Mik­ro­vai­kut­ta­ja

Mikrovaikuttaja, usein sosiaalisesta mediasta ihmisten tietoisuuteen ponnahtanut bloggaaja tai Instagram-tähti näyttää johdattavan ja innostavan seuraajiaan ostoaikeisiin selvästi perinteisiä julkisuuden henkilöitä enemmän. Yritysten ei kannata vähätellä mikrovaikuttajan voimaa valitessaan sopivaa vaikuttajaa ja yhteistyökumppania markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan.

Mik­ro­vai­kut­ta­ja, usein sosi­aa­li­ses­ta medias­ta ihmis­ten tie­toi­suu­teen pon­nah­ta­nut blog­gaa­ja tai Ins­ta­gram-tähti näyt­tää joh­dat­ta­van ja innos­ta­van seu­raa­ji­aan ostoai­kei­siin sel­väs­ti perin­tei­siä jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä enem­män. Yri­tys­ten ei kan­na­ta vähä­tel­lä mik­ro­vai­kut­ta­jan voi­maa vali­tes­saan sopi­vaa vai­kut­ta­jaa ja yhteis­työ­kump­pa­nia mark­ki­noi­maan tuot­tei­taan ja palveluitaan.

Mikä on mik­ro­vai­kut­ta­ja ja miksi hyö­dyn­tää mikrovaikuttajia?

Tun­net­ko sinä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kaik­ki seu­raa­ma­si hen­ki­löt Ins­ta­gra­mis­sa? Entä saa­vat­ko he kui­ten­kin sinut eläy­ty­mään, samais­tu­maan, janoa­maan vink­ke­jä ja ins­pi­raa­tio­ta teke­mi­sii­si, ostok­sii­si ja elä­myk­sii­si? Toi­sin kuin ensim­mäi­seen, toi­seen kysy­myk­seen suu­rin osa vas­tan­nee kyllä. Juuri tämä on mik­ro­vai­kut­ta­jan makrovaltaa! 

Hen­ki­lö, jonka seu­raa­ja­mää­rä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on 1000 ja 10 000 välil­lä voi olla mik­ro­vai­kut­ta­ja. Tut­ki­mus­ten mukaan hei­dän seu­raa­jan­sa luot­ta­vat vai­kut­ta­jien sano­maan lähes yhtä pal­jon kuin ystä­vien­sä mie­li­pi­tei­siin. Jos­kus jopa enem­män! Vaik­ka hen­ki­lö­koh­tai­nen yhteys puut­tui­si, luo tai­ta­va sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jä seu­raa­jil­leen alus­tan, jossa kes­kus­te­lu, koke­mus­ten molem­min­puo­li­nen jaka­mi­nen, tyk­käyk­set ja emo­jien tun­nes­kaa­lat luo­vat seu­raa­jien ja vai­kut­ta­jan väli­sen yhteyden. 

Vaik­ka isot brän­dit usein käyt­tä­vät kaik­kien tun­te­mia vai­kut­ta­jia edus­ta­ji­naan, se ei aina ole tehok­kain keino saa­vut­taa ja vai­kut­taa suur­ta yleisöä. 

Vähäi­sem­män seu­raa­ja­mää­rän omaa­van mik­ro­vai­kut­ta­jien hyö­dyn­tä­mi­nen brän­din tun­net­tuu­den ja myyn­nin lisää­mi­sek­si voi olla tuot­ta­vam­paa kuin koko val­ta­kun­nan tun­te­man kas­von lin­kit­tä­mi­nen mai­nok­siin. Luot­ta­mus ja lähei­set suh­teet koh­dey­lei­sön kans­sa ovat kriit­ti­siä teki­jöi­tä ja ne vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti kulut­ta­jan ostopäätökseen. 

Mik­ro­vai­kut­ta­jal­la on sitou­tu­nut ylei­sö – aito vuo­ro­pu­he­lu takaa vaikuttavuuden

Suu­rem­pien vai­kut­ta­jien kym­me­net — tai sadat tuhan­net seu­raa­jat, eivät yksioi­koi­ses­ti takaa kam­pan­jan tehok­kuut­ta ja menes­ty­mis­tä. Yri­tyk­sen on poh­dit­ta­va, minkä koh­dey­lei­sön he halua­vat tavoit­taa ja miten. Isom­man vai­kut­ta­jan on usein vai­keam­pi sitout­taa kaik­kia seu­raa­ji­aan suu­ren ja kir­ja­van seu­raa­ja­mää­rän vuoksi. 

Mik­ro­vai­kut­ta­jan seu­raa­ja­mää­rä sen sijaan on vasta kas­vus­sa, joka tar­koit­taa, että seu­raa­jat ovat usein hänen ystä­vi­ään, ihmi­siä, kenet vai­kut­ta­ja on ehkä tavan­nut tai ihmi­siä, jotka ovat aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta juuri hänen tuot­ta­mas­taan sisäl­lös­tä. Mik­ro­vai­kut­ta­jaa ei seu­ra­ta julk­kiss­ta­tuk­sen takia, koska ”kaik­ki muut­kin seu­raa­vat”. Seu­raa­jien ja mik­ro­vai­kut­ta­jien aidom­pi kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus luo parem­man poh­jan tehok­kaal­le vaikuttamiselle. 

