Tuloksien mittaaminen tietokone

Vaikuttajamarkkinoinnin tulok­sien mittaaminen

Sitoutumisen mittarit

Seuraavat suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rit, eli KPI:t (Key Performance Indicator) ovat olen­nai­sia, kun tavoit­tee­na on sitout­taa koh­de­ryh­mä brändiin: 

  • Klikkaukset: Klikkaukset mit­taa­vat koh­de­ryh­män kiin­nos­tuk­sen tasoa.
  • Tykkäykset: Tykkäykset luovat pöhinää sisäl­tö­si ympä­ril­le ja voi nostaa sisäl­tö­si sijoi­tus­ta myös Facebookissa.
  • Jaot: Jaot osoit­ta­vat laatua. Jos ihmiset suo­sit­te­le­vat sisältöä ystä­vil­leen, he toden­nä­köi­ses­ti suo­sit­te­le­vat myös tuot­tei­ta ja palveluita.
  • Kommentit: Paljon kom­ment­te­ja vai­kut­ta­jan jul­kai­sus­sa osoittaa, että asiak­kaa­si tai poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si pitävät jul­kai­sun sisällöstä.
  • Brändin maininta: Maininnat ovat loistava KPI, koska tiedät, että sisäl­lös­tä­si puhutaan ja brändisi vah­vis­tuu. Tärkeää on tietysti huo­mioi­da myös mitä ja miten ihmiset puhuvat brändistä.

Paras tilanne on, kun saadaan hyvä tasa­pai­no klik­kauk­sien, tyk­käyk­sien ja jakojen välille. Niitä seu­raa­mal­la voidaan mitata sitou­tu­mi­sas­te, eli kuinka paljon seu­raa­jat rea­goi­vat vai­kut­ta­ja­si­säl­töön suh­tees­sa seu­raa­ja­mää­rään. Se osoittaa brän­dius­kol­li­suu­te­si tule­vai­suut­ta kulut­ta­jien kes­kuu­des­sa ja kertoo siitä, miten kulut­ta­jat suh­tau­tu­vat brändiin tun­ne­ta­sol­la. Sitoutumisastetta voidaan arvioida ver­taa­mal­la sitä vai­kut­ta­jan saa­vut­ta­maan kes­ki­mää­räi­seen sitou­tu­mi­sas­tee­seen ja muihin spon­so­roi­tui­hin sisältöihin.

Lisäksi voidaan mitata rahan määrä, joka on sijoi­tet­tu yhteen sitou­tu­mi­seen, eli CPE (Cost Per Engagement). Se mittaa asia­kas­suh­tei­den kehit­ty­mis­tä ja sitä, kuinka kulut­ta­jat rea­goi­vat brän­dii­si. CPE las­ke­taan jaka­mal­la mai­nok­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set sitou­tu­mis­ten määrällä.

Muut mittarit

Tavoittavuus ja näyt­tö­ker­rat kertovat kuinka monta koh­de­ryh­mään kuuluvaa henkilöä on nähnyt jul­kai­sun ja kuinka monta kertaa julkaisu on yli­pää­tään nähty. Näitä kan­nat­taa seurata silloin, kun tavoit­tee­na on näky­vyy­den ja tun­net­tuu­den lisää­mi­nen. CPM (Cost Per Mille) on termi, jota usein käy­te­tään. Se tar­koit­taa tuhannen näyt­tö­ker­ran hintaa. Eli mitä alhai­sem­pi CPM kam­pan­jas­sa on, niin sitä kus­tan­nus­te­hok­kaam­min viesti on saatu ihmisten nähtäville. 

Yhtenä kon­kreet­ti­se­na mit­ta­ri­na voidaan pitää kävi­jöi­den määrää, jotka vai­kut­ta­ja tuo esi­mer­kik­si verk­ko­si­vus­tol­le­si. Tätä voidaan helposti seurata omien verk­ko­si­vu­jen ana­ly­tii­kan kautta.

Kaikkia sosi­aa­li­sen median antamia tietoja ei tarvitse kerätä itse, vaan on olemassa useita sosi­aa­li­sen median hal­lin­ta­työ­ka­lu­ja, joiden avulla saa kerättyä tar­vit­ta­van datan ja itselle jää enää tulosten ana­ly­soin­ti. Kannattaa hyö­dyn­tää myös media­seu­ran­ta­pal­ve­lu­ja, jotka auttavat ymmär­tä­mään, miten oma brändi ver­tau­tuu kil­pai­li­joi­hin uutis­me­dias­sa ja sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­luis­sa. Muista seurata vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan tuloksia riit­tä­vän pitkään myös kam­pan­jan jälkeen.

