Vai­kut­ta­ja- mark­ki­noin­nin
stra­te­gi­nen kumppani

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin
stra­te­gi­nen kumppani

Yhdis­täm­me brän­dit ja vai­kut­ta­jat muo­dos­taen arvok­kaan yhteistyön

Pal­ve­lut

Vaikuttaja­markkinointi on par­haim­mil­laan hyvin moni­muo­tois­ta. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu yksit­täi­set kam­pan­jat ja suu­rem­mat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­det. Tar­joam­me moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja yri­tyk­sen­ne vaikuttajamarkkinointiin. 

Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me yri­tyk­sil­le vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta. Teem­me vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­sen, hoi­dam­me vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, val­vom­me toteu­tus­ta sekä rapor­toim­me ja ana­ly­soim­me tulokset. 

Työs­ken­te­lem­me yri­tyk­sil­le toi­mis­to­kump­pa­ni­na. Vas­taam­me stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­ses­tä ja vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den koko­nai­suuk­sis­ta. Teil­le jää enem­män aikaa kes­kit­tyä yri­tyk­sen mui­hin tehtäviin.

Voim­me tulla puhu­maan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta tapah­tu­maan­ne tai jär­jes­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin works­ho­pin tai koulutuksen.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin liit­tyy pal­jon yksit­täi­siä toi­men­pi­tei­tä. Tar­joam­me näitä pal­ve­lui­ta myös eril­li­si­nä paket­tei­na. Nii­hin kuu­luu esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­to, media­tie­dot­teet, PR-tapah­tu­mat ja verk­ko­si­vu­jen toteutukset.

pyydä tar­jous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meil­le lyhyes­ti, mitä kai­paat ja palaam­me sinulle

ASIAK­KAat

Autam­me teitä paran­ta­maan yri­tyk­sen­ne vaikuttaja­markkinointia riip­pu­mat­ta siitä olet­te­ko aloit­te­le­va start-up tai jo tun­net­tu yri­tys. Olem­me aut­ta­neet jo yli 50 yri­tys­tä vaikuttajamarkkinoinnissa.

0 +
Kam­pan­jaa
0
Luo­tua media-arvoa
+
Vai­kut­ta­jaa

Hype­men­tin tiimi

Hype­ment on täy­den pal­ve­lun vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to. Tii­mim­me koos­tuu mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, joil­la on laa­jat ver­kos­tot ja useam­man vuo­den koke­mus vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. 

Osaa­mi­seem­me kuu­luu vai­kut­ta­ja­stra­te­giat, vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­set, vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, luo­vat kon­sep­tit, kam­pan­joi­den suun­nit­te­lu ja läpi­vien­ti sekä tulos­ten mit­taa­mi­nen, ana­ly­soin­ti, rapor­toin­ti ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehittäminen.

AJAN­KOH­TAIS­TA

cover

8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäi­si hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia 

Etä­työn lisään­ty­mi­nen ja verk­ko­kaup­po­jen kas­va­mi­nen vii­me­vuo­den aika­na on lisän­nyt myös kiin­nos­tus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suo­men Yrit­tä­jien teke­män kyselyn… 
2020

Hype­ment 2020 

Vuosi 2020 oli monel­la tapaa poik­keuk­sien vuosi eikä se ole teh­nyt poik­keus­ta mei­dän­kään kohdalla. 
DSCF6246-Edit

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin edut, joita perin­tei­sem­mäl­lä mark­ki­noin­nil­la ei saavuteta 

Yri­tyk­set sel­väs­ti näke­vät jo vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hyö­dyt ja yhä useam­mat varaa­vat sille oman bud­je­tin. Mutta miksi vaikuttajamarkkinointi… 

Ota yhteyt­tä

[email protected]
+358 50 571 7387 
Bule­var­di 3B, 00120 Helsinki