Miten podcas­te­ja tehdään? – Krashin kaksikko kertoo

Edellisessä artikkelissamme kerroimme podcastien määrä kasvaneen räjähdysmäisesti vuonna 2020. Tätä artikkelia varten haastattelimme podcastien tuotantoyhtiö Krashin perustajia Tapio Auvista ja Klaus Hietalaa, jotka kertoivat meille miten he päätyivät mukaan bisnekseen ja mitä kaikkea podcastin tuottamiseen tarvitaan.
Lukuaika: 5 minuut­tia

Miten podcas­te­ja tehdään?

Podcastien suosion nousun myötä moni yritys ja orga­ni­saa­tio on alkanut miet­ti­mään pitäi­si­kö oma podcast perustaa. Teknisesti oman podcas­tin aloit­ta­mi­nen on nimit­täin varsin helppoa. Yhdelle puhu­jal­le tar­vi­taan mukaan vain mik­ro­fo­ni USB-liitännällä ja toisen puhujan tullessa mukaan ääni­kort­ti, jotta useampi mik­ro­fo­ni saadaan lii­tet­tyä tie­to­ko­nee­seen. Lisäksi tulee hankkia äänen­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma, joita saa ilmai­sek­si netistä ladattua. Krashin miehet kehot­ta­vat kui­ten­kin olemaan varo­vai­sia aja­tuk­sen suhteen, että kaikkien tulisi nyt aloittaa oma podcast. Kaiken tulisi nimit­täin lähteä hyvästä ideasta, min­kä­lais­ta sisältöä lähtee tuot­ta­maan. Sisällön pitää olla oikeasti ylei­söl­le rele­vant­tia ja tarkasti mie­tit­tyä. Miehet vink­kaa­vat, että kan­nat­taa ensin kuun­nel­la muiden podcas­te­ja ja kir­joit­taa ylös mikä niissä toimii ja mikä ei. Erottautuakseen täytyy kui­ten­kin tehdä jotain eri tavalla kuin muut saman alan podcas­tit. Itseään voi alkuun myös tarjota vie­rai­le­maan muiden podcas­tei­hin, jos omaa joltain alalta vankkaa kokemusta. 

Idean tar­ken­tu­mi­sen jälkeen tehdään jakson käsi­kir­joi­tus ja lähe­te­tään mah­dol­li­set haas­tat­te­lu­kut­sut. Auvinen korostaa kui­ten­kin, että kaiken ei tarvitse olla täy­del­lis­tä aloit­taes­sa, sillä podcas­tin tuo­tan­non hiominen matkan varrella on helppoa ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si tv-sarjoihin, ja jokaisen ääni­te­tyn jakson jälkeen voi miettiä muu­tok­sia seu­raa­vaan jaksoa varten. Nykyään kuun­te­li­ja­da­tan kerää­mi­nen ja ana­ly­soi­mi­nen on helppoa. Vielä ennen jul­kai­sua podcas­tin mark­ki­noin­nin suhteen pitää miettiä, missä kana­vis­sa halutaan näkyä ja tehdä toi­men­pi­teet sitä varten. 

Miehet koros­ta­vat podcas­tien hyvänä puolena sitä, että niiden avulla on mah­dol­lis­ta tuoda esiin mui­den­kin kuin somesta jo tun­net­tu­jen asian­tun­ti­joi­den ääntä. Podcastia tehdessä tulee pitää myös mielessä jour­na­lis­ti­nen vastuu tiedon tuot­ta­ja­na ja erottaa omat mie­li­pi­teen­sä faktoista.

Ota näillä vin­keil­lä haltuun oman podcas­tin aloittaminen:

  1. Kuuntele muita podcas­te­ja ja mieti, miten voisit erot­tau­tua ja tehdä paremmin.
  2. Mieti idea, josta aidosti olet kiin­nos­tu­nut ja tuottaa arvoa kuulijoille.
  3. Hanki mik­ro­fo­ni ja äänenkäsittelyohjelma.
  4. Nauhoita ensim­mäi­nen jakso ja lisää se podcast-alustalle.
  5. Analysoi jaksosi toi­mi­vuut­ta tar­kas­te­le­mal­la kuun­te­li­ja­da­taa ja tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set uutta jaksoa varten.

Mistä kaikki lähti?

