PAL­VE­LUT

TAR­KOIN RÄÄ­TÄ­LÖI­TY­JÄ kokonaisuuksia

Asiak­kaan tar­peet ovat meil­le tär­kei­tä. Suun­nit­te­lem­me vaikuttaja­markkinointia aina yri­tyk­sen suu­rem­pi mark­ki­noin­nin koko­nai­suus huo­mioi­den. Kaik­kien pro­jek­tiem­me läh­tö­koh­ta­na on saa­vut­taa asiak­kaan anta­mat tavoit­teet. Autam­me etsi­mään ja tun­nis­ta­maan uusia vai­kut­ta­jia ja kehit­tä­mään jo ole­mas­sa ole­via yhteistyömalleja. 

Tar­joam­me moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja laa­joi­hin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koko­nai­suuk­siin ja pie­nem­piin yksit­täi­siin toi­men­pi­tei­siin. Käy­tös­säm­me on alan vii­mei­sim­mät ja laa­duk­kaim­mat työ­ka­lut sekä laa­jat vaikuttajaverkostot.

jat­ku­va kUMPPANUUS

Työs­ken­te­lem­me yri­tyk­sil­le toi­mis­to­kump­pa­ni­na. Vas­taam­me stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­ses­tä ja vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den koko­nai­suuk­sis­ta. Teil­le jää enem­män aikaa kes­kit­tyä yri­tyk­sen mui­hin tehtäviin.

vai­kut­ta­ja-
kampanjat

Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me yri­tyk­sil­le vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta. Teem­me vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­sen, hoi­dam­me vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, val­vom­me toteu­tus­ta sekä rapor­toim­me ja ana­ly­soim­me tulokset. 

TUO­te­lä­he­tyk­set
vai­kut­ta­jil­le

Toteu­tam­me ja suun­nit­te­lem­me sinun tuo­te­lä­he­tyk­set. Kon­sul­toim­me sinua par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si ja tar­vit­taes­sa myös suun­nit­te­lem­me koko tuo­te­lä­he­tyk­sen konseptin. 

kou­lu­tuk­set & workshopit

Voim­me tulla puhu­maan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta tapah­tu­maan­ne tai jär­jes­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin works­ho­pin tai koulutuksen.

KAM­PAN­JA

Yksit­täi­nen vaikuttajakampanja

TUT­KI­MUS

 • alku­kar­toi­tus
 • brief

 

SUUN­NIT­TE­LU

 • vai­kut­ta­ja­stra­te­gia
 • vai­kut­ta­ja­va­lin­nat
 • sisäl­tö­suun­ni­tel­ma

 

TOTEU­TUS

 • vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut
 • kam­pan­jan läpivienti
 • rapor­toin­ti
 • Reach 100k
5 000 €
alkaen

sisäl­tää vaikuttajabudjetin

Jat­ku­va

Yksit­täi­nen vaikuttajakampanja

TUT­KI­MUS

 • Alku­kar­toi­tus
 • Works­hop #1
 • Works­hop #2

SUUN­NIT­TE­LU

 • Vai­kut­ta­ja­stra­te­gia
 • Vai­kut­ta­ja­va­lin­nat
 • Sisäl­tö­suun­ni­tel­ma
 • Works­hop #3

TOTEU­TUS

 • Vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut
 • Kam­pan­joi­den läpivienti
 • Rapor­toin­ti
 • Jat­ku­va mark­ki­nan seu­raa­mi­nen sekä uuden ideoin­ti ja kehittäminen
 • Jat­ku­va kom­mu­ni­koin­ti
  asiak­kaan kanssa
 • Tar­vit­ta­vat Workshopit
3 000 €
alkaen/kk

Mini­mi sopi­mus­kausi 6kk

PR

Tuo­te­lah­jat ja ‑lähe­tyk­set vaikuttajille

TUT­KI­MUS

 • Alku­kar­toi­tus

 

SUUN­NIT­TE­LU

 • See­dauk­sen suunnittelu

 

TOTEU­TUS

 • Vai­kut­ta­ja­va­lin­nat
 • Tuo­te­lah­jan lähetys
 • Rapor­toin­ti
1 500 €
alkaen

pyydä kam­pan­ja­tar­jous!

Kerro meil­le lyhyes­ti, mitä kai­paat ja palaam­me sinulle