Kuka on Lilli Keh?

Lilli on muodin markkinoinnin ja brändityön ammattilainen, joka päätyi monien onnekkaiden sattumusten kautta vaikuttajamarkkinoinnin pariin. Oman firman perustaminen tuli ajankohtaiseksi vuoden 2021 alusta ja asiakasportfolio on jo täydentynyt muun muassa Taco Bellillä ja Armanilla. KEH Consulting on erikoistunut eettiseen vaikuttajamarkkinoinnin konsultointiin sekä brändinmuodostuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lilliä haas­tat­te­lim­me ensim­mäi­se­nä vieraana Hypementin kiin­nos­ta­vien hen­ki­löi­den haas­tat­te­lusar­jas­sa liittyen artik­ke­liim­me Clubhousesta. Lilli on Suomen ensim­mäi­siä Clubhousen käyt­tä­jiä ja Sauna Club ‑ryhmän perus­ta­jal­la onkin erin­omai­sia näkö­kul­mia Clubhousen tule­vai­suu­den varalle.

Muoti into­hi­mo­na

Lilli aloitti muodin opis­ke­le­mi­sen Helsinki Design Schoolissa oman kiin­nos­tuk­sen pohjalta muodin mark­ki­noin­tia kohtaan. Itse vaat­tei­den suun­nit­te­lu ei Lillin mukaan ole hänen juttunsa, joten opis­ke­lu­tar­jon­ta Fabianinkadun luovien alojen koulussa oli nap­pio­su­ma. Lilli oli tuolloin 20-vuotias ja vuosi koulussa meni kuin siivillä. Huippuluennoitsijat innos­ti­vat Lilliä etenkin mark­ki­noin­nin opis­ke­lun suhteen ja opis­ke­lun jälkeen Lilli vietti hetken har­joit­te­lus­sa mark­ki­noin­nin parissa.

Pohtiessaan mitä tule­vai­suus toisi tul­les­saan Lilli haki Finnairille port­ti­vir­kail­jak­si, sillä mat­kus­te­lu, moni­kult­tuu­ri­suus sekä ihmisten kanssa työs­ken­te­ly kuulosti enemmän kuin hyvältä. Finnairin lis­toil­la Lilli on edelleen huo­li­mat­ta uusista kään­teis­tä urae­lä­mäs­sä, mutta pitkä lomautus Finnairilta koskee Lilliä siinä missä muutamaa tuhatta muutakin.

Brändiyhteistöistä vauhtia vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin maailmaan

Lillin laaja kon­tak­ti­ver­kos­to koitui eduksi lomau­tuk­sen myötä, sillä häntä pyy­det­tiin mukaan tekemään brän­diyh­teis­töi­den kehit­tä­mis­työ­tä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pariin. Lilli myöntää, että muodin opis­ke­lul­la on paljon yhteistä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kanssa — suh­teel­li­sen pienet piirit sekä ihmis­lä­hei­nen lähes­ty­mis­ta­pa hur­ma­si­vat Lillin jat­ka­maan ura­va­lin­taa. Sosiaalisen median kasvun myötä ala laajeni nopeasti ja Lilli nos­taa­kin esille esi­mer­kik­si katu­muo­din yhteisö Hypendin suosion. Monet palaset lok­sah­ti­vat koh­dil­leen ja tämä johtikin osaltaan KEH Consultingin perustamiseen.

Puhtaasti pelkästä see­dauk­ses­ta on vaikuttaja­markkinointi kehit­ty­nyt paljon. Lilli kertoo, että hänen aloi­tel­les­saan uraa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa ei kau­pal­li­sia yhteis­töi­tä juu­ri­kaan tehty ja alan poten­ti­aa­li­suus oli vielä lasten kengissä. Utelimme Lilliltä miksi hän näkee vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin olevan ansait­se­mas­saan suo­sios­sa ja miksi vaikuttaja­markkinointi on tullut jää­däk­seen. Lillin mukaan nykyään vai­kut­ta­jat ovat hyvin brän­di­tie­toi­sia ja yhteis­työ­tä tehdään vain heille tär­kei­den ja innos­ta­vien tahojen kanssa. Vaikuttajamarkkinointi on autent­tis­ta ja helposti lähes­tyt­tä­vää sekä antaa oikeat kasvot tuot­teel­le tai yritykselle.

