Miten vali­ta oikea vaikuttaja?

Oikean vaikuttajan valinta on äärimmäisen tärkeää ja korostuu koko ajan entisestään, sillä meneillään on vaikuttajien hyödyntämisen räjähdysmäinen kasvu. Parhaimmillaan vaikuttajat pystyvät tiedoillaan, taidoillaan ja saavuttamallaan asemallaan vaikuttamaan suoraan muiden ihmisten ostopäätöksiin. Nykypäivänä tuloksellinen vaikuttajayhteistyö vaatii laatua. Enää ei riitä, että kuka tahansa vaikuttaja vain suosittelee omissa sosiaalisen median kanavissaan mitä tahansa tuotetta.

Vai­kut­ta­jan valinta

Kulut­ta­jat halua­vat usein samais­tua tun­net­tui­hin vai­kut­ta­jiin, jotka ovat sosi­aa­li­sen median myötä tul­leet lähem­mäk­si ylei­söään. Näin moni jul­ki­suu­den hen­ki­lö on onnis­tu­nut luo­maan luot­ta­muk­sel­li­sen suh­teen seu­raa­jien­sa kans­sa, minkä vuok­si he kyke­ne­vät mark­ki­noi­maan tuot­tei­ta tie­tyl­le koh­dey­lei­söl­le monin ker­roin tehok­kaam­min kuin mitä perin­tei­sen mai­non­nan kei­noin on saavutettavissa. 

Oleel­lis­ta yri­tyk­sil­le on hyö­dyn­tää vai­kut­ta­jia, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta pääs­tää lähem­mäs mark­ki­noin­nin tavoit­tei­ta. Yri­tyk­sen tuli­si tehdä yhteis­työ­tä vai­kut­ta­jien kans­sa, joi­den imago ja sisäl­tö vas­taa­vat hei­dän tar­pei­taan, ja joi­den seu­raa­jat ovat koh­de­ryh­mää, jolle yri­tys halu­aa levit­tää hei­dän omaa mark­ki­noin­nin sano­maa. Tämä tar­koit­taa, että yri­tyk­sel­lä tuli­si olla hyvä tun­te­mus vai­kut­ta­jis­ta, hei­dän vali­tes­saan oike­aa vai­kut­ta­jaa edus­ta­maan yri­tyk­sen tuot­tei­ta ja palveluita. 

Tähän Hype­ment on eri­kois­tu­nut. Olem­me yri­tys­ten apuna sopi­vin­ta vai­kut­ta­jaa valit­taes­sa. On mie­tit­tä­vä kuka ja min­kä­lai­nen vai­kut­ta­ja loisi par­haan mah­dol­li­sen suh­teen yri­tyk­sen koh­de­ryh­män kans­sa ja näin toisi kulut­ta­jat lähem­mäk­si yri­tyk­sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Vai­kut­ta­jaa valit­taes­sa brän­din tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta, kuin­ka tois­tu­vaa vai­kut­ta­jan jul­kai­se­mi­nen on, kuin­ka laa­du­kas­ta ja aitoa hänen tuot­ta­man­sa sisäl­tö on, kuin­ka pal­jon ihmi­siä vai­kut­ta­jan jaot tavoit­ta­vat ja kuin­ka aktii­vi­sia hänen seu­raa­jan­sa ovat. Vielä mää­rää ja vai­kut­ta­jan suo­sio­ta tär­keäm­pää on seu­raa­jien sitou­tu­nei­suus ja vuo­ro­vai­ku­tus, joi­den seu­rauk­se­na vai­kut­ta­jaa voi­daan pitää uskottavana.

Arvot ja aitous

Vai­kut­ta­ja on usein myös itse osa yri­tyk­sen koh­dey­lei­söä ja seu­raa­ja­kun­taa, joka tar­koit­ta­nee, että hänen ja yri­tyk­sen arvot myös jol­lain tasol­la koh­taa­vat, ja mah­dol­lis­taa hyvän poh­jan aidol­le ja uskot­ta­val­le yhteistyölle.

Nyky­päi­vän kulut­ta­jat ovat skep­ti­siä, älyk­käi­tä ja tie­toi­sia sekä ute­liai­ta otta­maan asiois­ta sel­vää, jonka vuok­si sisäl­lön tuli­si olla aitoa. Liian pit­käl­le suun­ni­tel­tu sosi­aa­li­sen median kam­pan­ja saat­taa hel­pos­ti joh­taa pääl­le lii­mat­tuun sisäl­töön, jol­loin siitä tulee mai­nos — ja vielä huono sel­lai­nen. Näin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teho ei tule niin hyvin esil­le. Mikä­li päi­vi­tyk­set vai­kut­ta­vat lii­kaa mai­non­nal­ta, asiak­kaat menet­tä­vät usein kiinnostuksensa. 

Yri­tyk­sen ja vai­kut­ta­jan arvo­jen koh­da­tes­sa, yri­tyk­sen tuli­si luot­taa huo­lel­la valit­se­maan­sa vai­kut­ta­jaan, jotta yhteis­työ olisi luon­nol­lis­ta ja aitoa. Sitä myötä myös uskot­ta­vaa. Hyvä vai­kut­ta­ja on par­haim­mil­laan lois­ta­va sisäl­lön­tuot­ta­ja, jolle tulee antaa omia vapauk­sia hänen teke­mi­seen­sä. Yri­tyk­sen työs­ken­nel­les­sä vai­kut­ta­jan kans­sa, on erit­täin tär­keä muis­taa, kuin­ka hyvin vai­kut­ta­ja itse tun­tee ylei­sön­sä ja tie­tää mikä hei­hin veto­aa. Ilman vai­kut­ta­jan omaa osaa­mis­ta ja ymmär­rys­tä, hänen seu­raa­ja­mää­rän­sä eivät olisi ikinä kas­va­neet nii­hin mää­riin missä ne ovat. Vai­kut­ta­jat ovat saa­vut­ta­neet seu­raa­ja­kun­tan­sa tuo­mal­la esiin per­soo­naan­sa, omia arvo­ja, pala­sia arjes­ta: pet­ty­myk­siä ja ilon hetkiä. 

Tässä pii­lee­kin hyvän vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hie­nous. Par­haim­mil­laan huo­lel­la valit­tu vai­kut­ta­ja tuo nerok­kaas­ti esiin tari­noi­ta, jois­ta aidos­ti ilme­nee hänen ja yri­tyk­sen yhte­näi­set arvot, ilma­pii­ri ja tunne, joi­hin seu­raa­jien, sekä yhteis­työ­tä teke­vien yri­tyk­sien on help­po samais­tua. Ketkä tämän kai­ken oival­ta­vat, tavoit­ta­vat par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn, mitä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nil­la on saa­vu­tet­ta­vis­sa. Se on teho­kas­ta ja uskottavaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!