fist bumps

Markkinoinnin tehos­ta­mi­nen ristiinpromootiolla

Mitä on ristiinpromootio?

Ristiinpromootio eli yhteis­mark­ki­noin­ti on mark­ki­noin­ti­tek­niik­ka, jossa yhden tuotteen tai palvelun asiak­kail­le tuodaan esiin myös toista brändiä, jonka kanssa yritys on yhteis­työs­sä. Tarkoituksena on luoda molempia osa­puo­lia hyö­dyn­tä­vää mark­ki­noin­tia. Yhteistyökumppanin tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tulisi täy­den­tää omaa brän­diä­si, mutta ei tie­ten­kään suoraan kil­pail­la kanssasi.

Mitä etua on ristiinpromootiosta?

Ristiinpromootio on tehokas tapa laa­jen­taa asia­kas­kun­taa ja tuoda tuot­tee­si ja pal­ve­lusi uusille mark­ki­noil­le, ilman että niitä tar­vit­see luoda itse.Yhteistyö isompien tai tun­net­tu­jen brändien kanssa yhdistää heidän brän­din­sä omaasi ja näin saat osan heidän maineestaan.

Ristiinpromootio on myös joissain tapauk­sis­sa loistava tapa pie­nen­tää mark­ki­noin­ti­ku­lu­ja jaka­mal­la ne kump­pa­nien kanssa. Kumppaniyritysten ei vält­tä­mät­tä tarvitse liittyä toi­siin­sa tuot­tei­den kannalta, mutta molem­mil­la tulisi olla saman­tyy­li­nen koh­de­ryh­mä tai halua nousta esiin eri­lai­sen koh­de­ryh­män silmissä.

Molemminpuolinen lisäarvo

Hyvänä esi­merk­ki­nä toimii Hartwall Lonkero ja Bille Beino – perin­tei­sen juo­mabrän­din ja uuden nuo­rek­kaan vaa­te­mer­kin yhteis­työ. Kaksi täysin eri­lais­ta yritystä ja brändiä, jotka ei taval­laan liity miten­kään toi­siin­sa, mutta yhdessä molemmat ovat vielä entistä vah­vem­pia. Yhteistyön avulla molemmat nostivat uskot­ta­vuut­taan tois­ten­sa seu­raa­jien silmissä.

Onnistunut ris­tiin­pro­moo­tio tuo lisä­ar­voa kaikille osa­puo­lil­le niin yri­tyk­sil­le, asiak­kail­le kuin sidos­ryh­mil­le­kin. Yksi osapuoli saattaa haluta suoraa lisä­myyn­tiä, kun toinen tar­vit­see enemmän tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mis­ta. Tärkeintä on, että kaikki saavat tar­vit­se­man­sa, sillä ris­tiin­pro­moo­tion tar­koi­tus on nime­no­maan olla molem­mil­le osa­puo­lil­le tehokas mark­ki­noin­nin muoto.

Mitä huo­mioi­da yhteis­työ­kump­pa­nin valinnassa?

Oikean kump­pa­nin etsin­näs­sä kan­nat­taa lähteä asiakas edellä ja miettiä min­kä­lai­set tuotteet tai palvelut toisivat lisä­ar­voa heille. Keskity yri­tyk­siin, joiden tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta ja mark­ki­noin­tia arvostat. Haluat varmasti myös kump­pa­nin, joka tarjoaa jotakin yli­mää­räis­tä, kuten pääsyn mark­ki­noil­le, joita et itse tavoita.

Yhteistyössä jaat suo­si­tuk­sia myös itse, joten senkin vuoksi kumppani tulee valita huolella. Kumppaniksi voi valita esi­mer­kik­si vai­kut­ta­jan, pai­kal­li­sen yri­tyk­sen, toisen yri­tyk­sen nykyisen mark­ki­nan ulko­puo­lel­ta tai voittoa tavoit­te­le­mat­to­man orga­ni­saa­tion, joka esi­mer­kik­si hyvän­te­ke­väi­syys­kul­mal­la tarjoaa eri­lai­sen ulot­tu­vuu­den yhteistyölle.

Kuinka toteut­taa ristiinpromootiota?

Ristiinpromootiolla voi olla todella monta eri muotoa, kuten yhteiset mark­ki­noin­ti­jär­jes­te­lyt, yhteinen mainonta tai kilpailu, jaettu tapahtuma- tai video­tuo­tan­to, tar­jouk­set, jaettu mai­nos­ti­la, tuot­tei­den myynti ja suo­sit­te­lu tai jopa yhteinen myytävä tuote.

Vaikuttajan ja brändin välinen ristiinpromootio

Sosiaalinen media tarjoaa tehok­kaan mah­dol­li­suu­den ris­tiin­pro­moo­tiol­le. Esimerkkinä voisi nostaa ener­gia­juo­mayh­tiö Red Bullin ja lukuisat heidän yhteis­työ­ur­hei­li­jat, esi­mer­kik­si Eero Ettalan ja Jaakko Ojaniemen. Vaikuttajat ovat Red Bullin brändin näköisiä, oman alansa huippuja, jotka tuovat Red Bullille näky­vyyt­tä ja uusia seu­raa­jia sekä mie­len­kiin­tois­ta sisältöä. Samalla vai­kut­ta­jat pääsevät Red Bullin kanavien kautta kas­vat­ta­maan omaa brän­di­ään. Hyöty on molemminpuolista.

Jos ris­tiin­pro­moo­tio kuu­los­taa kiin­nos­ta­val­ta vaih­toeh­dol­ta sinun mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa­si, mutta et tiedä miten aloittaa, ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan, kuinka voisimme auttaa. Löydämme teille vai­kut­ta­jan tai muun sopivan kump­pa­nin, jonka kanssa aloittaa yhteistyö.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!