Ins­ta­gram Takeover

Instagram Takeover on pieni, mutta erittäin tehokas osa vaikuttajamarkkinointia. Sosiaalinen media on täynnä sisältöjä sanojen, kuvien, videoiden ja äänten muodossa. Tämä kaikki on tarinankerrontaa. Ketkä ovat siinä parhaimpia, niin heillä on mahdollisuus toteuttaa onnistunut Instagram Takeover.

Mikä on Ins­ta­gram Takeover?

Ins­ta­gram Takeo­ver on toi­men­pi­de, jossa joku ottaa hal­tuun­sa jon­kun toi­sen Ins­ta­gram-tilin. Par­haim­mil­laan se on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­de ja voi nos­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­sen seu­raa­ja­mää­rän ja tun­net­tuu­den täy­sin uudel­le tasolle. 

Yri­tyk­sen Ins­ta­gra­min väliai­kai­ses­ti hal­tuun­sa otta­va käyt­tä­jä herät­tää seu­raa­jien mie­len­kiin­non ja tuot­taa heil­le uuden­lais­ta sisäl­töä. Mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta yri­tyk­sen tili kan­nat­ta antaa hal­tuun jol­le­kin vai­kut­ta­jal­le, jolla on yri­tyk­sen kans­sa saman­lai­nen koh­de­ryh­mä, jois­ta saat­taa takeo­ve­rin aika­na tulla uusia seu­raa­jia – poten­ti­aa­li­sia asiakkaita. 

Miksi se on teho­kas mark­ki­noin­nin keino?

  • Hyö­dyl­li­sen sisäl­lön tuoma lisä­ar­vo seu­raa­jil­le ilman yri­tyk­sen omaa tuotantoa. 
  • Vai­kut­ta­ja sitout­taa seu­raa­jia tehok­kaam­min ja nos­taa samal­la brän­din tunnettuutta. 
  • Tuo het­kel­lis­tä nos­tet­ta jol­le­kin lyhyel­le kampanjalle.
  • Tapa toteut­taa ris­tiin­pro­moo­tio (engl. cross pro­mo­tion), jol­loin sekä yri­tys että vai­kut­ta­ja hyötyvät. 

Miten toteut­taa Ins­ta­gram Takeo­ver ja mitä tulee huomioida?

Ins­ta­gra­min voi ottaa hal­tuun esi­mer­kik­si vai­kut­ta­ja, asia­kas, työn­te­ki­jä tai kump­pa­ni. Me kes­ki­tym­me vai­kut­ta­jiin. On jär­ke­vää vali­ta vai­kut­ta­ja, joka on jo yri­tyk­sen asia­kas. Tämä on samal­la merk­ki seu­raa­jil­le vai­kut­ta­jan luot­ta­muk­ses­ta yri­tys­tä kohtaan. 

Ylei­ses­ti hyvä­nä Ins­ta­gram Takeo­ve­rin kes­to­na on pidet­ty yhtä vuo­ro­kaut­ta. Yksi ehdot­to­mas­ti tark­kaan huo­mioi­ta­va asia on, halu­aa­ko yri­tys sisäl­lön tule­van hei­dän omal­le Ins­ta­gram fee­dil­le vai sto­ryn puo­lel­le. Jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to var­mis­taa, että yri­tyk­sen Ins­ta­gram feed pysyy brän­din näköisenä. 

Takeo­ve­rin voi myös toteut­taa ”kään­tei­ses­ti”. Eli, yri­tyk­ses­tä esi­mer­kik­si toi­mi­tus­joh­ta­ja menee vali­tun vai­kut­ta­jan Ins­ta­gra­miin vie­raak­si, jol­loin hän pää­see mark­ki­noi­maan yri­tys­tään suo­raan kai­kil­le vai­kut­ta­jan seuraajille. 

Kuusi askel­ta onnis­tu­nee­seen Ins­ta­gram Takeoveriin: 

1. Aseta tavoit­teet ja luvut, joita ana­ly­soi­daan
2. Valit­se sopi­va vai­kut­ta­ja
3. Valit­se toi­min­ta­ta­pa
4. Mark­ki­noi takeo­ve­ria
5. Suo­ri­ta takeo­ver
6. Ana­ly­soi tulokset

Mikä­li sinua kiin­nos­taa kokeil­la miten Ins­ta­gram Takeo­ver toi­mii yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa, niin autam­me mie­lel­läm­me. Voim­me hoi­taa koko pro­ses­sin alus­ta lop­puun. Olet­han yhtey­des­sä.

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!