Hypement 2020

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksien vuosi eikä se ole tehnyt poikkeusta meidänkään kohdalla.

Viime vuonna vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin saralla oli posi­tii­vis­ta huomata kuinka yri­tyk­set lähtivät haas­ta­van tilan­teen aikana roh­keas­ti kokei­le­maan uutta.

Alkuvuodesta 2020 hyö­ky­aal­lon tavoin vel­lo­maan lähtenyt globaali pandemia ja sen yllät­tä­vän laajat vai­ku­tuk­set ovat pakot­ti­vat paitsi omak­su­maan ja mukau­tu­maan uusiin toi­min­ta­ta­poi­hin, mutta myös jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään niin toi­mis­ton sisäisiä kuin ulkoisia toimintamalleja.

Ilman haas­tei­ta ei missään tapauk­ses­sa selvitty, mutta on roh­kai­se­vaa nähdä mitä kaikkea saa­vu­tim­me vuoden 2020 aikana. 

Alla muutamia koho­koh­tia viime vuodelta.

Q1

Alkuvuosi oli monella mit­ta­puul­la menes­tyk­se­käs ja kul­mi­noi­tui Klarnan ja Emma Gaalan yhteis­työn ympä­ril­le raken­net­tuun vai­kut­ta­ja­kam­pan­jaan, joka aloitti pidemmän yhteis­työn Klarnan kanssa.

Hyvän alun vuodelle varmisti myös koko vuoden yhteis­työ Pierre Fabren kos­me­tiik­kabrän­di Avènen parissa, jonka vaikuttaja­markkinointia pääsimme kehit­tä­mään moni­puo­li­ses­ti 2020 aikana.

Q2

Jo maa­lis­kuun aikana, kaikkien muiden tavoin, pääsimme totut­te­le­maan etä­työs­ken­te­lyyn ja uusien toi­min­ta­mal­lien kehit­tä­mi­seen. Uusi tilanne pakotti meidät miet­ti­mään enemmän pidemmän aika­vä­lin suun­ni­tel­mia ja strategiaa.

Toukokuussa aloi­tim­me jatkuvan yhteis­työn koti­mai­sen kompres­sio­tuo­te­val­mis­ta­ja Zeropointin kanssa. Yhteistyön tavoit­tee­na Zeropointin verk­ko­kau­pan sekä digi­mark­ki­noin­nin koko­nais­val­tai­nen kehittäminen.

Teimme keväällä myös hyvän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö Apuna ry:lle, joka kerää avus­tuk­sia eri­tyi­ses­ti vähä­va­rai­sil­le per­heil­le ja lapsille. Toteutimme yhdessä yli 40:n vai­kut­ta­jan kanssa kam­pan­jan, jossa nos­tet­tiin esiin Apuna ry:n pandemia-ajan tärkeää työtä esille ja kerät­tiin lah­joi­tuk­sia heidän toiminnalle.

Q3

Vuoden mittaan oli roh­kai­se­vaa huomata, miten yri­tyk­set lähtivät hyö­dyn­tä­mään vai­kut­ta­jia osana digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­ti­aan yhä enemmän ja monipuolisemmin.

Uusien asiak­kai­den kanssa pääsimme muun muassa toteut­ta­maan vai­kut­ta­ja­lan­see­raus­ta SOK:n ravin­to­las­ku­ril­le sekä ravin­to­la Teatterin ja Blancin Brunch in blue ‑kon­sep­til­le.

Loppukesän ja alkusyk­syn aikana toteu­tim­me Klarnan kanssa muun muassa Summertime Shopping ja Shoppaa seniorin kanssa kampanjat. 

Q4

Klarnalle toteu­tet­tu Huippumuoti on itse luotu kampanja nousi lop­pu­vuo­des­ta viraa­lik­si vai­kut­ta­jien avulla. Kampanjassa haas­toim­me vai­kut­ta­jat neu­lo­maan Teemu Muurimäen suun­nit­te­le­man Teemu Muurimäki x Klarna neuleen itselleen. 

Tämäkin vuosi on alkanut hyvin vauh­dik­kaas­ti ja toi­vo­taan, että vauhti vain kiihtyy vuoden kuluessa.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!