Hypement logo - vaikuttajamarkkinointitoimisto yhteistyökumppanina

Miksi tehdä yhteis­työ­tä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kanssa?

Säästät aikaa ja tehostat toimintaasi

Työskentely vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa on kokoai­ka­työ­tä. Suhteiden ylläpito vai­kut­ta­jiin ja alan seu­raa­mi­nen on jatkuva prosessi. Yhteistyö vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kanssa mah­dol­lis­taa yri­tyk­sel­le tehok­kaan lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­sen ja kes­kit­ty­mi­sen omaan eri­tyis­osaa­mi­seen­sa, jät­tä­mäl­lä kam­pan­jan suun­nit­te­lun, kon­sep­toin­nin, tuo­tan­non, vai­kut­ta­ja­kon­tak­toin­nit, ‑neu­vot­te­lut ja ‑brief­fauk­set, sekä kam­pan­jan seu­ran­nan ja rapor­toin­nin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton hoi­det­ta­vak­si. Yrityksen oma mark­ki­noin­ti­tii­mi voi kes­kit­tää aikansa ja resurs­sin­sa mark­ki­noin­nin suu­rem­piin lin­jauk­siin ja vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton vas­tuul­le jää käy­tän­nön toteutus – vai­kut­ta­jayh­teis­työn liit­tä­mi­nen osaksi yri­tyk­sen markkinointia.

Luotettavan vai­kut­ta­ja­suh­teen raken­ta­mi­nen ottaa myös aikansa. Jotkin yri­tyk­set raken­ta­vat suhteita orgaa­ni­sen lähes­ty­mis­ta­van avulla ja saat­ta­vat joutua kosis­ke­le­maan vai­kut­ta­jia tekemään yhteis­työ­tä kanssaan. Tämä vie huo­mat­ta­vas­ti oman hen­ki­lö­kun­nan aikaa, eikä aina edes johda yhteis­työ­hön, joten todel­li­set kus­tan­nuk­set ovat suu­rem­mat kuin mitä yritys maksaisi toimistolle.

Pystyt myös tehos­ta­maan kam­pan­joi­ta nopeam­min ja voit halu­tes­sa­si laa­jen­taa uusille mark­ki­noil­le tai muihin koh­de­ryh­miin. Samoin, jos jostain syystä haluai­sit vähentää vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­min­taa, tämä on hel­pom­paa, kun et ole rek­ry­toi­nut ja raken­ta­nut omia vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­tii­me­jä yri­tyk­sen sisälle.

Saat avuksesi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin ammattilaiset

Muita syitä ottaa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to yhteis­työ­kump­pa­nik­si on ammat­ti­lais­ten apu. Toimistot ovat koke­nei­ta tällä alueella ja he ymmär­tä­vät kuinka vaikuttaja­markkinointi toimii. He käyt­tä­vät kaiken aikansa aiheen parissa ja ovat ajan tasalla alan vii­mei­sim­mis­tä tren­deis­tä ja sää­dök­sis­tä. He tietävät, millä vai­kut­ta­jil­la on yleisö, joka par­hai­ten sopii yri­tyk­sen kohderyhmään.

Vaikuttajamarkkinoinnissa ikävä kyllä esiintyy myös vilppiä, kuten vää­ren­net­ty­jä seu­raa­jia, joita ostetaan maineen kas­vat­ta­mi­sek­si. Vaikuttajamarkkinointitoimistot tun­nis­ta­vat merkkejä, jotka viit­taa­vat epä­re­hel­li­syy­teen ja pystyvät havait­se­maan ne ajoissa, ettei kam­pan­jaan valita hen­ki­löi­tä, jotka ovat ”vai­kut­ta­jia” ainoas­taan vää­ren­net­ty­jen seu­raa­jien vuoksi.

Saat apua olen­nais­ten mit­ta­rei­den asettamiseen

Kyky mitata ja arvioida aikaan­saan­nos­ta on avain menes­tyk­seen kaikessa, kuten myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa. Monet mark­ki­noi­jat kokevat kui­ten­kin han­ka­lak­si sen, mitä lukuja kan­nat­taa mitata ja kuinka kerätä kaikki tar­peel­li­nen data.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto auttaa sinua aset­ta­maan tar­peel­li­set KPI:t ja var­mis­taa, että kam­pan­ja­si tavoit­teet ovat linjassa muun mark­ki­noin­ti­si kanssa. Oikeilla työ­ka­luil­la vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to voi mitata ja ana­ly­soi­da tuloksia ja näin ohjata sinua jatkotoimenpiteisiin.

Jos uskot yhteis­työn vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton kanssa olevan oikea vaih­toeh­to sinulle toteut­taa vaikuttaja­markkinointia, niin ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan, miten me voisimme olla avuksi.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!