Yri­ty­se­sit­te­ly

Taus­tam­me

Olem­me nel­jän hen­gen ryhmä enti­siä huip­pu-urhei­li­joi­ta. Uran jäl­keen kukin on opis­kel­lut ja työs­ken­nel­lyt ns. pöy­dän toi­sel­la puo­lel­la eri roo­leis­sa. Koke­mus­ta löy­tyy brand mana­ge­ri­na, team mana­ge­ri­na, tuot­ta­ja­na, myyn­ti­joh­ta­ja­na, pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, urhei­lu­ma­na­ge­ri­na, val­men­ta­ja­na, kon­sult­ti­na ja yrit­tä­jä­nä. Ryh­mäm­me on näin ollen näh­nyt mones­ta eri näkö­kul­mas­ta miten asioi­ta tehdään.

Vaikuttaja­markkinointi

Into­hi­mo­nam­me on paran­taa tapo­ja, miten tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den (urhei­li­jat, näyt­te­li­jät, lau­la­jat, blog­ga­rit jne.), tapah­tu­mien ja urhei­luseu­ro­jen kans­sa toi­mi­taan, kun heitä hyö­dyn­ne­tään osana yri­tys­ten mark­ki­noin­tia. Käyt­tä­mä­tön poten­ti­aa­li on val­ta­va. Eri­tyi­ses­ti urhei­lun spon­so­roin­nis­sa paran­net­ta­vaa on pal­jon, jotta lop­pu­tu­los olisi hyö­dyl­li­nen kai­kil­le osa­puo­lil­le eikä yri­tys­ten puo­lel­ta sor­rut­tai­si vain muka­na oloon.

Teke­mi­sem­me kes­kiös­sä ovat aina vai­kut­ta­jat ja brän­dit. Yhdis­täm­me hei­dät ja luom­me kai­ken tar­vit­ta­van kysei­sen mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suu­den ympä­ril­le. Olem­me puut­tu­va link­ki – taho, joka val­voo molem­pien puo­lien etuja yhdis­täen oikeat yri­tyk­set, vai­kut­ta­jat ja mediat. Teem­me tar­vit­taes­sa suu­ria­kin koko­nai­suuk­sia suun­nit­te­lus­ta ja kon­sep­toin­nis­ta tuo­tan­toon ja toteu­tuk­seen. Pidäm­me kai­kis­sa pro­jek­teis­sa huol­ta siitä, että lop­pu­tu­los on toivotunlainen.

Tulem­me tääl­lä blo­gis­sam­me esit­te­le­mään teke­mis­täm­me ja tuo­maan esiin aja­tuk­siam­me ajan­koh­tai­siin aihei­siin pei­la­ten. Ylei­siä aihei­tam­me ovat vaikuttaja­markkinointi, brän­di­lä­het­ti­läs, spon­so­roin­ti, sisäl­lön­tuo­tan­to jne.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!