Mitä on Vaikuttajamarkkinointi?

Kun Tuomas Enbuskelta muutama vuosi sitten kysyttiin, että onko hän toimittaja vai julkkis, hän vastasi olevansa media. Tuolloin vaikuttajamarkkinointi oli vielä tuntematon käsite ja joku saattoi epäröiden naurahtaa tokaisulle, joka tässä hetkessä on kaikille jo itsestäänselvyys.

Tehoa mark­ki­noin­tiin vaikuttajilla?

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa vaikuttaja­markkinointi on tut­ki­tus­ti erit­täin teho­kas mark­ki­noin­nin muoto. Sitä voi­daan myös kut­sua suosittelumarkkinoinniksi.

Median käsit­teet ovat moniu­lot­tei­set. Jaam­me koke­muk­siam­me, vai­ku­tam­me ja tulem­me vai­ku­te­tuik­si, kysym­me apua ja vink­ke­jä, ver­kos­toi­dum­me ja syy­däm­me valo­ku­vin ja kir­joi­te­tuin kom­men­tein eri kana­vis­sa (Ins­ta­gram, Twit­ter, You­tu­be, blo­gia­lus­tat, Face­book, you name it) tapaam­me nähdä, havain­noi­da ja kokea maa­il­maa. Vuon­na 2017 kuka tahan­sa voi itse luoda oman median­sa, jonka sisäl­lös­tä pää­toi­mit­ta­ja­na päät­tää itse.

Vai­kut­ta­vuu­den kan­nal­ta on olen­nais­ta kuka medi­aa seu­raa. Mikä on sen ylei­sön laa­juus ja pro­fii­li, jonka vies­ti saa­vut­taa? Mikä on sisäl­lön laatu, uskot­ta­vuus, tun­net­tuus tai arvo, jota se edustaa?

Nämä ovat onnis­tu­neen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin avainkysymyksiä.

Jos haluat ravin­to­la­suo­si­tuk­sen Por­voo­seen, Tuk­hol­maan tai New Yor­kiin, ostat­ko kir­ja­kau­pas­ta jokai­sen kau­pun­gin mat­kaop­paat vai kysyt­kö Face­boo­kis­sa vink­ke­jä? Entä jos kai­paat käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia las­ten­rat­tais­ta, pii­pah­dat­ko liik­kees­sä puhu­mas­sa myy­jän kans­sa vai googlaat­ko blo­geis­ta käyt­tä­jien kokemuksia?

Emme nyky­ään enää usko pai­net­tuun tie­toon enti­seen tapaan. Vai­kut­ta­jien, kave­rei­den, ystä­vien ja läheis­tem­me koke­muk­sil­la ja näke­myk­sil­lä on enem­män vai­ku­tus­ta mei­hin. Kuin vai­vih­kaa myös seu­raa­mis­tam­me lifes­ty­le ‑blog­gaa­jis­ta, tun­ne­tuis­ta urhei­li­jois­ta, Ins­ta­gram Sto­rys­sa lep­poi­sas­ti itses­tään ker­to­vis­ta tv-juon­ta­jis­ta ja muusi­kois­ta tulee tut­tu­ja, kuin kave­rei­tam­me, hen­ki­löi­tä, joi­den mie­li­pi­tei­siin luo­tam­me ja suo­si­tuk­sis­ta hullaannumme.

Missä tehdä vaikuttajamarkkinointia?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa mark­ki­noi­jan on men­tä­vä sinne, missä ylei­söt ovat. Kysees­sä on mark­ki­noin­nin muoto, jonka osuus ja kehit­ty­mi­nen ovat jat­ku­vas­sa kas­vus­sa. Ihmi­set viet­tä­vät päi­väs­sä tun­te­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja vai­kut­ta­jat naut­ti­vat suu­ris­ta seuraajamääristä.

Mark­ki­noin­nin kan­nal­ta sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat lois­ta­va, yksin­ker­tai­nen ja teho­kas tapa tavoit­taa yri­tyk­sen kan­nal­ta tär­keät ja kes­kei­set koh­de­ryh­mät, ja näin vai­kut­taa ihmis­ten asen­tei­siin ja kulutuskäyttäytymiseen.

Vai­kut­ta­jien käyt­tö mark­ki­noin­nis­sa ei suin­kaan ole uusi kek­sin­tö, mutta hyö­dyn­tä­mi­nen on muut­ta­nut muo­to­aan vii­meis­ten vuo­sien aika­na eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li­sen median myötä.

Ennen esi­mer­kik­si urhei­li­ja käyt­ti jon­kin tie­tyn brän­din vaat­tei­ta tai esiin­tyi jon­kin juo­ma­val­mis­ta­jan mai­nok­ses­sa. Nyky­ään vai­kut­ta­ji­na voi olla muut­kin kuin perin­tei­set jul­ki­suu­den hen­ki­löt, kuten tubet­ta­jat, blog­ga­rit ja Ins­ta­gram-täh­det, ja kana­vi­na voi toi­mia hei­dän omat kana­van­sa perin­teis­ten sano­ma­leh­den, radion ja TV:n lisäksi.

