Clubhouse — miksi kaikkien tulisi jo olla siellä?

Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa blogissaan Clubhousen merkitystä niin sosiaalisen median alustana kuin myös vaikuttajamarkkinoinnin kehityksen kannalta. Kulmaa blogille haimme haastattelemalla yhtä ensimmäistä Clubhousen käyttäjää Suomessa.

Lilli Keh, Clubhousen Sauna Clubin perus­ta­ja, on ollut Clubhousen toi­min­nas­sa mukana jo vuoden 2020 jou­lu­kuus­ta. Haastattelimme Lilliä Clubhousen mer­ki­tyk­ses­tä hänelle, mihin suuntaan alustaa voisi kehittää sekä mitkä ovat hänelle tär­keim­mät ryhmät Clubhousen tuhan­sien ryhmien joukossa. Avataan ensin kui­ten­kin mistä Clubhousessa on perim­mil­tään kyse.

Mikä Clubhouse on ja mitä siellä tehdään?

Ajattele Clubhousea podcas­tien dia­lo­gi­mai­sen kes­kus­te­lun, Twitterin ajan­koh­tai­suu­den ja eksklusii­vi­sen illa­nis­tu­jais­ten ris­tey­tyk­se­nä. Clubhousessa voit kuun­nel­la muiden kes­kus­te­lu­ja vapaasti sekä osal­lis­tua pane­lis­ti­na mikäli sinut nos­te­taan lavalle. Keskusteluista voi hypätä mielensä mukaan pois ilman sen suu­rem­paa huomiota. Aihepiirit ovat kaikkea mark­ki­noin­nin ja sijoit­ta­mi­sen väliltä aina lasten kas­vat­ta­mi­sen sekä astro­no­mian ja resep­ti­vink­kien väliltä. Etkö vielä löytänyt hyvää ryhmää missä jutella Suomen poli­tii­kas­ta? Perusta sellainen.

Mistä hype Clubhousen ympä­ril­lä tulee?

Julkisuuden hen­ki­löis­tä ja vai­kut­ta­jis­ta ei Clubhousessa ole pulaa. Kansainvälisistä merk­ki­hen­ki­löis­tä muun muassa Mark Zuckerberg, Elon Musk, Kanye West sekä Malcolm Gladwell ovat tuttuja kasvoja sekä puhujina että kuuntelijoina.

Suomen Clubhouse-skene on vielä aluil­laan, mutta Sauna Club ‑ryhmä on alku­vai­hees­sa osoit­ta­nut suuren suosion. Joka arkiaamu jär­jes­tet­tä­väs­sä Good Morning Finland ‑kes­kus­te­lus­sa jut­te­le­vat muun muassa Mikael Gabriel sekä moni muu suo­ma­lai­nen aivan kuin olisimme kah­vi­pöy­dän ympä­ril­lä. Aihepiirit ovat, kuten aikai­sem­min mai­nit­sim­me, kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Lilli Keh

Jep, juuri se Lillin perus­ta­ma ryhmä. Lilli perusti ryhmän puo­li­vit­sil­lä aivan Clubhousen alku­vai­hees­sa, jotta poh­jois­maa­lai­sil­la olisi paikka jutella arjes­taan ja kiin­nos­tuk­sen koh­teis­taan. Ehkä jopa myös sau­no­mi­ses­ta. Nopeasti paikalle löysi poh­jois­maa­lais­ten lisäksi japa­ni­lai­sia, joille sau­no­mi­nen ja suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ovat hyvin lähellä sydäntä. Sauna Clubin suosio kasvoi nopeasti ja nyt blogin kir­joi­tus­het­kel­lä maa­lis­kuun alussa on ryhmässä jäseniä jo yli 6 000.

Lillille avaruus on mie­len­kiin­non koh­teis­ta heit­tä­mäl­lä ykkönen. Sillekin on Clubhousessa oma ryhmänsä — Small Steps & Giant Leaps. Ulkoavaruuden ympä­ril­le raken­ne­tus­sa ryhmässä kuullaan usein muun muassa astro­naut­tien näke­myk­siä ja koke­muk­sia. Jäseniä ryhmässä on rapiat 18,5 tuhatta.

Suosikkiryhmistä Lilli listasi myös The Nordics ‑ryhmän, Mikael Jungnerin tule­vai­suu­teen kes­kit­ty­vän Tulenkantajat ‑ryhmän sekä musiik­kiin pereh­ty­neen Nordic Music Hub ‑ryhmän.