Vaikuttajamarkkinointia on mah­dol­lis­ta tehdä tari­nan­ker­ron­nal­li­ses­ti ja suun­nit­te­lu­työ tehdään alusta alkaen yhteis­työs­sä yri­tyk­sen sekä vai­kut­ta­jan kanssa. Etenkin mikro-ja nano­vai­kut­ta­jien kasvun myötä alan skaa­lau­tu­vuus on laa­jen­tu­nut kaikkien saa­ta­vil­le ja mah­dol­li­suus saa­vut­taa koh­dey­lei­söä todella tarkalla otan­nal­la on tosiasia. Monipuolisuus ja hen­ki­löbrän­din tuoma lisäarvo ovatkin Lillin mukaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin suu­rim­pia valttikortteja.

Kaikkea ei tarvitse ostaa uutena

Vaikuttajamarkkinointi tuo vai­kut­ta­jan mukaan suun­nit­te­lu­työ­hön aivan alusta alkaen. Yhteistyötä tehdään koko kam­pan­jan keston ajan ja vai­kut­ta­jil­la on paljon sanan­val­taa mihin suuntaan tuo­tan­toa viedään. Koska vai­kut­ta­jat edus­ta­vat aina itseään eivätkä tiettyä yritystä, on heillä täysi pää­tän­tä­val­ta mihin kam­pan­joi­hin he lähtevät mukaan. Vaikuttajamarkkinoinnin etu onkin siinä, että se sitout­taa koh­dey­lei­söä huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­min perin­tei­siin mark­ki­noin­nin kei­noi­hin verrattuna.

Kun utelimme Lilliltä onko hänellä toiveita ja unelmia yhteis­töi­den suhteen tule­vai­suu­den varalle nousi nopeasti esille kier­to­ta­lous. Lilli nostaa esille Swappien esi­merk­ki­nä siitä, miksi kaikkea ei tarvitse aina ostaa uutena. On tyy­li­käs­tä ostaa käy­tet­tyä ja maapallo kiittää samalla. Koulunpenkille palannut Lilli opis­ke­lee­kin nykyään Haaga-Heliassa kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­ta­lout­ta sivuai­nee­naan kiertotalous.

Lilli korostaa, että useam­pien tulisi ymmärtää elekt­ro­nii­kan kier­to­ta­lou­den merkitys maa­pal­lon kuor­mi­tuk­sel­le. Esille nousee myös suo­ma­lai­nen lauk­ku­val­mis­ta­ja Lovia, jonka ideo­lo­gi­aan ei mahdu ajatus roskasta ja yli­mää­räi­ses­tä, turhasta kuor­mi­tuk­ses­ta maa­pal­lol­le. Materiaaleina Lovia käyttää lau­kuis­saan muun muassa lohen- sekä hir­ven­nah­kaa ja yli­jää­mä­pa­lo­ja, joita esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu­val­mis­ta­ja Hakolalta syntyy val­mis­tuk­sen aikana.

Milleniaalit pai­not­ta­vat vastuullisuutta

Vastuullisuus on koko ajan kasvava trendi yri­tys­maa­il­mas­sa. Lilli kuuluu mil­le­ni­aa­lei­hin eli tällä hetkellä 26–42-vuotiaisiin aikui­siin, jotka muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän osan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koh­de­ryh­mäs­tä. Milleniaaleja kiin­nos­taa ympä­ris­tön tilanne, tasa-arvo ja vas­tuul­li­suus työ­elä­mäs­sä. He ovat kulut­ta­ji­na kiin­nos­tu­nei­ta yri­tys­ten arvoista ja vas­tuul­li­suu­des­ta, eivätkä pelkää boi­ko­toi­da yri­tyk­siä, joiden arvot eivät käy yhteen omien kanssa. Mielenkiintoista on myös, että A‑lehtien kulut­ta­ja­tut­ki­muk­sen mukaan 61% mil­le­ni­aa­leis­ta olisi haluk­kai­ta olemaan mukana brändien tuotekehityksessä.

Haluammekin muis­tut­taa luki­joi­ta vas­tuul­li­suu­des­ta yri­tys­maa­il­mas­sa. Viime keväänä Hypement kannusti vai­kut­ta­jia osal­lis­tu­maan kam­pan­jaan, jonka tar­koi­tuk­se­na oli kerätä näky­vyyt­tä vähä­va­rai­sia lap­si­per­hei­tä tuke­val­le hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö Apuna Ry:lle. Innolla jäämme seu­raa­maan, miten vas­tuul­li­suus tulee tule­vai­suu­des­sa näkymään vaikuttajamarkkinoinnissa.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!