Podcastien uusi aikakausi

Podcastien suosio lisääntyi räjähdysmäisesti vuoden 2020 aikana. Hypement selvitti kuinka suuresta ilmiöstä todella on kyse ja onko mukana kaupallisia mahdollisuuksia. Artikkeliin otettiin mukaan myös yhden Suomen suosituimman podcastin pitäjät ja heidän rehelliset mielipiteensä alan tulevaisuudesta. Alkuun kertaamme lukijalle vielä kuinka laajasta kanavasta on kyse.
Lukuaika: 3 minuut­tia

Podcastit ovat läsnä kulut­ta­jan arjessa

Podcastit ovat verkossa jul­kais­tu­ja ääni­tal­len­tei­ta, joissa yksit­täi­set henkilöt tai useammin kaksikko puhuvat itseään kiin­nos­ta­vis­ta aiheista. Podcastien teemat voivat sijoit­tua mihin tahansa maan ja taivaan väliltä ja jokai­sel­le löytyy mie­leis­tä kuun­nel­ta­vaa vii­mei­sim­mis­tä talouden tren­deis­tä vapaa-ajan har­ras­tuk­siin. Vuonna 2020 jo yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa suo­ma­lais­ta kuunteli podcas­te­ja. Podcasteja kuun­nel­laan­kin enemmän kuin myös suuren suosion saa­vut­ta­nei­ta ääni­kir­jo­ja. Ikäryhmistä eniten podcas­te­ja kuun­te­le­vat 16–24-vuotiaat, joista 58% oli kuun­nel­lut podcas­te­ja vii­mei­sen kolmen kuu­kau­den aikana. Podcastien teke­mi­nen alkoi jo yli 10 vuotta sitten, joten ei ole ihme, että myös 35–44-vuotiaista 42% kuun­te­lee podcasteja.

Podcastit ovat osa kulut­ta­jien vapaa-aikaa. 77% kuun­te­li­jois­ta kuun­te­lee podcas­te­ja kotonaan. Podcast saattaa pyöriä taus­tal­la myös koti­töi­tä tehdessä tai tree­na­tes­sa, mutta huo­mat­ta­va osa eli 31% kuun­te­li­jois­ta kuun­te­lee podcas­te­ja kes­kit­ty­nees­ti. Kolme neljästä kuun­te­li­jas­ta kuun­te­lee puolen tunnin jakson koko­nai­suu­des­saan ja ainakin puolet podcast-sarjan jaksoista.

Vuosi 2020 oli uuden alun vuosi

Vuoden 2020 aikana podcas­tien suosio lähti räjäh­dys­mäi­seen nousuun ja kan­sain­vä­li­ses­ti Spotifyn podcas­tien määrä yli kol­min­ker­tais­tui 2,2 mil­joo­naan vuoden aikana. Spotifyn podcas­tien mai­nos­tu­lot kas­voi­vat myös yli 100 pro­sen­til­la. Yhdysvaltalaisen radio­ver­kon kyselyn mukaan podcast ‑mark­ki­noin­nis­ta kiin­nos­tu­nei­den mai­nos­ta­jien osuus oli vuodesta 2015 kasvanut 10 pro­sen­tis­ta 37 pro­sent­tiin. Toisen tut­ki­muk­sen mukaan 54 % podcas­tien suur­ku­lut­ta­jis­ta eli kulut­ta­jis­ta, jotka kuun­te­le­vat podcas­te­ja vähin­tään viisi tuntia viikossa, ostai­si­vat tuotteen toden­nä­köi­sem­min podcast mai­nok­sen kuin muun media mai­nok­sen perus­teel­la. Voidaan siis ennustaa, että podcas­tien kau­pal­li­nen arvo ja yhteis­työt tulevat jatkossa kas­va­maan entisestään.

Idea podcas­tiin tuli suihkussa

Haastattelimme Otetaan yhdet ‑podcas­tin Teemu “Pastori” Potapoffia ja Renne Korppilaa heidän podcas­tin­sa kas­vu­ta­ri­nas­ta ja alan tule­vai­suu­des­ta. Viikoittain heidän podcas­ti­aan kuun­nel­laan Spotify:n ja Youtube:n kautta yli 20 000 kertaa.

Pastori kertoo, että idea yhteisen podcas­tin teke­mi­seen tuli suih­kus­sa vuonna 2019. Molemmilla miehillä oli jo vahvaa koke­mus­ta audio­puo­len sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta ja Rennellä omalla nimellä varus­tet­tu podcast, mutta he halusi­vat tehdä jotain yhdessä ja eri tavalla kuin aikai­sem­min. Tuolloin syntyi idea podcas­tis­ta, jossa kes­kus­tel­tai­siin rons­kis­ti ja rehel­li­ses­ti yleisöä puhut­te­le­vis­ta aiheista yhden oluen juomisen ajan. Suurimman kuun­te­li­ja­ryh­män muo­dos­ta­vat­kin 25–34-vuotiaat miehet, joille oluen äärellä istus­ke­lu on luonteva tapa viettää vapaa-aikaa. Renne kertoo, että alusta asti miehille on ollut selvää, että he tekevät podcas­tia täysin omina itsenään ja sen­su­roi­mat­ta. Tärkeimpänä sanomana miehet pitävät juuri sitä, että jokaisen kuun­te­li­jan pitäisi uskaltaa häpei­le­mät­tä olla oma itsensä ja siitä onkin tullut paljon hyvää palau­tet­ta. Aitous ja avoimuus ovatkin varmasti syinä siihen, että Otetaan yhdet ‑podcast on saanut niin suuren suosion ja on artik­ke­lin kir­joi­tus­het­kel­lä Spotifyssa Suomen top 40 kuun­nel­luim­man podcas­tin joukossa. 