Clubhousen räjäh­dys­mäi­nen kasvu

2021 hel­mi­kuu­hun mennessä Clubhousea on ladattu yli 10 mil­joo­naa kertaa. Suosio kasvoi 3,5 mil­joo­nas­ta lataus­ker­ras­ta 8,1 mil­joo­naan hel­mi­kuun puo­leen­vä­liin mennessä. Clubhousen toi­mi­tus­joh­ta­ja Paul Davisonin mukaan sovel­luk­sel­la on tämän blogin kir­joi­tus­het­kel­lä 2 mil­joo­naa aktii­vis­ta vii­koit­tais­ta käyttäjää.

Clubhouse keräsi ensim­mäi­sel­lä sijoi­tus­kier­rok­sel­la tou­ko­kuus­sa 2020 $12 mil­joo­nan inves­toin­nin yhdys­val­ta­lai­sel­ta sijoi­tus­yh­tiö Andreessen Horowitzilta. Valuaatioksi Clubhouse sai tuolloin $100 miljoonaa.

2020 tou­ko­kuun alku­pe­räi­ses­tä valu­aa­tios­ta Clubhouse on kasvanut $1 mil­jar­din arvoi­sek­si yhtiöksi. Moni kokee Clubhousen suosion kasvun olevan ver­rat­ta­vis­sa esi­mer­kik­si AirBnb saamaan suosioon alku­vai­hees­sa ottaen huomioon sen, että Clubhousea pyö­ri­te­tään 9 työn­te­ki­jän voimin.

Clubhouse on kir­joi­tus­het­kel­lä lis­ta­si­jal­la #5 App Storen “Social Networking” ‑kate­go­rias­sa. Keskustelu vie käyt­tä­ji­ään mukanaan ja arvioita onkin annettu, että kes­ki­mää­räi­nen käyttäjä viettää Clubhousessa noin 11–22 tuntia viikossa.

Miksi minun tulisi olla siellä?

Vaikuttajille Clubhouse tarjoaa ennen­nä­ke­mät­tö­män mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa omaan hen­ki­löbrän­diin­sä. Clubhousessa puhujat kertovat itsel­leen kiin­nos­ta­vis­ta asioista ja omista koke­muk­sis­taan muille kuun­te­li­joil­le, joita asia varmasti kiin­nos­taa. Ainakin vielä aluksi Clubhousessa on nostettu samoja aktii­vi­sia hen­ki­löi­tä mode­raat­to­reik­si ja puhu­jik­si myös huo­nei­siin, joissa saa­te­taan käsi­tel­lä heille vierasta aihe­pii­riä vain sen takia, että he ovat reto­ri­ses­ti lah­jak­kai­ta ja osaavat yllä­pi­tää kes­kus­te­lua. Tämä onkin Clubhousen punainen lanka — kes­kus­te­lun jatkumo ja aihe­pii­rien vaihtuminen.

Lilli kuvasi Clubhousen mer­kit­tä­vyy­den piilevän juuri sen yhtei­söl­li­syy­des­sä. Lillin mukaan moni startup ‑vaiheen yritys on alus­tal­ta löytänyt rahoit­ta­jia sekä moni sijoi­tus­koh­tei­ta etsinyt taho on Clubhousen kes­kus­te­luis­sa löytänyt poten­ti­aa­li­sia sekä kiin­nos­ta­via sijoi­tus­koh­tei­ta. Verkostoitumismahdollisuutta Clubhousen sisällä ei voi vähätellä.

Clubhousen idea on inno­va­tii­vi­nen ja alusta on toimiva, jossa kaikki luot­ta­mus rakentuu toisen äänen pohjalle välit­tä­mät­tä ollen­kaan esi­mer­kik­si vaat­teis­ta tai ulko­näös­tä. Vastaavaa ei ole ennen ollut samassa mit­ta­kaa­vas­sa. Huhut kier­tä­vät, että osasyy sille miksi Facebookin perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Zuckerberg on Clubhousessa näyt­täy­ty­nyt on Facebookin oma yritys kaapata kyseinen markkina omalla ohjel­mis­tol­laan. Ala tulee varmasti kokemaan suuren muu­tok­sen ja kil­pai­le­via ohjel­mis­to­ja jul­kais­taan. Tällä hetkellä ei kui­ten­kaan Clubhousella suo­ra­nai­ses­ti ole kil­pai­li­jaa jul­kais­tu­na mark­ki­noil­la, vaik­ka­kin kil­pa­juok­su on kovaa. Vaikuttajan näkö­kul­mas­ta Clubhouse on se alusta, jossa täytyy tehdä itsel­leen nimi tule­vai­suut­ta varten.

