Vaikuttaja- mark­ki­noin­nin
stra­te­gi­nen kumppani

Vaikuttajamarkkinoinnin
stra­te­gi­nen kumppani

Yhdistämme brändit ja vai­kut­ta­jat muo­dos­taen arvok­kaan yhteistyön

Palvelut

Vaikuttajamarkkinointi on par­haim­mil­laan hyvin moni­muo­tois­ta. Palveluihimme kuuluu yksit­täi­set kam­pan­jat ja suu­rem­mat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­det. Tarjoamme moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja yri­tyk­sen­ne vaikuttajamarkkinointiin. 

Suunnittelemme ja toteu­tam­me yri­tyk­sil­le vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta. Teemme vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­sen, hoidamme vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, valvomme toteu­tus­ta sekä rapor­toim­me ja ana­ly­soim­me tulokset. 

Työskentelemme yri­tyk­sil­le toi­mis­to­kump­pa­ni­na. Vastaamme stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­ses­tä ja vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den koko­nai­suuk­sis­ta. Teille jää enemmän aikaa kes­kit­tyä yri­tyk­sen muihin tehtäviin.

Voimme tulla puhumaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta tapah­tu­maan­ne tai jär­jes­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin works­ho­pin tai koulutuksen.

Vaikuttajamarkkinointiin liittyy paljon yksit­täi­siä toi­men­pi­tei­tä. Tarjoamme näitä pal­ve­lui­ta myös eril­li­si­nä paket­tei­na. Niihin kuuluu esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­to, media­tie­dot­teet, PR-tapahtumat ja verk­ko­si­vu­jen toteutukset.

pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle

ASIAKKAat

Autamme teitä paran­ta­maan yri­tyk­sen­ne vaikuttaja­markkinointia riip­pu­mat­ta siitä oletteko aloit­te­le­va start-up tai jo tunnettu yritys. Olemme aut­ta­neet jo yli 50 yritystä vaikuttajamarkkinoinnissa.

0 +
Kampanjaa
0
Luotua media-arvoa
+
Vaikuttajaa

Hypementin tiimi

Hypement on täyden palvelun vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to. Tiimimme koostuu mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, joilla on laajat ver­kos­tot ja useamman vuoden kokemus vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. 

Osaamiseemme kuuluu vai­kut­ta­ja­stra­te­giat, vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­set, vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, luovat kon­sep­tit, kam­pan­joi­den suun­nit­te­lu ja läpi­vien­ti sekä tulosten mit­taa­mi­nen, ana­ly­soin­ti, rapor­toin­ti ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehittäminen.

AJANKOHTAISTA

Lilli artik­ke­li

Kuka on Lilli Keh? 

Lilli on muodin mark­ki­noin­nin ja brän­di­työn ammat­ti­lai­nen, joka päätyi monien onnek­kai­den sat­tu­mus­ten kautta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pariin. Oman… 
vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin trendit 2–01

Mitä odottaa tältä vuodelta? 

Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat koros­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­ten mark­ki­noin­nin keinojen ohella viime vuosien… 
club­house

Clubhouse — miksi kaikkien tulisi jo olla siellä? 

Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa… 

Ota yhteyttä

[email protected]
+358 50 571 7387 
Bulevardi 3B, 00120 Helsinki