Krash on perus­tet­tu lop­pu­vuo­des­ta 2019. Tapio Auvinen ja Klaus Hietala olivat tutus­tu­neet toi­siin­sa tek­no­lo­gia­ta­pah­tu­mis­sa, joita Auvinen valo­ku­va­si ja Hietala järjesti työkseen. Idea yhtei­ses­tä yri­tyk­ses­tä oli pyörinyt mielessä jo jonkin aikaa ja lopulta tuttujen puheiden perus­teel­la huomattu kysyntä podcas­tien tuo­tan­to­yh­tiöl­le johti Krashin perustamiseen. 

Alkuun pää­se­mi­ses­sä auttoi Helsingin Yliopistolta saatu avus­tus­ra­ha, jolla miehet saivat han­kit­tua kunnon välineet audio­si­säl­lön tuot­ta­mi­seen. Kysynnän arvio oli selvästi osunut oikeaan, sillä ensim­mäi­sen kevään aikana Krash sai jo hyvin omia asiak­kai­ta. Hietalan yhteis­kun­ta­po­li­tii­kan opinnot yli­opis­tos­sa olivat tuoneet hyviä kon­tak­te­ja poli­tii­kan alalle ja molemmat miehet tunsivat tapahtuma-alan teki­jöi­tä. Laajoilla ver­kos­toil­la ja alhai­sil­la hin­noil­la Krashin lii­ke­toi­min­ta lähti hyvin käyntiin. Tällä hetkellä he nau­hoit­ta­vat yhdellä hen­ki­löl­lä kas­va­neen tiiminsä kanssa 300–400 podcast-jaksoa vuodessa. Perustajien moni­puo­li­nen tausta näkyy myös tuo­tan­nos­sa, sillä yritys nau­hoit­taa podcas­te­ja samoissa tiloissa sekä katu­muo­din ala­kult­tuu­rin teki­jöil­le että isoille pörs­siyh­tiöil­le ja yhteis­kun­nal­li­sel­le järjestöille.

Miltä podcast-tuottajan arki näyttää?

Krashin stu­dios­sa nau­hoi­te­taan 1–2 podcast-jaksoa päivässä. Miehet kertovat, että nau­hoi­tuk­sia ei tarvitse kau­heas­ti editoida jäl­ki­kä­teen, kun he pitävät huolen siitä, että läh­tö­koh­tai­ses­ti tuote on jo hyvä. Auvinen ja Hietala tar­vit­taes­sa kou­lut­ta­vat podcas­tin juon­ta­jia pysymään tiukasti aiheessa. Asiantuntijahaastatteluissa lähinnä täy­te­sa­no­ja pois­te­taan ja vapaam­mas­sa lifestyle-sisällössä jou­du­taan joskus yleisö tuntien käyt­tä­mään omaa har­kin­taa ja leik­kaa­maan jotain lausah­duk­sia pois. 

Muiden podcas­tien tuo­tan­non ohessa Auvinen ja Hietala pitävät myös omaa Catch-up ‑podcas­tia, jossa he haas­tat­te­le­vat muita podcas­tien teki­jöi­tä. Jaksoista tuo­te­taan myös aina video­tal­len­teet Youtubeen. Miehet kertovat podcas­tis­ta tulleen posi­tii­vis­ta palau­tet­ta eri­tyi­ses­ti muilta podcas­taa­jil­ta. Tässä tuo­tan­nos­sa niin kuin muus­sa­kin miesten toi­min­nas­sa korostuu inhi­mil­li­nen ja aito kiin­nos­tus podcas­tien teki­jöi­tä ja alan yhteisöä kohtaan.

Minkä takia podcas­tien suosio lisääntyi?

Podcastien suosion nousuun vuonna 2020 miehet näkevät useita syitä. Pandemian myötä kulut­ta­jil­le tuli lisää vapaa-aikaa. Kuluttajia on alkanut miel­lyt­tää pitkät audio­tal­len­teet, joissa käydään perus­teel­li­ses­ti läpi yksi asia. Samalla monien jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den ja yri­tys­ten piti keksiä uusia tapoja toimia ja he aloit­ti­vat podcas­te­ja. Myös kulut­ta­jien lisään­ty­nyt vapaa-aika loi motii­ve­ja uudelle sisäl­lön­tuo­tan­nol­le. Markkinan kas­vaes­sa podcas­tien tuo­tan­nos­ta on tullut validi lii­ke­toi­min­nan malli. Maailmanlaajuisesti alan koon ennus­te­taan kasvavan 1 mrd. $ vuonna 2021 ja saa­vut­ta­van 1,61 mrd. $ arvon vuonna 2024. Podcastien alustat, kuten Spotify, tekivät myös oman osuu­ten­sa hel­pot­ta­mal­la podcas­tien levit­tä­mis­tä muut­ta­mal­la käytäntöjään.

