Brändäys

Brändäys tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan asiakkaille toivotunlainen mielikuva. Se on prosessi, jolla annetaan merkitys ja tarkoitus yritykselle, tuotteelle tai palvelulle.
Lukuaika: 2 minuut­tia

Mikä on brändi?

Brändi on tunne, mie­li­ku­va ja maine, joka syntyy kulut­ta­jan mieliin, kun hän ajat­te­lee tiettyä yritystä, tuotetta tai palvelua. Brändiä ei luoda yllät­täen tai sat­tu­mal­ta, vaan se syntyy, syttyy ja kehittyy monen ele­men­tin summana. Yrityksesi voi kui­ten­kin jo pie­nil­lä­kin eleillä luoda ja tuoda brän­di­ään esille.

Klassisesti voi todeta, että tuote val­mis­tuu teh­taal­la, brändi ihmisten mielissä. Profiilia muok­kaa­vat tehos­teet kuten yri­tyk­sen ja tuotteen logo, väri, fontit ja pak­kauk­set slo­ga­nei­neen luovat brändiä, mutta riit­tä­vät harvoin yksin. Brändin muo­dos­ta­vat tai tuhoavat siihen tie­toi­ses­ti tai tie­dos­ta­mat­ta liitetyt sanat, äänet, tuoksut, lii­ke­lah­jat, tapah­tu­mat, toi­mi­ti­lo­jen stailaus, palvelun ja toi­min­nan asenne ja tyy­lik­kyys sekä ennen kaikkea sen syn­nyt­tä­mät tun­nes­kaa­lat asiak­kais­sa. Brändiin kuuluu koko sen ympä­ril­lä sykkivä toi­min­nan luovuus ja tämän koko­nai­suu­den aikaan­saa­ma fiilis asiakkaissa.

Vaikka koko­nai­suus on laaja, jo tietyt fyysiset piirteet ja mark­ki­na­vies­tin­näl­li­set toi­men­pi­teet auttavat alkuun ja luovat ihmi­sil­le mie­li­ku­via muo­dos­taen tun­ne­si­tei­tä brändiin. Brändin raken­nuk­sen ensim­mäi­set askeleet on hyvä ottaa itse, ennen kuin muut mää­rit­te­le­vät niiden suunnan.

Brändistrategia – tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta brändiksi

Brändistrategia on yksi yri­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­ta. Strategia ilmaisee mitä vali­koi­tu­ja arvoja, aja­tuk­sia ja tavoit­tei­ta brändi edustaa. Strategia auttaa yritystä luomaan omaa lin­jaan­sa. Tuo oma linja saa siihen samais­tu­vat kulut­ta­jat tun­nis­ta­maan ja valit­se­maan yri­tyk­sen tuotteet ja palvelut muiden kil­pai­li­joi­den joukosta.

Brändäys on vaativaa, pit­kä­jän­teis­tä ja vali­koi­vaa­kin työtä. Onnistunut brändäys edel­lyt­tää liik­keen­joh­don ja mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän tiivistä yhteis­työ­tä, jotta yri­tyk­sen missio, visio ja arvot ovat yhtä brändin kanssa.

Oleellista on tietää yri­tyk­sen tarina ja koh­de­ryh­mä, sillä niiden avulla mää­ri­tel­lään yri­tyk­sen brän­di­lin­ja. Brändäyksen edel­ly­tyk­se­nä on, että yritys tuntee asia­kas­kun­tan­sa ja erottuu riit­tä­väs­ti kil­pai­li­jois­taan. Vahvan brändin raken­ta­mi­sek­si ei kui­ten­kaan riitä tun­nis­tet­ta­vuus, vaan tuotteen tai palvelun tulee joka kerta täyttää asiak­kaan odotus brän­di­lu­pauk­sen­sa mukai­ses­ti. Näin syntyy brändiuskollisuus.

Positiivinen brän­dius­kol­li­suus motivoi asia­kas­ta valit­se­maan tuotteen tai palvelun yhä uudel­leen. Nykyajan some-maailmassa kulut­ta­jat ja media­vai­kut­ta­jat raken­ta­vat omaa hen­ki­löbrän­di­ään myös muiden brändien kautta ja luovat uskol­li­suut­ta käyt­tä­jien kesken. Tärkeimpänä brän­di­työn tavoit­tee­na on tun­net­tuu­den lisää­mi­nen, sillä onnis­tu­nut brändäys ohjaa valin­to­jam­me ali­ta­jui­ses­ti. Ihmiset ostavat toden­nä­köi­sem­min tutun ja hyväksi todetun brändin tuot­tei­ta kuin tun­te­mat­to­man merkin täysin vas­taa­via tuotteita.

Vaikuttajat ja spon­so­roin­ti osaksi brändäystä

Onnistunut brändäys on hou­kut­te­le­vaa ja eroaa kil­pai­li­jois­ta vies­tin­näl­lään. Mitä tar­kem­min brändi on luotu ja mää­ri­tel­ty, sitä hel­pom­paa sitä on myös mark­ki­noi­da. Jos brändiä ei mää­ri­tel­lä, mark­ki­nat tekevät sen puo­les­ta­si, eikä lop­pu­tu­los ole aina haluttu.

Vaikuttajamarkkinointi on loistava lisä yri­tyk­sen brän­däyk­seen. Sopivan vai­kut­ta­jan tai spon­so­roi­ta­van kohteen valinta antaa mark­ki­noin­ti­vies­tin­näl­le mah­dol­li­suu­den joh­dat­taa brändin sanomaa oikealle koh­de­ryh­mäl­le. Näitä ulko­puo­li­sia kanavia hyö­dyn­tä­mäl­lä voi kiil­lot­taa jo olemassa olevaa brändiä, muokata vanhoja mie­li­ku­via tai syn­nyt­tää uusia.

Arvokkaat brändit toimivat myös vai­kut­ta­ji­na, sillä ne vai­kut­ta­vat maailman tren­dei­hin ja ihmisten käyt­täy­ty­mi­seen. Pureudumme tähän aihee­seen myö­hem­min lisää.

Mikäli sinua kiin­nos­taa hyö­dyn­tää vai­kut­ta­jia mark­ki­noin­nis­sa, niin olethan yhtey­des­sä!

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!