Swappie – Buy smart Not new
vaikuttajat

lyhyesti


Autoimme Swappieta lisää­mään brän­di­tun­net­tuut­ta suo­ma­lais­ten kulut­ta­jien kes­kuu­des­sa. Yhteistyön alussa Swappie ei ollut uusim­pien äly­pu­he­li­mien ensi­si­jai­nen jälleenmyyjä.

Moni varmasti tiesi Swappien yri­tyk­se­nä, mutta yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­mal­li ja arvo­lu­paus eivät olleet poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tiedossa. Vaikuttajien avulla saimme koros­tet­tua yri­tyk­sen toi­min­nan vas­tuul­li­suut­ta ja mer­ki­tys­tä kes­tä­väl­le kehi­tyk­sel­le, sekä luotua posi­tii­vis­ta brän­di­mie­li­ku­vaa Swappielle.

Haaste

Miten kas­vat­taa Swappien brändin tun­net­tuut­ta käy­tet­ty­jen puhe­lin­ten välit­tä­jä­nä koros­taen puhe­lin­ten moni­vai­heis­ta laa­dun­tar­kas­tus­pro­ses­sia ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää valintaa.

Tulokset

4 vai­kut­ta­jaa, yhteenä 45 jul­kai­sua. Tavoittavuus yli 670 000 ja sitou­tu­mi­sas­te 8,8 %.

Palvelut

Vaikuttajaneuvottelut
Projektin hallinta
Mittaaminen ja raportointi

Jaa tämä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mikä swappie?

Vuonna 2016 perus­tet­tu käy­tet­ty­jen puhe­lin­ten välit­tä­jä työl­lis­ti perus­ta­mis­taan seu­raa­va­na vuonna vain 2 henkilöä. Kysynnän räjäh­dys­mäi­sen kasvun myötä vuonna 2020 Swappie työl­lis­ti jo 260 henkilöä keräten samana vuonna yli 35 mil­joo­nan euron B‑kierroksen rahoi­tuk­sen. Nykyään yli 400-hengen yritys on alan mark­kin­ajoh­ta­ja, jonka ideo­lo­gia rakentuu aja­tuk­sel­le tarjota asiak­kail­leen edul­li­sem­pi ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi tapa päi­vit­tää puhe­li­men­sa uuteen.

Swappien suurin valt­ti­kort­ti on väli­tet­tä­vien puhe­lin­ten korkea laa­tu­kri­tee­ri. Jokainen Swappien myymä puhelin on käynyt läpi 52-vaiheisen ammat­ti­lai­sen suo­rit­ta­man huol­to­pro­ses­sin. Jokainen puhelin saa myös takeeksi kor­keas­ta laadusta 12 kk takuun sekä 14 päivän palautusoikeuden.

 

Swappien haasteet

Vaikka Swappie on alansa johtava toimija oli sillä silti tilaa tun­net­tuu­den paran­ta­mi­sel­le etenkin Suomessa. Moni on sekoit­ta­nut, mikä on Swappien ero puhe­li­mia kor­jaa­viin yrityksiin.

Hypement lähti rat­kai­se­maan tätä ongelmaa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kautta. Täysin uutta ei vaikuttaja­markkinointi Swappielle ollut, sillä he olivat sitä tehneet osana muuta mark­ki­noin­nin stra­te­gi­aan­sa. Hypement tulikin tar­joa­maan Swappielle ehos­te­tum­man ja tulok­siin nojaavan toteut­ta­mi­sen, jossa vai­kut­ta­jat valit­tai­siin vas­taa­maan juuri sitä koh­dey­lei­söä jota pyrit­tiin tavoittelemaan.

Suunnitelma

Kampanjan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa asiak­kaan puolelta vai­kut­ta­jil­le annet­tiin luova vapaus sisäl­lön­tuo­tan­nol­li­ses­ti. Asiakkaan toiveena oli, että tuotettu mate­ri­aa­li olisi mah­dol­li­sim­man luon­nol­lis­ta. Vaikuttajat valit­tiin vas­taa­maan demo­gra­fioil­taan koh­dey­lei­söä, jolloin vai­kut­ta­jien sisältö olisi helposti samaistuttavaa.

Yhtenä ideana kam­pan­jal­le oli viedä vai­kut­ta­jat Swappien teh­taal­le tutus­tu­mis­kier­rok­sel­le, jolloin laa­du­kas­ta mate­ri­aa­lia kaikista pro­ses­sin eri vai­heis­ta olisi ollut saa­ta­vil­la. Tavoitteena olikin alusta alkaen korostaa Swappien laa­tus­tan­dar­dien mer­ki­tys­tä sekä miten laa­dun­tar­kas­tus toimii Swappiella, mutta vali­tet­ta­vas­ti pandemia laittoi suun­ni­tel­mat uusiksi eikä vai­kut­ta­jia saatu vierailulle.

Vaikuttajakartoituksen jälkeen löimme lukkoon yhteis­työn neljän vai­kut­ta­jan kanssa tuottaen yhteensä 45 julkaisua.

 

Yhteistyö

Yhteistyö Swappien kanssa synnytti hyviä tuloksia. Vaikuttajamarkkinointi toimi luon­nol­li­se­na keinona lisätä brändin tun­net­tuut­ta muiden mark­ki­noin­nin keinojen rinnalla.  Vaikka pandemia asetti omat haas­teen­sa pro­jek­tin suun­nit­te­lul­le, saimme tuo­tet­tua vai­kut­ta­jien kanssa sitout­ta­vaa mate­ri­aa­lia, joka herätti kiin­nos­tus­ta Swappien koh­dey­lei­sön keskuudessa.

Kuluttajien sitou­tu­mi­nen kam­pan­jaan oli erittäin hyvää saa­vut­taen 8,8 % sitou­tu­nei­suusas­teen. Kampanja tavoitti yli 670 000 henkilöä keräten 59 000 sitoutumiskertaa.

Molemminpuolinen tyy­ty­väi­syys kam­pan­jan menes­tyk­seen johti pää­tök­seen asiak­kuu­den jat­ku­mi­ses­ta.  Kampanja poiki myös luon­tais­ta jatkoa, sillä osa vai­kut­ta­jis­ta jatkoi yhteis­työ­tä Swappien kanssa myös kam­pan­jan päätyttyä.

 

mukana olleet vaikuttajat

• Max Blomfelt
• Linda Ekroth
• Tuuli Oikarinen
• Johanna Turpeinen

stories

0
Vaikuttajaa
0
Julkaisua
0
Näyttökertaa
45000
Sitoutumista
0
Kattavuus
0 %
Sitoutumisaste
0
CPM
0
CPE