Median teke­mi­nen murroksessa

Otetaan yhdet ‑podcast sai ase­moi­tua itsensä Suomen podcast-maailmaan ennen podcas­tien määrän lähes räjäh­dys­mäis­tä kasvua vuonna 2020. Pastori uskookin, että podcas­tien määrä alkaa nyt lähestyä jo satu­raa­tio­pis­tet­tä. Syynä nopeaan kasvuun Renne arvelee olevan käyn­nis­sä olevan media­mur­rok­sen, jossa mediaa on alettu tehdä ja kuluttaa perin­tei­sen median rajojen ulko­puo­lel­ta. Miehet eivät kui­ten­kaan näe muita podcas­te­ja var­si­nai­si­na kil­pai­li­joi­naan, sillä uskovat vahvasti omaan uniik­kiin tyy­liin­sä ja aikovat jatkossa enti­ses­tään laa­jen­taa toi­min­taan­sa tuot­ta­mal­la vii­koit­tain enemmän sisältöä. Renne ei myöskään näe perin­teis­tä print­ti­me­di­aa kil­pai­li­ja­na, sillä ajat­te­lee kulut­ta­jien lukevan esi­mer­kik­si sano­ma­leh­tiä eri tar­pei­siin kuin mihin heidän podcas­ti­aan kuun­nel­laan. Pastori kui­ten­kin muis­tut­taa, että media-alalla ylei­ses­ti kil­pail­laan siitä, missä kana­vas­sa ihmiset viet­tä­vät vapaa-aikaansa.

Kaupallisilla yhteis­töil­lä elää jo mukavasti

Alkuun miehet tekivät podcas­tia omalla vapaa-ajallaan, mutta toi­min­nan kas­vaes­sa mukaan tuli myös kau­pal­li­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Renne kertoo, että he ovat hyvin vali­koi­via yhteis­työ­kump­pa­nien suhteen, jotta brändit sopivat podcas­tin kon­sep­tiin luon­te­vas­ti ja sopi­vat­kin mie­lel­lään pidem­piai­kai­sia kump­pa­nuuk­sia. Nyt miesten tilanne vai­kut­taa oikein valoi­sal­ta, sillä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta on riit­tä­nyt, podcas­tin tuloilla elää jo kuulemma muka­vas­ti ja podcas­til­le on tulossa oma nimikko-olut. Miehet tietävät myös kertoa, että län­si­naa­pu­ris­sa podcas­tit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa on selvästi suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ja samaa trendiä on näky­vis­sä myös Suomen markkinoilla.

Podcastin aloit­ta­mi­nen on helppoa

Kysyimme miehiltä vielä kan­nat­taa­ko uusia podcas­te­ja enää perustaa ja mitä vinkkejä he antai­si­vat aloit­te­le­vil­le sta­roil­le. Pastori suh­tau­tuu uusiin tulok­kai­siin kan­nus­ta­vas­ti ja uskoo, että jos podcas­tin sisältö on oikeasti hyvää ja siihen on sel­keäs­ti panos­tet­tu, niin se löytää kyllä kuun­te­li­ja­kun­tan­sa monien yrit­tä­jien joukosta. Pastori vinkkaa, että tär­kein­tä on alkuun miettiä, mitä haluaa sanoa ja kenelle ja kun sen on tehnyt, niin aloit­ta­mi­nen on helppoa. Näkyvyyden saa­mi­ses­sa kan­nat­taa hyö­dyn­tää somea ja pus­ka­ra­dio­ta. Jaksojen jul­kai­suis­sa joh­don­mu­kai­suus on myös tärkeää, jolloin kuun­te­li­jat tietävät mitä odottaa ja heidät on helpompi sitouttaa. 

Podcastien run­sau­den voi nähdä myös posi­tii­vi­se­na koko alaa kehit­tä­vän ilmiönä, sillä se pakottaa jokaista kehit­tä­mään omaa teke­mis­tään vielä parem­mak­si. Miehet kertovat, että ovat itsekin muut­ta­neet Otetaan yhdet-podcastin suuntaa matkan varrella ja uusia ideoita tulee koko ajan. Pastori pal­jas­taa­kin, että kehit­teil­lä on pari uutta kon­sep­tia. Podcastien suosion voidaan siis olettaa jatkuvan vielä tovin.

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!