Jussi-gaa­lan kaupallistaminen

"Yhteistyökumppanuus tarkoittaa kahden tai useamman brändin yhteistyötä strategisten markkinointikampanjoiden kautta, joilla brändit tukevat toisiaan saavuttamaan markkinoinnin tavoitteensa."

Hype­men­tin rooli Jussi-gaalassa

Hype­men­tin rooli Jussi-gaa­las­sa oli tapah­tu­man kau­pal­lis­ta­mi­nen: kump­pa­nuus­pa­ket­tien kon­sep­toin­ti ja myyn­ti. Tämän lisäk­si autoim­me tapah­tu­man mark­ki­noin­nis­sa, kam­pan­ja­suun­nit­te­lus­sa sekä tapah­tu­ma­tuo­tan­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa. Toim­me myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin osak­si Jussi-gaa­laa. Muka­na oli vai­kut­ta­jia, jotka piti­vät huol­ta gaa­lan näky­mi­ses­tä myös sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Myös tapah­tu­ma, tässä tapauk­ses­sa Jussi-gaala, voi toi­mia vai­kut­ta­ja­na, joka naut­tii laa­jas­ta huo­mios­ta. Per­jan­tai­na jär­jes­te­tyl­lä Jussi-gaa­lal­la oli ennä­tys­mää­rä kat­so­jia. Jussi-gaa­laa tavoit­ti yli 1 500 000 ihmis­tä, joka on enem­män kuin kos­kaan aiem­min. Tämä joh­tu­nee osak­si siitä, että Jussi-gaa­laa mark­ki­noi­tiin huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­min edel­li­siin vuo­siin ver­rat­tu­na. Mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­net­tiin Jussi-gaa­lan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja hei­dän koh­de­ryh­mi­ään var­sin onnis­tu­nees­ti. Vas­taa­vas­ti kump­pa­neil­le annet­tiin mah­dol­li­suu­det laa­jaan hyö­dyn­tä­mi­seen; suun­ni­tel­tiin, miten Jussi-gaala saa­daan osak­si hei­dän mark­ki­noin­ti­aan ja miten Jussi-gaala brän­di­nä on heil­le hyödyksi.

Jussi-gaa­lan yhteistyökumppanit

Yhteis­työ Jussi-gaa­lan kans­sa oli useam­mal­le muka­na olleel­le brän­dil­lä luon­nol­lis­ta, sillä moni yhteis­työ­kump­pa­neis­ta toi­mii muu­ten­kin elo­ku­va-alal­la, kuten esi­mer­kik­si Finn­ki­no ja Elisa Viih­de. Ennak­ko­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa lisä­si osa­puol­ten aktii­vi­suut­ta tapah­tu­man kam­pan­join­nis­sa hei­dän yleisöilleen.

Hyvä­nä esi­merk­ki­nä toi­mii Elisa Viih­de, joka käyt­ti yhteis­työ­tään Jussi-gaa­lan kans­sa jul­kis­ta­mal­la Jussi-ehdok­kaat Eli­san Kul­mas­sa sekä jär­jes­tä­mäl­lä ylei­söää­nes­tyk­sen par­haas­ta koti­mai­ses­ta elo­ku­vas­ta omal­la inter­net­si­vus­tol­laan. Yhteis­työn myötä Jussi-gaala sekä Elisa Viih­de sai­vat puo­lin ja toi­sin lisää näky­vyyt­tä kah­den vah­van brän­din koh­dey­lei­sö­jen keskuudessa.

Hotel Lilla Roberts jär­jes­ti tilois­saan Jussi-gaa­lan viral­li­set etkot, jois­ta Audi hoiti nai­seh­dok­kai­den kul­je­tuk­sen gaa­laan. Audi hyö­dyn­si yhteis­työ­tä hei­dän uuden auton­sa lan­see­rauk­seen. Auto oli myös esil­lä tapahtumassa. 

Yhteis­työ Sinebryc­hof­fin uuden brän­din, Tro­ka­rin kans­sa oli myös onnis­tu­nut. Näky­vyy­den lisäk­si Sinebryc­hoff sai gaa­las­ta myös myyn­ti­tu­lo­ja. Heil­lä oli Jussi-gaa­las­sa oma myyn­ti­pis­te, jossa myy­tiin ainoas­taan brän­din uusia juomia. 

Ostos­kes­kus Iso-Ome­nan kans­sa teh­tiin yhteis­työ­tä niin, että Jussi-gaa­las­sa näh­dyt aiem­min kuva­tut juon­toin­ser­tit oli­vat kuvat­tu Iso-Ome­nas­sa. Iso-Omena toimi myös gaa­lan kana­vayh­teis­työ­kump­pa­ni­na, joka tar­koit­ti, että heil­lä oli hei­dän omat mai­nok­sen­sa Jussi-gaa­lan tv-lähe­tyk­sen yhteydessä.

Edel­lä esi­tel­ty­jen lisäk­si Jussi-gaa­lan yhteis­työ­kump­pa­nei­na toi­mi­vat J. Lin­de­berg, Sole­ra Fin­land, Finn­ki­no, JCDecaux, Bright ja Juuri.

Yhteis­työn hyödyt

Yhteis­työ­kump­pa­nuus tar­koit­taa usein brän­dil­le brän­din arvon nos­toa sekä näky­vyy­den lisää­mis­tä. Hyväs­tä yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta hyö­tyy molem­mat osa­puo­let. Kaik­kien muka­na ollei­den yri­tys­ten myötä myös Jussi-gaala sai tänä vuon­na enem­män näky­vyyt­tä, sillä aiem­min mark­ki­noin­ti on ollut erit­täin vähäis­tä. Onnis­tuim­me kokoa­maan yhteen tois­ten­sa toi­mia tuke­via yri­tyk­siä, jotka ovat myös suu­rel­le ylei­söl­le tun­net­tu­ja brän­de­jä ja näin toi­vat muka­na olol­laan uskot­ta­vuut­ta myös tapah­tu­mal­le. Yhteis­työs­tä oli hyö­tyä kai­kil­le osa­puo­lil­le, ja se on Hype­men­tin tehtävä.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!