Vaikuttajamarkkinointi muu­tok­ses­sa

vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehitys

Vaikuttajamarkkinointi oli sen ensim­mäis­ten vuosien aikana lähinnä sitä, että brändit lah­joit­ti­vat tuot­tei­tan­sa tes­tat­ta­vak­si vai­kut­ta­jil­le posi­tii­vis­ten arvos­te­lu­jen toivossa. Siitä se on kehit­ty­nyt kat­ta­vak­si ja suun­ni­tel­luk­si yhteis­työk­si. Käännekohtana oli talou­del­li­nen korvaus posi­tii­vi­ses­ta näky­vyy­des­tä. Se vei brändien ja vai­kut­ta­jien suhteet ammat­ti­mai­sem­mik­si ja ryh­dyt­tiin laa­ti­maan yhteis­työ­so­pi­muk­sia. Tärkeimpiä syitä sille, miksi täl­lai­nen mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on kehit­ty­nyt niin nopeasti viime vuosina, onkin se, että vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joil­le on varattu yhä suurempi budjetti.

Yksi muu­tok­sis­ta tällä alalla on luovien vapauk­sien siir­tä­mi­nen vai­kut­ta­jil­ta brän­deil­le. Ennen vai­kut­ta­jat saivat itse täysin päättää, mil­lais­ta sisältöä luovat, sillä yhteis­työ­so­pi­muk­sia ei ollut. Kun alettiin tie­dos­ta­maan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin vai­ku­tuk­set, alettiin luoda sisäl­tö­jä, jotka olivat synk­ro­noi­tu­ja brändien koko­nais­val­tai­sen mark­ki­noin­ti­stra­te­gian kanssa. Tällöin vai­kut­ta­jien tuottama sisältö kertoo samaa tarinaa brändin kanssa ja on linjassa brändin muiden viestien ja sisäl­tö­jen kanssa. Tämä ei kui­ten­kaan tarkoita sitä, että vai­kut­ta­jal­ta viedään kaikki vapaudet, vaan par­haim­mil­laan vai­kut­ta­jil­le annetaan raamit ja luodaan puitteet, joiden sisällä he pääsevät toteut­ta­maan vapaasti itseään ja tuomaan omalla tyy­lil­lään yri­tyk­sen viestin esille. Sisällön on pysyt­tä­vä aitona, edelleen vai­kut­ta­jan seu­raa­jil­le kiin­nos­ta­va­na eikä päälle lii­mat­tu­na mai­nok­se­na, jotta se myös toimii kaikkien eduksi.

Vaikuttajan omien Instagram-sisältöjen lisäksi vai­kut­ta­ja saattaa toimia myös brändin mak­se­tuis­sa some-mainoksissa tai jopa tv-kampanjoissa. Samaan aikaan trendi toimii myös toiseen suuntaan. Tunnettuja jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, kuten näyt­te­li­jöi­tä ja laulajia hyö­dyn­ne­tään Instagram-sisällöissä, jotka ennen kuu­lui­vat vain some-tähdille. Enää ei tunnu olevan väliä, kuka on julkkis ja kuka on some-vaikuttaja, vaan rajat sume­ne­vat ja puhutaan puh­taas­ti vai­kut­ta­jis­ta. He ovat vain eri­tyy­li­siä ja ‑tasoisia.

Muutoksia on tapah­tu­nut myös käy­tet­ty­jen työ­ka­lu­jen osalta. Teknologian käyttö ja tarve hallita ja mitata kam­pan­joi­ta ammat­ti­mai­ses­ti ovat ottaneet suuren roolin vaikuttajamarkkinoinnissa.

Laadun muutos vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnin määrän kas­vaes­sa sisällöt kehit­ty­vät, laatu paranee ja sitä myötä myös vaa­ti­mus­ta­so nousee. Vaikuttajan jul­kai­se­ma kuva itses­tään ja tuot­tees­ta, var­sin­kaan avaa­mat­ta kuvan sisältöä, ei ole enää toimiva tapa. On siis yhä tär­keäm­pää tuottaa laa­du­kas­ta sisältöä, jotta ero­tu­taan joukosta ja saadaan aikaan mer­kit­tä­viä tuloksia. Tässä Hypementin rooli vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na korostuu ja teh­tä­väm­me on juurikin var­mis­taa, että sisäl­tö­jen laatu säilyy. Tunnemme vai­kut­ta­jat ja olemme jat­ku­vas­ti yhtey­des­sä heihin, opastaen kam­pan­joi­den toteu­tuk­ses­sa brändin vaa­ti­mus­ten mukaisesti.

Tarinankerronta on ollut jo pitkään mark­ki­noin­nin trendi ja näkyy yhä vah­vem­min nyt myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa. Seuraajat kai­paa­vat entistä syvempää sisältöä ja tuote-esittelyjen sijaan oma­koh­tai­set tarinat ovat sekä kiin­nos­ta­vam­pia että toi­mi­vam­pia. Nykyään halutaan nähdä myös palasia vai­kut­ta­jien todel­li­ses­ta elämästä. Pelkkä kiil­to­ku­va­mai­suus ei enää riitä, vaan yhä enemmän ruuh­kau­tu­vas­sa sosi­aa­li­sen median maa­il­mas­sa arvos­te­taan sisäl­tö­jen aitoutta. Tähän tar­koi­tuk­seen luon­nol­li­sek­si ”behind the scenes” ‑mate­ri­aa­lin kana­vak­si on noussut Instagram Stories. Aika näyttää, min­kä­lai­sen aseman Instagram TV tulee saavuttamaan.

Jatkuvassa muu­tok­ses­sa vai­kut­ta­jat ovat vähi­tel­len kehit­ty­neet ja paran­ta­neet työnsä laatua. Se on muut­ta­nut osalle uraksi sen, mikä ehkä aiemmin oli vain harrastus.

Mikäli yri­tyk­se­si kaipaa apua laa­duk­kaan ja ajan­her­moil­la olevan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teke­mi­seen, ota yhteyttä, niin kat­so­taan, kuinka voimme olla avuksi.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!