Spon­so­roin­ti

Sponsorointia ei Suomessa osata hyödyntää täyteen potentiaaliinsa. Yhä kasvavissa määrin se onneksi määritellään jo osaksi yrityksen markkinointistrategiaa, mutta monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin hyödynnetyt yhteistyösopimukset mahdollistaisivat paljon merkittävämpiäkin tuloksia.

Spon­so­roin­ti on Suo­mes­sa jat­ku­vas­sa kas­vus­sa. Spon­sor Insightin teke­män tut­ki­muk­sen mukaan vuon­na 2017 Suo­mes­sa käy­tet­tiin varo­ja spon­so­roin­tiin 257 mil­joo­naa euroa, mikä oli 16,3 % kas­vua edel­li­seen vuo­teen. Olem­me silti edel­leen mm. naa­pu­ri­maa­tam­me Ruot­sia pal­jon jäljessä.

Muu­ta­kin kuin logo paidassa

Vai­kut­taa siltä, että yri­tyk­set eivät osaa tart­tua spon­so­roin­nin tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin. Tai ehkä heil­le ei osata tar­jo­ta niitä. Spon­so­roin­ti saa­te­taan edel­leen nähdä hyvän­te­ke­väi­syy­te­nä ja sitä­hän se jos­kus ennen saat­toi ollakin.

Suo­mes­sa urhei­lus­pon­so­roin­ti on perin­tei­ses­ti ollut vel­voi­te; se on ollut tapa, joka on oikeut­ta­nut kuu­lu­maan yhtei­söön. Pai­kal­li­sen pie­ny­rit­tä­jän on ollut pie­nes­sä kyläs­sä vai­kea kiel­täy­tyä tuke­mas­ta pai­kal­lis­ta urhei­luseu­raa. Spon­so­roi­va yri­tys on har­voin saa­nut sijoit­ta­mas­taan rahas­ta takai­sin talou­del­lis­ta hyö­tyä. Aina ei vält­tä­mät­tä mer­kit­tä­vää näkyvyyttäkään.

Usein yri­tyk­set kui­ten­kin läh­te­vät mukaan spon­so­roi­maan koh­det­ta hyöty mie­les­sään. Spon­so­roin­nin hyö­dyis­tä on mah­dol­li­ses­ti myyn­ti­ti­lan­tees­sa heil­le ker­rot­tu. Sopi­muk­sen teke­mi­sen jäl­keen yhtey­den­pi­to ja yhteis­työ kui­ten­kin hel­pos­ti unoh­tu­vat. Kuu­kausit­tai­nen menoe­rä näkyy yri­tyk­sen menois­sa, mutta tulo­puo­lel­la spon­so­roin­nis­ta saa­ta­va hyöty typis­tyy logoon urhei­li­jan käsivarressa.

Spon­so­roin­ti voisi kui­ten­kin olla muu­ta­kin kuin merk­ki hihas­sa! Me Hype­men­til­lä puhum­me­kin mie­luum­min yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta kuin spon­so­roin­nis­ta. Haluam­me muut­taa spon­so­roin­nin aja­tus­maa­il­maa Suomessa.

Spon­so­roin­ti tar­koit­taa kumppanuutta

Spon­so­roin­ti on par­haim­mil­laan pit­kä­jän­teis­tä yhteis­työ­tä, josta on hyö­tyä kai­kil­le osa­puo­lil­le. Tämä toden­tuu tilan­teis­sa, jois­sa esi­mer­kik­si kump­pa­nuu­den jaka­vat yri­tyk­set ja urheilijat/urheiluseurat osa­taan välit­tö­mäs­ti yhdis­tää toi­siin­sa. Vai mitä sanot­te, minkä juo­man te yhdis­tät­te HIFK:iin?

Koff ja HIFK ovat teh­neet onnis­tu­nut­ta yhteis­työ­tä yli 30 vuot­ta ja Kof­fis­ta on tul­lut osa HIFK:n iden­ti­teet­tiä ja brän­diä. Vai meni­kö se sit­ten­kin toi­sin­päin? Ei tois­ta ilman toista.

Yhteis­työs­sä on tär­ke­ää osa­puo­lien vuo­ro­vai­ku­tus, spon­so­roin­nin suun­nit­te­lu, tavoit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen ja toi­min­to­jen moni­puo­li­suus. Spon­so­roin­nin ja yhteis­työn vai­kut­ta­vuus syn­tyy, kun osa­puo­let yhdes­sä luo­vat itsel­leen aidos­ti mer­ki­tyk­sel­lis­tä sisäl­töä ja tari­noi­ta. Yhteis­työ saa eri taso­ja, kun näky­vyy­den lisäk­si onnis­tu­taan kos­ket­ta­maan ihmis­ten tun­tei­ta; saa­daan hei­dät nau­ra­maan, lii­kut­tu­maan, innos­tu­maan tai tun­te­maan yhteen­kuu­lu­vuut­ta. Tehok­kuus kas­vaa, kun hyö­dyn­ne­tään myös spon­so­roi­ta­van omia sosi­aa­li­sen median kanavia.

