopit

Voimme tulla puhumaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta tapah­tu­maan­ne tai jär­jes­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin works­ho­pin tai koulutuksen.

KAMPANJA

Yksittäinen vai­kut­ta­ja­kam­pan­ja

TUTKIMUS

 • alku­kar­toi­tus
 • brief

 

SUUNNITTELU

 • vai­kut­ta­ja­stra­te­gia
 • vai­kut­ta­ja­va­lin­nat
 • sisäl­tö­suun­ni­tel­ma

 

TOTEUTUS

 • vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut
 • kam­pan­jan läpivienti
 • rapor­toin­ti
 • Reach 100k

Jatkuva

Pitkäaikainen yhteis­työ

TUTKIMUS

 • Alkukartoitus
 • Workshop #1
 • Workshop #2

SUUNNITTELU

 • Vaikuttajastrategia
 • Vaikuttajavalinnat
 • Sisältösuunnitelma
 • Workshop #3

TOTEUTUS

 • Vaikuttajaneuvottelut
 • Kampanjoiden läpi­vien­ti
 • Raportointi
 • Jatkuva mark­ki­nan seu­raa­mi­nen sekä uuden ideointi ja kehittäminen
 • Jatkuva kom­mu­ni­koin­ti
  asiak­kaan kanssa
 • Tarvittavat Workshopit

PR

Tuotelahjat ja ‑lähe­tyk­set vaikuttajille

TUTKIMUS

 • Alkukartoitus

 

SUUNNITTELU

 • Seedauksen suun­nit­te­lu

 

TOTEUTUS

 • Vaikuttajavalinnat
 • Tuotelahjan lähetys
 • Raportointi