MIKÄ ON
HYPE­MENT?

Hype­ment on vuon­na 2016 perus­tet­tu vaikuttajamarkkinointitoimisto 

Hype­ment on vuon­na 2016 perus­tet­tu vaikuttaja­markkinointi-
toi­mis­to

Olem­me aito ja luo­tet­ta­va vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni. Inno­va­tii­vi­suus ja teho­kas tii­mi­työs­ken­te­ly on joka­päi­väi­sen toi­min­tam­me yti­mes­sä. Tii­mim­me tulee eri taus­tois­ta, mutta meitä kaik­kia yhdis­tää kan­sain­vä­li­syys sekä into­hi­mo urhei­lua koh­taan. Enti­si­nä huip­pu-urhei­li­joi­na olem­me oppi­neet, miten toi­mia ryh­mäs­sä sekä tehdä töitä tavoit­teel­li­ses­ti ja sitou­tu­nees­ti. Se yhdis­tet­ty­nä työ­ko­ke­muk­seen myyn­nin ja mark­ki­noin­nin paris­sa sekä yli­opis­to-opin­toi­hin ovat kou­li­neet meis­tä kovan luo­kan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin osaajia.

Työs­ken­te­lem­me usei­den tun­net­tu­jen yri­tys­ten kans­sa. Hype­ment on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja – toi­mis­to­kump­pa­ni, joka on yri­tys­ten apuna kai­kis­sa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teis­sä. Näke­myk­sem­me mukaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tuli­si yri­tys­ten sil­mis­sä kul­kea rin­nak­kain mui­den mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pal­ve­lui­ta tar­joa­vien toi­mis­to­jen rin­nal­la. Vaikuttaja­markkinointi on osa koko­nai­suut­ta siinä missä mainos‑, tapah­tu­ma ja mediatoimistokin.

Toi­mis­tol­lam­me on laa­jat vai­kut­ta­ja­ver­kos­tot ja jo useam­man vuo­den koke­mus vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. Tie­däm­me mikä toi­mii kenen­kin kans­sa par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si yri­tyk­sen kannalta.

Yri­tys­kult­tuu­rim­me on rento, posi­tii­vi­nen ja innos­ta­va – uskom­me yhdes­sä onnistumiseen.

Mis­sio

Hype­ment Oy:n mis­sio on aut­taa asiak­kai­tam­me kehit­tä­mään mark­ki­noin­ti­aan vai­kut­ta­jien avul­la tehok­kaam­mak­si. Yhdes­sä sitou­tam­me vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin osak­si yri­tyk­sen koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­aa ja saa­vu­tam­me par­haat mah­dol­li­set tulokset.

Visio

Haluam­me kas­vaa kan­sain­vä­li­ses­ti menes­ty­neek­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tok­si, joka aut­taa asiak­kai­tam­me menes­ty­mään ja kas­va­maan yhdes­sä kans­sam­me niin Suo­mes­sa kuin kan­sain­vä­li­sil­lä markkinoilla.

Arvot

Hype­ment Oy on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin luo­tet­ta­va kump­pa­ni, jonka kai­kes­sa teke­mi­ses­sä koros­tuu inno­va­tii­vi­suus ja aitous. Työn­te­ki­jöi­dem­me urhei­lu­taus­tas­ta kum­pu­aa yhdes­sä teke­mi­sen mer­ki­tys, jota pai­no­tam­me joka päi­väi­ses­sä toiminnassamme.

Motto

”Kun jokai­sel­la menee hyvin,
niin kai­kil­la menee hyvin.” – Spede Pasanen