Vaikuttaja­markkinointi on par­haim­mil­laan erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, moni­muo­tois­ta ja moni­ka­na­vais­ta. Sii­hen kan­nat­taa panos­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Ole­mas­sa on usei­ta tut­ki­muk­sia siitä, kuin­ka jon­kun suo­si­tuk­set ovat perin­teis­tä media­mai­non­taa ja yri­tyk­sen omaa mark­ki­noin­tia uskot­ta­vam­paa, tehok­kaam­paa ja luo­tet­ta­vam­paa – tun­ne­tun läh­teen mukaan jopa 17 ker­taa tehok­kaam­paa kuin ostet­tu mainonta.

Mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa tulee huomioida?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tär­kein vaihe yri­tyk­sel­le on ns. ”match-making” eli oikean hen­ki­lön löy­tä­mi­nen, kana­vien valin­ta sekä tark­ka suun­ni­tel­ma mitä yhteis­työl­lä tavoi­tel­laan. Ehdo­ton­ta on löy­tää juuri brän­din kan­nal­ta oikeat mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jat. Kyse voi olla Ins­ta­gram-täh­des­tä, tubet­ta­jas­ta, blog­gaa­jas­ta, twiit­taa­jas­ta tai jopa jat­ku­vas­ti jul­ki­suu­des­sa, tapah­tu­mis­sa ja perin­tei­sis­sä mediois­sa esil­lä ole­vas­ta henkilöstä.

Mitä lisä­ar­voa vai­kut­ta­ja tuo? Vai­kut­ta­jan ker­to­ma­na yri­tyk­sen vies­ti menee peril­le aidos­ti, halu­tul­le koh­de­ryh­mäl­le ja oikeal­la taval­la. Uskot­ta­vuus on ensi­si­jais­ta, pel­kät seu­raa­ja­mää­rät eivät aina ratkaise.

Mikä on Hype­men­tin rooli?

Teh­tä­väm­me on yhdes­sä asiak­kaan kans­sa laa­tia suun­ni­tel­ma mitä yhteis­työl­lä yri­te­tään saa­vut­taa. Ase­te­taan tavoit­teet, jonka jäl­keen etsim­me yri­tyk­sel­le sopi­vim­mat vai­kut­ta­jat eli teem­me tuota ”match-makin­giä”. Teem­me kar­toi­tuk­sen ja kon­tak­toin­nin, sovim­me yhteis­työn peli­sään­nöt, sekä val­vom­me kam­pan­jan toteu­tuk­sen. Tar­vit­taes­sa kon­sep­toim­me ja tuo­tam­me sisäl­tö­jä asiak­kaan kans­sa ase­tet­tu­jen toi­men­pi­tei­den ja tavoit­tei­den mukaan. Me myös mit­taam­me ja ana­ly­soim­me tulok­sia, joi­den poh­jal­ta suun­nit­te­lem­me jat­koa saman tai jon­kin toi­sen vai­kut­ta­jan kans­sa. Vai­kut­ta­ji­na voi hen­ki­löi­den lisäk­si olla muut­kin laa­jaa huo­mio­ta naut­ti­vat tahot, kuten elo­ku­vat, tapah­tu­mat ja urhei­luseu­rat muu­ta­ma mainitaksemme.

Yri­tys voi itse kes­kit­tyä olen­nai­seen, omaan ydin­lii­ke­toi­min­taan­sa. Pal­ve­lum­me ovat erit­täin laa­jat, ja pys­tym­me toteut­ta­maan suu­rem­mat­kin hank­keet laa­jan yhteis­työ­ver­kos­tom­me avulla.

Asiak­kai­nam­me ovat markkinointi‑, viestintä‑, mai­nos- ja media­toi­mis­tot sekä yksit­täi­set yri­tyk­set – kaik­ki mainostajat.

Yhteen­ve­to

Hyvin toteu­tet­tu­na vaikuttaja­markkinointi kas­vat­taa tun­net­tuut­ta­si, sekä mai­net­ta­si luo­tet­ta­va­na ja vai­kut­ta­va­na toi­mi­ja­na. Par­haim­mil­laan se luo sinul­le yhteyk­siä medioi­hin luo­tet­ta­va­na tie­to­läh­tee­nä, tuo huo­mio­ta yri­tyk­sel­le­si ja sen osaa­jil­le sekä kas­vat­taa roo­lian­ne toi­mia­lan­ne mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja­na – jopa mie­li­pi­de­joh­ta­ja­na. Nopeas­ti tämä ei käy, mutta tavoit­te­le­mi­sen arvois­ta se kyllä on.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nil­la luot aidom­pia suh­tei­ta asiak­kai­siin. Sen aika on nyt ja me autam­me teitä. Me teke­mi­sel­läm­me tuom­me asiak­kaal­le laa­dun, jotta tavoit­teet saa­vu­te­taan. Ota yhteyt­tä.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!