Harjoittelijana Hypementillä

Moi! Olen Samuli ja Hypementin uusin kasvo. Harjoittelijana Hypementilla aloitin maaliskuun alussa ja nyt 4 kuukauden jälkeen pohdittiin, että mulla saattaisi olla paljonkin kiinnostavaa sanottavaa mun kokemuksista vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Spoiler alert - yhtäkään pahaa sanaa ei mulla ole harjoittelustani, joten jos harjoittelu kiinnostaa suosittelen kovasti jatkamaan.
Lukuaika: 3 minuut­tia

Kuka olen ja mistä tulen?

Olen 26-vuotias hel­sin­ki­läi­nen, joka kasvoi lap­suu­ten­sa Kulosaaressa. Päivääni mahtuu har­joit­te­lun lisäksi paljon urheilua, perhettä sekä kave­rei­ta. Eniten aikaa töiden ohella vietän kui­ten­kin vesillä pur­jeh­tien sekä kave­rei­den kanssa että kisaten omalla veneellä.

Kuten moni muukin Hypementin työn­te­ki­jöis­tä, olen entinen kil­paur­hei­li­ja ten­nik­sen parista. Oman kisauran päät­ty­mi­sen jälkeen siirryin val­men­ta­maan junio­ri­ten­nis­tä. Valmennuskokemusta olen kerännyt ten­nik­sen ohelta myös pur­jeh­duk­ses­ta sekä jää­pal­los­ta ja koenkin, että tämä osaltaan ohjasi minut osaltaan opis­ke­le­maan lii­kun­ta­tie­tei­tä. Syksyllä minulla alkaa vii­mei­nen luku­kausi mais­te­ri­vai­heen opintoja MBA in Sport Business ‑ohjel­mas­sa Jyväskylässä.

Hypementille päädyin alun­pe­rin hakemaan tutun suo­sit­te­le­ma­na jo vuoden 2020 keväällä. Tuolloin ei avoimia paikkoja ollut, mutta jo herä­tet­ty kiin­nos­tuk­se­ni Hypementia kohtaan ei koskaan laan­tu­nut. Alkuvuodesta 2021 huomasin Hypementin blogin kautta, että tarjolla on avoimia har­joit­te­li­jan paikkoja keväälle. Hakemus lähti siltä istu­mal­ta ja hel­mi­kuun alussa pääsin jo juh­lis­ta­maan, että maa­lis­kuun alussa alot­tai­sin har­joit­te­lu­ni vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa.

Mitä Hypement tekee?

Hypement on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­nut toimisto, joka auttaa brändejä, yri­tyk­siä sekä agen­tuu­re­ja etsimään ja tun­nis­ta­maan uusia vai­kut­ta­jia ja kehit­tä­mään jo olemassa olevia yhteistyömalleja.

Hypement ei ole riip­pu­vai­nen tie­tyis­tä vai­kut­ta­jis­ta eikä omaa “poolia” käy­tet­tä­vil­le vai­kut­ta­jil­le ole. Jokainen asiak­kuus ja projekti suun­ni­tel­laan erikseen sekä kam­pan­jan tavoit­teet ase­te­taan aina etusijalle.

Päivään mahtuu usein paljon muutakin kuin kam­pan­joi­den pro­jek­ti­kon­sep­toin­tia, vai­kut­ta­jien kanssa suun­nit­te­lua sekä mark­ki­noin­nin sisäl­lön­tuo­tan­toa. Jokainen työpäivä on eri­lai­nen ja siksi herään joka aamu uudella innok­kaan ute­li­aal­la fiiliksellä.

Tavallinen työpäivä Hypementillä

Toimistomme sijait­see Bulevardilla eikä parempaa sijain­tia voisi työ­pai­kal­taan toivoa. Toimistotilamme on yksi suuri olohuone ja töitä tehdään tii­viis­sä yhteis­työs­sä kaikkien kesken. 

Tällä hetkellä olen mukana useamman pro­jek­tin kon­sep­toin­ti­vai­hees­sa sekä omia pro­jek­te­ja olen saanut vedet­tä­väk­si jo muutaman. Olen päässyt muun muassa raken­ta­maan uusia raameja erään yri­tyk­sen spon­so­roin­nin stra­te­gial­le, aut­ta­maan lan­see­raa­maan uutta alko­ho­li­juo­maa Suomen mark­ki­noil­le, suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan alusta alkaen useita vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta sekä visioi­maan brändiuudistusta.

Paljon juttuja ja kam­pan­joi­ta pal­lo­tel­laan nopealla aika­tau­lul­la, joten pai­neen­sie­to­ky­ky on alalla tärkeää. Säädettävää on paljon, joten aina ei kannata odottaa pää­se­vän­sä kotiin tasan kello viisi. Nautin työstä kui­ten­kin täysin rinnoin ja koen, että töihin on kiva tulla joka aamu. Työtahti pitää virkeänä, kun tylsää ei ole koskaan.

Miksi vaikuttaja­markkinointi kiinnostaa?

Vaikuttajamarkkinointi ei ole saa­vut­ta­nut täyttä poten­ti­aa­lia vielä lähel­le­kään. Ollakseen vielä suh­teel­li­sen nuori mark­ki­noin­nin stra­te­gia, on hieno huomata, kuinka uusia vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tyk­siä ja — agen­tuu­re­ja on Suomeenkin ilmes­ty­nyt vii­meis­ten vuosien aikana. Yhdysvalloista on helppo ennustaa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kasvun suu­ruut­ta, sillä tut­ki­mus­ten mukaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin arvon odo­te­taan kasvavan 13,8 mil­jar­diin dol­la­riin vuonna 2021. Vaikuttajamarkkinointi puree etenkin nuoriin naisiin ja onkin tutkittu, että 86% naisista käyttää sosi­aa­lis­ta mediaa ostosten teke­mi­seen.

Itseäni vaikuttaja­markkinointi innostaa sen takia, että pääsen siinä yhdis­tä­mään palavan kiin­nos­tuk­se­ni mark­ki­noin­tiin sekä urheilun maa­il­maan. Vaikuttajamarkkinointi toimii oikeasti lukujen valossa ja koen, että vaikuttaja­markkinointi on jo vah­vis­ta­nut paik­kan­sa myös isompien orga­ni­saa­tioi­den mark­ki­noin­nin stra­te­gias­sa. Ihmisten kanssa työs­ken­te­ly on mie­les­tä­ni aina yhtä innos­ta­vaa ja nautin siitä, että jokainen päivä on erilainen.

Minäkö Hypementille töihin?

Hypementillä on ovet aina avoinna uusille, innok­kail­le kas­voil­le. Hypement pyrkii myös jat­ku­vaan kasvuun, joten rohkea asenne ja innos­tu­nei­suus ei jää huo­miot­ta, vaikka heti ovet eivät aukeaisikaan.

Voin täydellä sydä­mel­lä suo­si­tel­la har­joit­te­lua Hypementin parissa. Tähän astiset 4 kuu­kaut­ta ovat olleet tähä­nas­ti­sen urani antoisin kokemus ja uskonkin, että tule­vai­suus tuo yhä enemmän jän­nit­tä­viä haas­tei­ta sekä kokemuksia.

Paras tapa tavoit­taa Hypementiläisiä on LinkedIn:in tai säh­kö­pos­tin kautta. Seuraa meitä myös somessa, niin tiedät aina mitä alalla tapahtuu! Kiitos kun luit tänne asti, toi­vot­ta­vas­ti tavataan vielä joskus.

// Samuli

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!