Mitä trendejä alalla nähdään nyt?

Krashin miehet ovat hyvin sisällä podcas­tien tren­deis­sä. Tällä hetkellä tehdään paljon niche-sisältöä eli hyvin kapealle koh­de­ryh­mäl­le. Esimerkiksi laa­jem­pien urhei­lu­podcas­tien sijasta menestyä saat­ta­vat yksit­täi­seen urhei­lu­la­jiin, kuten maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­vät podcas­tit. Trendeissä näkyy kiin­nos­tus laa­duk­kaa­seen, paljon taus­ta­työ­tä vaa­ti­vaan sisäl­lön­tuo­tan­toon.  Moni polii­tik­ko ja vanhempi vai­kut­ta­ja on myös aloit­ta­nut oman podcas­tin. Auvisen näky­myk­sen mukaan Youtuben puolelta ns. rea­goin­ti­vi­deois­ta on tullut myös oma tren­di­ver­sio podcas­tei­hin, joissa tunnetut juon­ta­jat kom­men­toi­vat päivän polt­ta­via puheenaiheita.

Auvinen ja Hietala odot­ta­vat alan kasvavan enti­ses­tään tule­vai­suu­des­sa ja tuoden mukanaan muu­tok­sia. Kilpailun koven­tues­sa sisäl­tö­jen laatu tulee paran­tu­maan ja kaven­tu­maan enti­ses­tään. Miehet ennus­ta­vat, että alalla tulee olemaan yhden “Oprahin” sijasta 20 vain hieman toi­sis­taan eroavaa sisäl­lön­tuot­ta­jaa, joista kuulija voi valita juuri mie­lei­sen­sä. Nyt on jo näh­tä­vis­sä, kuinka moni asian­tun­ti­ja on siir­ty­nyt tekemään podcas­te­ja kirjan kir­joit­ta­mi­sen sijasta, joten tämä trendi tulee luul­ta­vas­ti jat­ku­maan. Spotify on myös  jul­kai­se­mas­sa alus­tal­leen video­toi­min­non audion lisäksi, joten miehet epäi­le­vät video­muo­toi­sen sisällön suosion kasvavan. Tulevaisuudessa myös ääni­tek­niik­kaa ja tuo­tan­to­vä­li­nei­tä tullaan kehittämään. 

Entä podcas­tien kaupallisuus?

Kaupallisten yhteis­töi­den teke­mi­nen podcas­tien kanssa kehittyy jat­ku­vas­ti. Tällä hetkellä suo­sit­tu­ja tapoja tehdä brän­diyh­teis­töi­tä on nau­hoit­taa podcas­tin väleihin eril­li­siä mai­nos­kat­ko­ja tai ottaa koko jakson teemaan sopiva yhteis­työ­kump­pa­ni, joka sulautuu luon­te­vak­si osaksi kes­kus­te­lua. Auvinen ja Hietala puhuvat podcas­tien ansain­ta­mal­lin muut­tu­van koko ajan enemmän siihen suuntaan, että tuloja olisi mah­dol­lis­ta ansaita ilman väli­kä­siä. Aiemmin tänä vuonna Acast julkaisi uuden kuu­kausi­mak­sul­la toimivan Acast+, jota tilaa­mal­la kuulijat saavat kuun­nel­la podcas­te­ja ilman mai­nok­sia, vain tilaa­jil­le tar­koi­tet­tua lisä­ma­te­ri­aa­lia ja pääsyn sisäl­töi­hin ennen muita. Monipuolisuuden lisään­ty­mi­nen näkyy myös siinä, että omaa podcas­tia ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta mai­nos­te­taan jo Instagramissa. Catch-up ‑podcas­tiin yhteis­työ­kump­pa­nei­den otta­mis­ta miehet eivät vielä ole har­kin­neet, mutta Hietalan vetä­mäs­sä Kauniita unia ‑podcas­tis­sa on mukana ollut kau­pal­li­nen kumppani.

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!