Hype­ment on taho, joka joh­dat­taa spon­so­rit ja spon­so­roi­ta­vat kohti kump­pa­nuut­ta. Toi­mim­me yri­tys­ten, yksit­täis­ten hen­ki­löi­den, tapah­tu­mien, urhei­luseu­ro­jen ja eri ver­kos­to­jen raja­pin­nas­sa. Voit tutus­tua pal­ve­lui­him­me tästä.

Meil­le tär­kein­tä on löy­tää yri­tyk­sel­len­ne sopi­vin vai­kut­ta­ja. Kir­joi­tim­me aikai­sem­min, miten kriit­ti­ses­ti yhteis­työ­kump­pa­nei­den huo­lel­li­nen valin­ta ja eri­tyi­ses­ti opti­maa­li­sin tapa toi­mia vai­kut­ta­vat tulok­sel­li­suu­teen. Lue tästä kir­joi­tuk­sem­me vai­kut­ta­jan valinnasta. 

Spon­so­roin­ti osak­si mark­ki­noin­tia hyö­dyn­tä­mi­sen kautta

Logo hihaan ‑aja­tus­mal­li toi­mii, kun halu­taan mita­ta ainoas­taan näyt­tö­ker­to­ja perin­tei­sis­sä mediois­sa. SM-lii­ga­jouk­ku­een peli­pai­dat vilah­ta­vat telk­ka­ris­sa monen monta ker­taa kau­des­sa. Jos­kus spon­so­roin­ti­koh­de onkin valit­tu puh­taas­ti toi­mi­tus­joh­ta­jan tai omis­ta­jan tun­ne­poh­jal­ta ns. rak­kau­des­ta lajiin.

Mikä­li kysees­sä on tie­toi­nen, puh­taas­ti aut­ta­mis­mie­les­sä tehty valin­ta, siinä ei ole mitään vää­rää. Puh­taas­ta ja aidos­ta halus­ta teh­tä­vä spon­so­roin­ti on kun­nioi­tet­ta­vaa ja usein tar­peel­lis­ta­kin, jos asiaa tar­kas­te­lee esi­mer­kik­si urhei­li­joi­den näkökulmasta.

Usein spon­so­roin­ti­so­pi­muk­set kui­ten­kin mah­dol­lis­tai­si­vat edes jon­ki­nas­tei­sen yhteis­työn ja hyö­dyn­tä­mi­sen, mutta sitä ei joko osata tehdä, tai yri­tyk­sel­lä ei ole aikaa tehdä sitä täy­del­lä tehol­la eikä spon­so­roi­ta­val­la ole tai­to­ja tai näke­mys­tä sitä ehdot­taa. Näis­sä tilan­teis­sa me autamme.

Saat­taa myös olla, että bud­jet­ti ei anna myö­den eikä rahaa ole varat­tu riit­tä­väs­ti. Hyö­dyn­tä­mi­seen tuli­si­kin vara­ta vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen summa suh­tees­sa sopi­muk­sen arvoon, jotta yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta saisi par­haim­man hyö­dyn irti.

Brän­dit ohjaa­vat kuluttajaa

Oikein hyö­dyn­net­ty­nä spon­so­roin­ti on yksi tehok­kaim­mis­ta mark­ki­noin­nin kei­nois­ta. Spon­so­roin­nil­la ja sitä kaut­ta tapah­tu­val­la brän­din vah­vis­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ostokäyttäytymiseen.

Moni yri­tys on edel­leen tar­peet­to­man tie­tä­mä­tön ja pas­sii­vi­nen, mitä tulee spon­so­roin­nin roo­liin osana mark­ki­noin­tia tuke­vaa toi­min­taa. Onnek­si moni yri­tys toi­mii kui­ten­kin jo nyt aktii­vi­sem­min ja ennak­ko­luu­lot­to­mam­min. Jot­kut toi­mi­vat jopa täy­sin toi­sin­päin ja raken­ta­vat koko mark­ki­noin­tin­sa spon­so­roin­nin ympä­ril­le – tästä lois­ta­va­na esi­merk­ki­nä on Nike!

Kek­sit­kö muita lois­ta­via yri­tyk­siä, jotka toteut­ta­vat onnis­tu­nut­ta spon­so­roin­tia? Poh­di­taan niitä yhdes­sä, ota mei­hin yhteyt­tä – teh­dään yri­tyk­ses­tän­ne sellainen!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!