Mik­ro­vai­kut­ta­jien seu­raa­jil­la on kor­kea sitou­tu­mi­sas­te – he ovat aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta tie­tä­mään ja kuu­le­maan vai­kut­ta­jan elä­män eri valin­nois­ta ja nii­den taus­tois­ta. Täl­lai­sen vai­kut­ta­jan käyt­tä­mi­nen voi aut­taa yri­tys­tä suu­res­ti, myös hei­dän “hin­tan­sa” on mata­lam­pi kuin usei­ta kym­me­niä tuhan­sia tai sato­ja tuhan­sia seu­raa­ja­mää­riä omis­ta­vil­la vai­kut­ta­jil­la. Yhden suu­rem­man vai­kut­ta­jan hin­nal­la yri­tys voi saada useam­man mik­ro­vai­kut­ta­jan kam­pan­jaan­sa ja täten saa­vut­taa mah­dol­li­sim­man ison mää­rän omaa koh­dey­lei­söään. Nyky­päi­vän some-vai­kut­ta­jat luo­vat laa­du­kas­ta sisäl­töä kir­joi­tuk­sin, valo­ku­vin ja videoin. Yri­tyk­set ja vai­kut­ta­jat voi­vat spar­rail­la ja suun­ni­tel­la yhdes­sä mikä tun­tuu molem­mil­le osa­puo­lil­le luon­te­val­ta. Yhteis­työ mik­ro­vai­kut­ta­jan kans­sa on yri­tyk­sel­le help­po tapa pitää kulut mata­li­na, mutta silti saada tulok­sia ja laa­du­kas­ta sisältöä. 

Sopi­van vai­kut­ta­jan löytäminen

Mik­ro­vai­kut­ta­jat saat­ta­vat olla jo entuu­des­taan osa brän­din koh­de­ryh­mää ja tun­te­vat yri­tyk­sen tuot­teet. Par­haim­mil­laan yri­tyk­sen lois­tok­kain yhteis­työ­kump­pa­ni löy­tyy yri­tyk­sen omien sosi­aa­li­sen median kana­vien seu­raa­jien jou­kos­ta. Jos­kus tun­nis­ta­mi­nen ja sopi­vien hen­ki­löi­den kar­tut­ta­mi­nen on kui­ten­kin han­ka­laa ja vie aikaa — Me Hype­mentissä autam­me oikean mik­ro­vai­kut­ta­jan etsi­mi­ses­sä. Tästä pää­set luke­maan aiem­man kir­joi­tuk­sem­me oikean vai­kut­ta­jan valin­nas­ta.

Eri­tyi­ses­ti pit­kä­ai­kai­sen yhteis­työn myötä brän­din ja mik­ro­vai­kut­ta­jan aito yhteen­so­pi­vuus koros­tuu, tär­kein­tä­hän on vakuut­taa seu­raa­jat. Jos­kus yri­tyk­sen tavoit­tee­na on saa­vut­taa hyvin tar­kas­ti pro­fi­loi­tu koh­dey­lei­sö, joka on mah­dol­lis­ta tavoit­taa suo­raan ja suju­vas­ti yhden ja ainoan mik­ro­vai­kut­ta­jan kaut­ta. Täl­lais­ta seu­raa­ja­ryh­mään voi­daan kut­sua niche-koh­dey­lei­sök­si. Mik­ro­vai­kut­ta­jien samais­tut­ta­vuu­den vuok­si seu­raa­jien on help­po uskoa suo­si­tel­ta­van tuot­teen tai pal­ve­lun sopi­van myös heille. 

Aitoa ei voi fei­ka­ta — somey­lei­sö tun­nis­taa ”teh­dyt” mainokset

Pit­kä­kes­toi­sen ja aidon yhteis­työn raken­ta­mi­nen mik­ro­vai­kut­ta­jan kans­sa on yri­tyk­sen brän­din raken­ta­mi­sen kan­nal­ta ääret­tö­män tär­ke­ää; tuot­teen ympä­ril­le syn­tyy vai­kut­ta­jan omiin koke­muk­siin poh­jau­tu­va tari­na, mikä ei hui­jaa teen­näi­syy­del­lään vaan vakuut­taa yleisönsä. 

Sosi­aa­li­sen median kaut­ta löy­ty­vien ja hyö­dyn­net­tä­vien yhteis­työ­kump­pa­nei­den ”match-making” on iso työ ja yksi tär­keim­piä tämän päi­vän mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan työ­ka­lu­ja. Tässä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa tar­kas­te­lim­me mik­ro­vai­kut­ta­jien roo­lia yri­tys­ten yhteis­työ­kump­pa­ni­na sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Ensi ker­ral­la jotain muuta! 

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!