Vaikuttajamarkkinoinnin
stra­te­gi­nen kumppani

Yhdistämme brändit ja vai­kut­ta­jat muo­dos­taen arvok­kaan yhteistyön

Palvelut

Vaikuttajamarkkinointi on par­haim­mil­laan hyvin moni­muo­tois­ta. Palveluihimme kuuluu yksit­täi­set kam­pan­jat ja suu­rem­mat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin koko­nai­suu­det. Tarjoamme moni­puo­li­sia rat­kai­su­ja yri­tyk­sen­ne vaikuttajamarkkinointiin. 

Suunnittelemme ja toteu­tam­me yri­tyk­sil­le vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­ta. Teemme vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­sen, hoidamme vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, valvomme toteu­tus­ta sekä rapor­toim­me ja ana­ly­soim­me tulokset. 

Työskentelemme yri­tyk­sil­le toi­mis­to­kump­pa­ni­na. Vastaamme stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta, vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­ses­tä ja vai­kut­ta­ja­kam­pan­joi­den koko­nai­suuk­sis­ta. Teille jää enemmän aikaa kes­kit­tyä yri­tyk­sen muihin tehtäviin.

Voimme tulla puhumaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta tapah­tu­maan­ne tai jär­jes­tää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin works­ho­pin tai koulutuksen.

Vaikuttajamarkkinointiin liittyy paljon yksit­täi­siä toi­men­pi­tei­tä. Tarjoamme näitä pal­ve­lui­ta myös eril­li­si­nä paket­tei­na. Niihin kuuluu esi­mer­kik­si sisäl­lön­tuo­tan­to, media­tie­dot­teet, PR-tapahtumat ja verk­ko­si­vu­jen toteutukset.

Pyydä tarjous vaikuttajakampanjasta!

Kerro meille lyhyesti, mitä kaipaat ja palaamme sinulle

ASIAKKAat

Autamme teitä paran­ta­maan yri­tyk­sen­ne vaikuttaja­markkinointia riip­pu­mat­ta siitä oletteko aloit­te­le­va start-up tai jo tunnettu yritys. Olemme aut­ta­neet jo yli 50 yritystä vaikuttajamarkkinoinnissa.

0 +
Kampanjaa
0
Luotua media-arvoa
+
Vaikuttajaa

Hypementin tiimi

Hypement on täyden palvelun vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to. Tiimimme koostuu mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, joilla on laajat ver­kos­tot ja useamman vuoden kokemus vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. 

Osaamiseemme kuuluu vai­kut­ta­ja­stra­te­giat, vai­kut­ta­ja­kar­toi­tuk­set, vai­kut­ta­ja­neu­vot­te­lut, luovat kon­sep­tit, kam­pan­joi­den suun­nit­te­lu ja läpi­vien­ti sekä tulosten mit­taa­mi­nen, ana­ly­soin­ti, rapor­toin­ti ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehittäminen.

AJANKOHTAISTA

Harjoittelijana Hypementillä 

Lukuaika: 3 minuut­tia Moi! Olen Samuli ja Hypementin uusin kasvo. Harjoittelijana Hypementilla aloitin maa­lis­kuun alussa ja nyt 4 kuu­kau­den jälkeen poh­dit­tiin, että mulla saat­tai­si olla pal­jon­kin kiin­nos­ta­vaa sanot­ta­vaa mun koke­muk­sis­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa. Spoiler alert — yhtäkään pahaa sanaa ei mulla ole har­joit­te­lus­ta­ni, joten jos har­joit­te­lu kiin­nos­taa suo­sit­te­len kovasti jatkamaan.

Lue lisää » 

Artistin arki pan­de­mian keskellä 

Lukuaika: 3 minuut­tia Keikkojen lop­pu­mi­nen kuin seinään pan­de­mian myötä loi täysin ennalta-arvaamattoman tilan­teen artis­teil­le ja tai­tei­li­joil­le. Tulonlähteet hupe­ni­vat ja tule­vai­suu­des­ta oli harmaa kuva. Osa vaihtoi alaa, osa jäi odot­ta­maan parempaa ja osa keksi jotain uutta.

Sosiaalisen median vai­kut­ta­ja­na jo aikai­sem­min­kin lois­ta­nut Uniikki näki tilan­tees­sa omat mah­dol­li­suu­ten­sa ja ryhtyi panos­ta­maan vai­kut­ta­ja­na toi­mi­mi­seen. Moni aspekti kiehtoo Uniikkia vai­kut­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­sa, mutta etenkin luova sisäl­lön­tuo­tan­to ja tai­teel­li­nen vapaus ovat hänellä lähellä sydäntä.

Haastattelimme Uniikkia artistin ja vai­kut­ta­jan eroa­vai­suuk­sis­ta sekä siitä mitä kaikkea uusi arki toi hänelle tullessaan.

Lue lisää » 

Miten podcas­te­ja tehdään? – Krashin kaksikko kertoo 

Lukuaika: 5 minuut­tia Edellisessä artik­ke­lis­sam­me ker­roim­me podcas­tien määrä kas­va­neen räjäh­dys­mäi­ses­ti vuonna 2020. Tätä artik­ke­lia varten haas­tat­te­lim­me podcas­tien tuo­tan­to­yh­tiö Krashin perus­ta­jia Tapio Auvista ja Klaus Hietalaa, jotka ker­toi­vat meille miten he pää­tyi­vät mukaan bis­nek­seen ja mitä kaikkea podcas­tin tuot­ta­mi­seen tarvitaan.

Lue lisää » 

Ota yhteyttä

[email protected]
+358 50 571 7387 
Bulevardi 3B, 00120 Helsinki