Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin edut, joita perin­tei­sem­mäl­lä mark­ki­noin­nil­la ei saavuteta

Yritykset selvästi näkevät jo vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt ja yhä useammat varaavat sille oman budjetin. Mutta miksi vaikuttajamarkkinointi on saanut niin suuren roolin perinteisen markkinoinnin rinnalla?

Out­bound ja perin­tei­nen markkinointi

Perin­teis­tä mark­ki­noin­tia kut­su­taan perin­tei­sek­si sen vuok­si, että se on juuri sitä: tois­tu­vat mark­ki­noin­nil­li­set toi­men­pi­teet, joita yri­tyk­set ovat teh­neet jo vuo­sia. Perin­tei­sen median kei­no­ja ovat muun muas­sa puhe­lin­myyn­ti, tv- ja radio­mai­nok­set, lehti-ilmoi­tuk­set, ulko­mai­non­ta ja oste­tut säh­kö­pos­ti­lis­tat. Nämä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ovat esi­merk­ke­jä out­bound-mark­ki­noin­nis­ta, joka on usein kohdistamatonta.

Out­bound-mark­ki­noin­ti on mark­ki­noi­jan yksi­puo­lis­ta lähes­ty­mis­tä kulut­ta­jaan, eikä se tuota asiak­kaal­le mitään lisä­ar­voa. Ihmi­set eivät usein edes halua out­bound-mark­ki­noin­nin koh­teek­si, joten he pyr­ki­vät vält­te­le­mään sitä. Sitä ei mark­ki­noi­ja tie­ten­kään toivo, että poten­ti­aa­li­nen asia­kas alkaa tor­jua heitä. Kun mai­nok­sia on joka puo­lel­la, vies­tit eivät enää erotu, eikä nii­hin usein edes kiin­ni­te­tä huomiota.

Vaikuttaja­markkinointi on miellyttävämpää

Ihmi­set etsi­vät yhä enem­män tie­toa itse omis­ta kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta, seu­raa­vat kiin­nos­ta­via per­soo­nia, kes­kus­te­le­vat ja jaka­vat koke­muk­si­aan. Perin­tei­nen mark­ki­noin­ti vas­taa hei­kos­ti näi­hin tar­pei­siin ja inbound-mark­ki­noin­nin mer­ki­tys kasvaa.

Vaikuttaja­markkinointi on ennem­min inbound-mark­ki­noin­tia. Ero out­boun­diin on se, että kulut­ta­jien osto­ha­lua herä­tel­lään ker­to­mal­la tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta innos­ta­vas­ti, mutta tyr­kyt­tä­mät­tä. Pyri­tään aset­tu­maan asiak­kaan ase­maan ja tuot­ta­maan hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä niin, että asia­kas halu­aa nähdä sitä lisää. Asia­kas ikään kuin itse halu­aa mark­ki­noin­nin koh­teek­si, joten se on myös hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa ja tun­tuu häi­rin­nän sijaan auttamiselta.

Koh­dis­ta­mi­nen on helpompaa

Vaikuttaja­markkinointi kes­kit­tyy tar­kas­ti koh­den­net­tuun ylei­söön ja koh­de­ryh­mä on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nut siitä mitä vai­kut­ta­ja tekee, kokee ja suo­sit­te­lee. Vai­kut­ta­jat ovat raken­ta­neet seu­raa­ja­kun­taan­sa jo pit­kän aikaa luo­mal­la heil­le rele­vant­tia ja kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

Koh­den­ta­mi­nen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa on siis tehok­kaam­paa, kuin perin­tei­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa, jossa vies­tiä väli­te­tään enem­män myös hen­ki­löil­le, joita se ei kiin­nos­ta lainkaan.

Aitoi­hin ääniin luotetaan

Ihmi­set ovat kyl­läs­ty­nei­tä kuun­te­le­maan näyt­te­li­jöi­den suu­hun kir­joi­tet­tu­ja vies­te­jä tai lau­lu­ja tuot­tei­den hin­nois­ta. Vaikuttaja­markkinointi sen sijaan tuo pöy­däl­le kol­man­nen osa­puo­len suo­sit­te­lun, joka on teho­kas tapa pyr­kiä vai­kut­ta­maan ihmis­ten ostopäätökseen.

Puo­lu­ee­ton ääni tun­tuu uskot­ta­vam­mal­ta ja luo­tet­ta­vam­mal­ta, kuin vies­tit suo­raan yri­tyk­sel­tä. Ihmi­set tie­dos­ta­vat, että vai­kut­ta­jat halua­vat pitää kiin­ni mai­nees­taan, eivät­kä suo­sit­te­li­si tuot­tei­ta, jois­ta eivät oikeas­ti pidä. Voisi tode­ta, että ihmi­set luot­ta­vat ihmi­siin ja ihmi­set ovat kiin­nos­ta­vam­pia, kuin tuot­teet ja pal­ve­lut. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa on todet­tu vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin ole­van monin­ker­tai­ses­ti tehok­kaam­paa perin­tei­seen mai­non­taan verrattuna.

Kai­kil­le yri­tyk­sil­le bud­jet­tiin katsomatta

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin edut tule­vat esil­le vii­meis­tään bud­jet­tia neu­vo­tel­taes­sa. Perin­tei­nen mark­ki­noin­ti yleen­sä vaa­tii brän­deil­tä pak­sua lom­pak­koa. Sen sijaan vaikuttaja­markkinointi on ihan­teel­li­nen kai­kil­le yri­tyk­sil­le kai­ken­lai­sil­la bud­je­teil­la. Hin­nat vaih­te­le­vat vai­kut­ta­jien ja kana­vien välil­lä, joten jos kus­tan­nuk­set halu­taan pitää pie­ni­nä, voi­daan toi­mia pie­nem­pien mik­ro­vai­kut­ta­jien kans­sa, joi­den seu­raa­jat ovat erit­täin sitoutuneita.

Perin­tei­sil­lä medioil­la on myös pit­kät toi­mi­tusa­jat, sillä lehti- ja tele­vi­sio­mai­nos­ten suun­nit­te­luun ja jul­kai­se­mi­seen tar­vi­taan usei­ta kuu­kausia. Vai­kut­ta­jat sen sijaan voi­vat jul­kais­ta sisäl­tö­jä mel­kein välit­tö­mäs­ti. Lisäk­si perin­tei­sen mark­ki­noin­nin tuot­to­pro­sent­tia on vai­kea seu­ra­ta, sillä ei ole todel­lis­ta tie­toa siitä, kuin­ka mones­ta tulee asiak­kai­ta sen vuok­si, että he ovat näh­neet mai­nos­tau­lusi tai TV-mainoksesi.

Mikä­li vaikuttaja­markkinointi tun­tuu sopi­val­ta kei­nol­ta tavoit­taa sinun yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä, olem­me mie­lel­läm­me avuk­si, olet­han mei­hin yhteydessä!

Straregic Influencer
Marketing
Partner

Subscribe to our newsletter!