https://www.marmai.fi/uutiset/toimisto-onnistui-huijaamaan-brandeja-feikkivaikuttajat-solmivat-yhteistoita-6668894

Brändilähettiläs

Brändilähettiläs on sana, joka usein nousee esiin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta puhut­taes­sa. Brändilähettiläiden käyttö on yleis­ty­nyt viime vuosina ja se on erittäin tehokas mark­ki­noin­nin keino, joka tuo brän­dil­le lisää näky­vyyt­tä ja sitout­taa koh­de­ryh­mää jat­ku­vas­ti näkemään brändiin liit­ty­vää sisältöä.

Mikä on brändilähettiläs?

Brändilähettiläs on henkilö, joka tuo jul­ki­ses­ti brändiä esille posi­tii­vi­ses­sa valossa ja auttaa yri­tyk­siä saamaan brändiä tun­ne­tuk­si. Brändilähettiläät voidaan erotella kahteen ryhmään. Toiseen näistä kuuluu ketkä tahansa henkilöt, jotka ovat niin vakuut­tu­nei­ta brän­dis­tä, että haluavat suo­si­tel­la sitä muille.

Toinen ryhmä ovat maksetut brän­di­lä­het­ti­läät, jotka usein ovat jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä tai muita vai­kut­ta­jia. He ovat sitou­tu­nei­ta brändin puo­les­ta­pu­hu­jia ja tuovat brändiä esille sekä suurelle ylei­söl­le, että omille seu­raa­jil­leen. Heidän kanssaan tehdään pit­kä­ai­kais­ta yhteis­työ­tä, jonka tavoit­tee­na on molem­min­puo­li­nen hyöty. Kun jostain hen­ki­lös­tä tulee välit­tö­mäs­ti mieleen jokin brändi, on brän­di­lä­het­ti­lää­nä oleminen ollut onnistunutta.

Brändilähettilään ja mai­nos­kas­von ero

Brändilähettiläs voi olla mai­nos­kas­vo­na, mutta mai­nos­kas­vo­na oleminen ei aina tarkoita, että vai­kut­ta­ja olisi myös brän­di­lä­het­ti­läs. Brändilähettiläänä toi­mi­mi­nen on pidem­piai­kais­ta ja laa­jem­paa yhteis­työ­tä, johon kuuluu se, että brän­di­lä­het­ti­läs tuottaa brändiin liit­ty­vää sisältöä myös omiin sosi­aa­li­sen median kana­viin­sa ja muu­ten­kin on enemmän kuin pelkkä kasvo. Hän on par­haim­mil­laan osa brändiä ja brändi on osa häntä.

Mitä etua on brändilähettiläistä?

Kun brän­dil­le luodaan kasvot, se tuntuu hel­pom­min lähes­tyt­tä­väl­tä ja lähet­ti­läil­lä onkin mah­dol­li­suus matalan kyn­nyk­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen kulut­ta­jien kanssa. He voivat kertoa tuot­teis­ta syväl­li­sem­min, kuin perin­tei­sem­mät mai­nok­set ja vastata omalla koke­muk­sel­laan kulut­ta­jia mie­ti­tyt­tä­viin kysymyksiin.

Brändilähettiläät tavoit­ta­vat sel­lais­ta yleisöä, jota yritys ei ehkä perin­tei­sem­mil­lä mark­ki­noin­ti­kei­noil­la tavoit­tai­si. Lisäksi he tuntevat seu­raa­jan­sa ja tut­ki­muk­sen mukaan pystyvät vai­kut­ta­maan heidän osto­käyt­täy­ty­mi­seen tehok­kaam­min kuin muu mainonta. Lähettiläs saa kerättyä myös hyö­dyl­lis­tä palau­tet­ta, jota kulut­ta­jat eivät olisi vält­tä­mät­tä antaneet suoraan yritykselle.

Brändilähettilään valinta

Brändilähettilään huo­lel­li­nen valinta on tärkeää tehok­kaan yhteis­työn saa­vut­ta­mi­sek­si, sillä lähet­ti­lään sopiessa brändiin hän voi vakuut­ta­vas­ti ja aidosti edustaa sitä. Brändilähettilästä ei kan­na­ta­kaan valita ainoas­taan vai­kut­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­sien omi­nai­suuk­sien perus­teel­la, vaan huo­mioi­da myös yhteen­so­pi­vuus brändin arvojen ja imagon kanssa. Ennen vai­kut­ta­jan valintaa on myös tärkeää tie­dos­taa, mil­lai­sia tuloksia yhteis­työl­lä halutaan saavuttaa.

Sopivan brän­di­lä­het­ti­lään löy­tyes­sä kan­nat­taa hänen antaa kokeilla ja kehittää brändin tuot­tei­ta etu­kä­teen. Kun vai­kut­ta­ja aidosti pitää tuot­teis­ta, se välittyy myös seu­raa­jil­le, jolloin tuotettu sisältö on uskot­ta­vaa. Vaikuttajan tulee antaa rakentaa hen­ki­lö­koh­tai­nen suhde tuot­tee­seen, sillä se lisää uskol­li­suut­ta myös brändin ja vai­kut­ta­jan välille.

Mikäli sinua kiin­nos­taa miten brän­di­lä­het­ti­läi­tä voisi hyö­dyn­tää yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa, niin autamme siinä mie­lel­läm­me,ota yhteyttä.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!