Vaikuttajan tuottama myynti

Kun tavoit­tee­na on suora lii­ke­vaih­to ja halutaan tietää tuot­taa­ko vai­kut­ta­ja arvo­kas­ta suoraa myyntiä, on tulok­sien mit­taa­mi­nen helppo toteut­taa linkkien ja koodien seurannalla.

Affiliate-linkkien luominen vai­kut­ta­jil­le on yksin­ker­tai­sin tapa tar­kas­tel­la tuot­to­pro­sent­tia myynnin kannalta. Vaikuttajat saavat palkkion asiak­kai­den joh­dat­ta­mi­ses­ta sivus­tol­le­si näiden linkkien kautta. Affiliate-linkit esit­tä­vät klik­kaus­suh­teen (CTR=Click-Through Rate) sivus­tol­le­si, myynnin määrän ja kunkin oston keskiarvon. 

Promokoodien anta­mi­nen vai­kut­ta­jil­le on toinen hyvä tapa mitata vai­kut­ta­jan vai­ku­tus­ta myyntiin. Niiden kautta seuraaja voi saada esi­mer­kik­si alen­nuk­sen ostok­ses­ta. Ostotapahtumassa käy­te­tään koodia, jolloin voidaan mitata, kuinka paljon myyntiä on tullut vai­kut­ta­jan jakaman koodin kautta. 

Joskus toimii myös ns. eris­tet­ty mark­ki­noin­ti, joka tar­koit­taa, että tietyllä ajan­jak­sol­la kaikki mark­ki­noin­ti kes­kit­tyy vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin, jolloin kysei­se­nä ajan­jak­so­na tapah­tu­neen myynnin kehi­tyk­sen voidaan päätellä suh­teel­li­sen luo­tet­ta­vas­ti johtuvan vaikuttajamarkkinoinnista.

Vaikuttajamarkkinoinnin roi

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI (Return On Investment) on haas­ta­vaa mitata, koska kaikki toi­men­pi­teet eivät ole täysin mitat­ta­vis­sa. ROI tar­koit­taa sijoi­te­tun pääoman tuottoa. Jotta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta voidaan laskea ROI, on mää­ri­tet­tä­vä, minkä arvoinen yri­tyk­sel­le on yksi kon­ver­sio, joka voi olla siis esi­mer­kik­si uusi seuraaja, verk­ko­si­vu­kä­vi­jä tai kulut­ta­jan luoma sisältö. 

Vaikuttajamarkkinoinnin ROI voidaan laskea seu­raa­val­la kaavalla, mutta kuten sanottua, niin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa ROI ei aina anna täy­del­lis­tä kuvaa todellisuudesta:

ROI = [Yhden kon­ver­sion arvo x toteu­tu­neet kon­ver­siot (kpl)] – Investoinnit

Tutkimusten hyö­dyn­tä­mi­nen

Määrällisten mit­ta­rei­den apuna voidaan käyttää myös laa­dul­li­sia tut­ki­muk­sia, esi­mer­kik­si tapahtuma- ja tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly­jä. Näissä voidaan huo­mioi­da esi­mer­kik­si imago- ja arvo­poh­jai­set näke­myk­set tai spon­so­roin­nin tehokkuus. 

Kampanjatutkimus sen sijaan voidaan toteut­taa ver­taa­mal­la kam­pan­jal­le altis­tu­neen koh­de­ryh­män ja toisen ver­tai­lu­ryh­män ostoai­kei­den muutosta tai brändin tun­net­tuu­den kehi­tys­tä. Tuloksia ana­ly­soi­taes­sa kan­nat­taa huo­mioi­da, että se mitä ihmiset kertovat toi­min­nas­taan, saattaa erota heidän todel­li­ses­ta käyttäytymisestänsä. 

Jos mie­luum­min luotat omaan koke­muk­see­si, voit verrata vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja­si tehok­kuut­ta muihin sosi­aa­li­sen median mai­nos­kam­pan­joi­hi­si esi­mer­kik­si ver­taa­mal­la maksetun kam­pan­ja­si yhden sitou­tu­mi­sen, klik­kauk­sen tai liidin kus­tan­nuk­sia vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja­si tehok­kuu­teen ja kus­tan­nuk­siin, jolloin voit arvioida näiden sijoi­tuk­sien tuoton. Tosin, on aina hyvä pitää mielessä, että vai­kut­ta­jan ker­to­ma­na mai­non­nan viesti on aidompaa, uskot­ta­vam­paa ja monin kerroin tehokkaampaa.

Jos vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tulok­sien mit­taa­mi­nen ja ana­ly­soi­mi­nen on sinulle hankalaa tai koet sen vievän liikaa aikaa omalta työltäsi, niin autamme sinua mie­lel­läm­me. Ota yhteyttä!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!