MIKÄ ON
HYPEMENT?

Hypement on vuonna 2016 perus­tet­tu vaikuttajamarkkinointitoimisto 

Hypement on vuonna 2016 perus­tet­tu vaikuttajamarkkinointi-
toimisto

Olemme aito ja luo­tet­ta­va vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kumppani. Innovatiivisuus ja tehokas tii­mi­työs­ken­te­ly on joka­päi­väi­sen toi­min­tam­me ytimessä. Tiimimme tulee eri taus­tois­ta, mutta meitä kaikkia yhdistää kan­sain­vä­li­syys sekä intohimo urheilua kohtaan. Entisinä huippu-urheilijoina olemme oppineet, miten toimia ryhmässä sekä tehdä töitä tavoit­teel­li­ses­ti ja sitou­tu­nees­ti. Se yhdis­tet­ty­nä työ­ko­ke­muk­seen myynnin ja mark­ki­noin­nin parissa sekä yliopisto-opintoihin ovat kou­li­neet meistä kovan luokan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin osaajia.

Työskentelemme useiden tun­net­tu­jen yri­tys­ten kanssa. Hypement on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja – toi­mis­to­kump­pa­ni, joka on yri­tys­ten apuna kaikissa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin toi­men­pi­teis­sä. Näkemyksemme mukaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tulisi yri­tys­ten silmissä kulkea rin­nak­kain muiden mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän pal­ve­lui­ta tar­joa­vien toi­mis­to­jen rinnalla. Vaikuttajamarkkinointi on osa koko­nai­suut­ta siinä missä mainos‑, tapah­tu­ma ja mediatoimistokin.

Toimistollamme on laajat vai­kut­ta­ja­ver­kos­tot ja jo useamman vuoden kokemus vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. Tiedämme mikä toimii kenenkin kanssa parhaan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si yri­tyk­sen kannalta.

Yrityskulttuurimme on rento, posi­tii­vi­nen ja innos­ta­va – uskomme yhdessä onnistumiseen.

Missio

Hypement Oy:n missio on auttaa asiak­kai­tam­me kehit­tä­mään mark­ki­noin­ti­aan vai­kut­ta­jien avulla tehok­kaam­mak­si. Yhdessä sitou­tam­me vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin osaksi yri­tyk­sen koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­aa ja saa­vu­tam­me parhaat mah­dol­li­set tulokset.

Visio

Haluamme kasvaa kan­sain­vä­li­ses­ti menes­ty­neek­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tok­si, joka auttaa asiak­kai­tam­me menes­ty­mään ja kas­va­maan yhdessä kans­sam­me niin Suomessa kuin kan­sain­vä­li­sil­lä markkinoilla.

Arvot

Hypement Oy on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin luo­tet­ta­va kumppani, jonka kaikessa teke­mi­ses­sä korostuu inno­va­tii­vi­suus ja aitous. Työntekijöidemme urhei­lu­taus­tas­ta kumpuaa yhdessä teke­mi­sen merkitys, jota pai­no­tam­me joka päi­väi­ses­sä toiminnassamme.

Motto

”Kun jokai­sel­la menee hyvin,
niin kaikilla menee hyvin.” – Spede Pasanen