Lilli kertoi meille olevansa myös Twitter Spacesin koe­käyt­tä­jä. Samantyylinen kuin Clubhouse, mutta jok­seen­kin visu­aa­li­ses­ti vai­kut­ta­vam­pi ja tyy­lik­kääm­pi alusta on siis tuloil­laan. Twitter Spaces onkin Lillin mukaan koh­dis­tet­tu eri ylei­söl­le demo­gra­fian perus­teel­la ja alusta tulee toden­nä­köi­sem­pi olemaan vähemmän mode­roi­tu. Twitterin vastine ei vält­tä­mät­tä tule siis tar­joa­maan samaa tur­val­li­suu­den tunnetta kuin mitä Clubhouse edustaa.

Mihin suuntaan Clubhousen kehi­tys­tä viedään?

Utelimme Lilliltä hänen näke­myk­si­ään Clubhousen tule­vai­suu­des­ta. Lillin näkee Clubhousen mah­dol­li­suu­den esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­konf­fe­rens­sien alustana. Potentiaalia on moneen, joten vielä näin alku­vai­hees­sa kehi­tyk­sen suuntaa on vaikea sanoa.

Lillin mukaan tulee olemaan kiin­nos­ta­vaa nähdä miten mark­ki­noin­ti ja kau­pal­li­nen aspekti Clubhouseen tuodaan mukaan. Yksi vaih­toeh­to onkin, että yri­tyk­set perus­ta­vat huo­mio­nar­vois­ten Clubhouse-vaikuttajien kanssa huoneita, joissa yri­tyk­set voisivat lan­see­ra­ta uusia tuot­tei­ta sekä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä tun­net­tu­jen vai­kut­ta­jien kanssa. Alusta tarjoaa mah­dol­li­suu­den kuulla mie­li­pi­tei­tä tuotteen kehi­ty­si­deois­ta sekä inno­voi­da yhdessä käyt­tä­jien kanssa. Kuluttajille tämä taas avaa täysin uniikin ikkunan päästä mukaan suu­ry­ri­tys­ten toi­min­taan ja omalta osaltaan antaa mie­li­pi­teen­sä niiden luovan tuo­tan­non käytettäväksi.

Esimerkeiksi Lilli nosti esi­mer­kik­si Marimekon, jonka markkina-arvo sekä inno­va­tii­vi­nen leima olisi varmasti omiaan ajamaan kes­kus­te­li­joi­ta Clubhouseen poh­ti­maan Marimekon seu­raa­vaa yhteis­työ­kump­pa­nia tai kes­kus­te­le­maan esi­mer­kik­si Kioski-kampanjan uusista näkö­kul­mis­ta liittyen unisex-mallistoihin.

Miten pääsen mukaan?

Jos sinulla on jo (hyviä) tuttuja mukana Clubhousessa ja heillä on yli­mää­räi­siä kutsuja jaet­ta­va­na — hienoa. Artikkelin kir­joi­tus­het­kel­lä jokai­sel­la Clubhouseen liit­ty­neel­lä on kaksi hen­ki­lö­koh­tais­ta kutsua, jotka hän voi antaa eteen­päin. Kutsutut henkilöt saavat myös kaksi kutsua jaet­ta­vak­si ja niin edelleen.

Clubhousen ideo­lo­gi­aan on alusta asti kuulunut, että kuka tahansa voi liittyä ja kes­kus­te­lui­hin on vapaa pääsy. Täysin vapaata liit­ty­mi­nen ei vielä kui­ten­kaan ihan heti ole, vaikka kiin­nos­tus­ta on jonoksi asti. Clubhouse haluaa ennen var­si­nais­ta avaa­mis­ta koko maa­il­mal­le var­mis­tua, että homma toimii ja mode­roin­nin vähäi­syys ei ole ongelma.

Varoituksen sana loppuun. Jos kut­su­ma­si henkilö saa port­ti­kiel­lon Clubhouseen huonon käy­tök­sen tai tört­töi­lyn takia, niin niin saat sinäkin. Tämä pätee myös toisin päin mikäli itse lennät Clubhousesta pihalle. Mieti siis tarkkaan kenelle annat pääsyn Clubhousen jän­nit­tä­vään maa­il­maan ennen kuin jaat kut­su­koo­di­si ventovieraille.

Clubhouse tuli mark­ki­noil­le rymi­näl­lä ja vas­taan­ot­to sille on ollut todella lämmin. Odotamme innolla mihin kaikkeen Clubhousesta on ja mitä uutta se tarjoaa meille vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin suhteen.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!