8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäisi hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Etätyön lisääntyminen ja verkkokauppojen kasvaminen viimevuoden aikana on lisännyt myös kiinnostusta vaikuttajamarkkinointiin. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Tämä ei ainakaan ole pahitteeksi, jos mietit vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämistä.

1. Kuluttajat luot­ta­vat vaikuttajiin

Luottamus on yksi tär­keim­mis­tä asioista kaikkien vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den onnis­tu­mi­sen taus­tal­la. Ihmisten kynnys ostaa uusia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta on huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi näh­des­sään, että myös muut käyt­tä­vät niitä. Erityisesti, jos tuotetta tai palvelua suo­sit­te­le­vat ja käyt­tä­vät vai­kut­ta­jat, joihin he luottavat. 

Fun Fact: Tiesitkö, että kulut­ta­jat luot­ta­vat toden­nä­köi­sem­min ikäis­ten­sä vai­kut­ta­jien mie­li­pi­tei­siin kuin itse tuotemerkkiin.

2. Vaikuttajat tuot­ta­vat laa­du­kas­ta sisältöä 

Kilpailu vai­kut­ta­jien kes­kuu­des­sa kasvaa koko ajan ja samalla myös sisällön laatu korostuu. Lisäksi vai­kut­ta­jien on oltava jat­ku­vas­ti luovia sisäl­lön­tuo­tan­non suhteen voi­dak­seen erottua joukosta. Eri sosi­aa­li­sen median kanavissa—Instagramissa, Youtubessa, TikTokissa, SnapChatissa, Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, blogeissa—ja muilla koko ajan lisään­ty­vil­lä alus­toil­la on mil­joo­nia vai­kut­ta­jia. Jotta voi tuottaa suuria määriä ainut­laa­tuis­ta sisältöä, on jat­ku­vas­ti aja­tel­ta­va laatikon ulko­puo­lel­ta ja oltava luova.

Vaikuttajat ovat siis käy­tän­nös­sä sisäl­lön­tuo­tan­non luovia kunin­kai­ta ja kunin­gat­ta­ria, jotka onnis­tu­vat kerta toisensa jälkeen yllät­tä­mään seu­raa­jan­sa uusilla ideoilla ja toteutuksilla. 

Ja tämä on loistava asia yri­tyk­sel­le, koska a) vai­kut­ta­jat ovat erin­omai­sia sisäl­lön­tuot­ta­jia ja b) he pystyvät tekemään sisältöä, jota yri­tyk­set voi käyttää myös omissa kana­vis­saan. Täytyy kui­ten­kin muistaa, että yritys ei omista sisältöä, jota vai­kut­ta­jat tuot­ta­vat, eikä voi käyttää, jakaa, muokata tai jul­kais­ta niitä ilman lupaa tai hyväk­syn­tää. Käyttöoikeuksista on hyvä sopia vai­kut­ta­jan kanssa heti yhteis­työn alussa ja lisätä ne sel­keäs­ti sopi­muk­seen. Hypementin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pro­ses­siin kuuluu sopi­mus­asiat, joissa sel­keäs­ti sovitaan muun muassa sisäl­tö­jen käyttöoikeuksista. 

3. Vaikuttajatoimisto ja vai­kut­ta­jat tuntevat oman yleisönsä 

Kun työs­ken­te­let vai­kut­ta­ja­toi­mis­ton kanssa, jolla on käytössä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin työkalut sekä laajat vai­kut­ta­ja­suh­teet tai suoraan vai­kut­ta­jien kanssa, joilla on selkeä käsitys ylei­sös­tään, tiedät heti min­kä­lai­nen koh­de­ryh­mä yhteis­työn avulla tavoi­te­taan. Oli kyseessä sitten urhei­li­ja, muo­ti­vai­kut­ta­ja tai talou­des­ta puhuva sijoit­ta­ja, niin heidän seu­raa­jis­taan on saa­ta­vil­la dataa, jota voi hyö­dyn­tää vai­kut­ta­jan valin­nas­sa ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa. Vaikuttajat tuntevat myös oman ylei­sön­sä par­hai­ten. He tietävät mikä yleisöä puhut­te­lee ja millä tavalla tuoda mark­ki­noin­nin viestit esille. 

4. Vaikuttajat ovat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia

Perinteiseen mai­non­taan ver­rat­tu­na yhteis­työ vai­kut­ta­jien kanssa tuottaa erin­omais­ta vas­ti­net­ta rahalle, kun tavoit­tee­na on olla yhtey­des­sä tiettyyn koh­dey­lei­söön tai koh­de­mark­ki­naan. Useimmissa tapauk­sis­sa vai­kut­ta­jayh­teis­työl­lä saa tuloksia hyvinkin nopeasti. 

Vaikuttajia pidetään yleensä vain medioina (olemme aiemmin kir­joit­ta­neet aiheesta: vai­kut­ta­ja on media), joka on hieman har­haan­joh­ta­vaa, koska vai­kut­ta­jat myös tuot­ta­vat jul­kai­se­man­sa sisällöt, mikä on iso osa koko­nai­suut­ta ja myös selittää kus­tan­nus­ten suu­ruut­ta. Tämä myös han­ka­loit­taa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin ROI:n ver­tai­lua, sillä muussa digi­mark­ki­noin­nis­sa harvoin otetaan huomioon tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia ROI:ta laskiessa. 

5. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla  saa paljon tar­peel­lis­ta tietoa 

Kun teet yhteis­työ­tä vai­kut­ta­jien kanssa, saat kam­pan­jan aikana sekä sen pää­tyt­tyä arvo­kas­ta tietoa (seu­raa­jien kom­men­tit, tyk­käyk­set, jaot) kam­pan­jas­ta ja sen menes­tyk­ses­tä. Etenkin meillä Hypementillä kam­pan­jan lopussa laa­di­taan kattava lop­pu­ra­port­ti kam­pan­jas­ta ja ana­ly­soi­daan tulokset sekä kehi­ty­seh­do­tuk­set jatkoon, jossa myös vai­kut­ta­jil­ta tullut palaute on huomioitu. 

Kaikki tämä tieto on erittäin hyö­dyl­lis­tä yri­tyk­sel­le jatkon kannalta. Sen sijaan, että käytät paljon aikaa ja rahaa palaut­teen saa­mi­sek­si, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa saat sitä orgaa­ni­ses­ti — helposti ja nopeasti. Seuraajien kom­men­teis­ta ja suorista vies­teis­tä vai­kut­ta­jil­le saa heti arvo­kas­ta tietoa tuotteen tai palvelun kehit­tä­mi­seen: mitä ihmiset todella ajat­te­le­vat tuot­tees­ta, sen omi­nai­suuk­sis­ta, sekä eduista ja haitoista. 

6. Vaikuttajien moni­puo­li­suus

Vaikuttajia löytyy moneen lähtöön—jokaiseen bud­jet­tiin ja jokai­sel­le tuot­teel­le löytyy vai­kut­ta­jia, joiden sisällöt ja yleisöt ovat toimivia.  Oli kyseessä sitten startup tai PK-yritys, oikeasta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tos­ta ja ‑stra­te­gias­ta on aina hyötyä. Hypementillä ehdoton valtti on se, ettei meillä ole omia vai­kut­ta­jia, vaan etsimme juuri sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­mat vai­kut­ta­jat toteut­ta­maan taikoja. Tarjouspyynnön voit jättää helposti täältä

7. Vaikuttajat ovat läpinäkyviä 

Yksi vai­kut­ta­jien hyvistä puolista on heidän vel­vol­li­suus olla läpi­nä­ky­viä. Julkaisuissa täytyy tuoda esille, jos tuote on saatu tai jos hänelle on maksettu tuotteen mainostamisesta. 

Vaikuttajat ovat myös hyvin läpi­nä­ky­viä asiak­kai­den suuntaan, usein vai­kut­ta­jat hyl­kää­vät yhteis­työ­eh­do­tuk­sen, jos he kokevat ettei se sovi heille tai heidän hen­ki­löbrän­diin. Tämä on hyvä tie­dos­taa, sillä on tärkeä työs­ken­nel­lä vai­kut­ta­jien kanssa, jotka voivat aidosti seisoa brändin takana.

8. Mahdollistaa uusiin mark­ki­noi­hin pääsemistä 

Vaikuttajamarkkinointi mah­dol­lis­taa todis­te­tus­ti brändisi nopean ja tehok­kaan kasvun uusilla mark­ki­noil­la, esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­ses­ti. Yksi loistava esi­merk­ki on ruot­sa­lai­nen kel­lo­val­mis­ta­ja, Daniel Wellington, joka on erin­omai­ses­ti onnis­tu­nut saamaan glo­baa­lia näky­vyyt­tä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin avulla.

Tämän tyyp­pi­nen kasvu ei olisi mah­dol­lis­ta ilman sosi­aa­li­sen median vai­kut­ta­jia, etenkään näin tehok­kaas­ti ja lyhyessä ajassa.

Summa summarum, tykkäsit tai et, vaikuttaja­markkinointi toimii.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!