STEREO – ROKKAREIDEN VÄLIVUOSI

lyhyesti

Autoimme STEREO ‑yhtyettä lan­see­raa­maan heidän vuoden kestävää musiik­ki­pro­jek­ti­aan, sekä luomaan onnis­tu­nei­ta brän­diyh­teis­töi­tä uuden artistin ympä­ril­le. Kumppaneiden avulla mah­dol­lis­tim­me viemään onnis­tu­neen tarinan alusta loppuun asti, aina lan­see­raus­ta­pah­tu­mas­ta, aurin­koi­sil­ta kesän fes­ta­ri­kei­koil­ta ja lop­pu­vuo­den levyjulkaisukeikkaan.

Valikoimme huo­lel­li­ses­ti ainoas­taan luon­te­vat ja sopi­vim­mat brändit tukemaan STEREO:n omaa artis­tibrän­diä — yhdis­tä­vien teki­jöi­den ollessa jaettu koh­dey­lei­sö ja arvot.

Haaste

Miten luoda tun­net­ta­vuus ja onnis­tu­nut musiik­ki­pro­jek­ti yhden vuoden aikana?

Tulokset

10/2019 mennessä media­mai­nin­to­ja yli 150
Reach 2 mil­joo­naa ihmistä
Mainosarvo noin 625 000 €

Jaa tämä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Palvelut

Lanseerausstrategia Kumppanistrategia
Kumppanihankinta Sisällöntuotanto Valokuvaus    Videokuvaus (Drone) Vaikuttajastrategia
Tapahtumasuunnittelu Tapahtumatuotanto

Alkutilanne

STEREO oli täysin uusi ja “tun­te­ma­ton” artisti Suomen musiik­ki­ken­täl­lä vuonna 2019. Haloo Helsinki! ‑yhtyees­tä tutut kita­ris­tit ja musii­kin­te­ki­jät Jere ja Leo jäivät Haloo Helsinki! ‑yhtyeen­sä kanssa keik­ka­tauol­le, mutta pala­si­vat lähes heti studioon ja aloit­ti­vat STEREO ‑pro­jek­tin. Tässä pro­jek­tis­sa he halusi­vat tehdä jotain ihan muuta ja kokeilla siipiään DJ duona EDM ‑musiikin parissa.

suun­ni­tel­ma

Artistibrändiä läh­det­tiin luomaan huo­lel­li­sel­la sisäl­tö­suun­ni­tel­mal­la sekä valit­se­mal­la oikean­lai­set kau­pal­li­set kump­pa­nit mah­dol­lis­ta­maan koko projektia.

Tämän ongelman rat­kai­se­mi­sek­si STEREO halusi lähestyä musiik­ki­pro­jek­tia uuden­lai­sel­la kulmalla ja tehdä jotain eri­lais­ta tavoit­taak­seen uusia kuu­li­joi­ta ja faneja.

Kumppaneiksi vali­koi­tui­vat Red Bull, Genelec, J.Lindeberg, Vallila Music House, Sony Music Finland ja Nelonen Media.

 

yhteis­työ

Aloitimme yhteis­työn yhtei­sel­lä stra­te­gia­suun­nit­te­lul­la, jossa kes­kus­te­lim­me ja löysimme STEREO:n tarpeet sekä tavoit­teet koko vuoden pro­jek­til­le. Kartoi­tim­me ja tutkimme poten­ti­aa­li­sia kump­pa­nei­ta STEREO:lle tar­pei­den, sopivien arvojen, koh­dey­lei­sön ja tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Lisäksi aloimme yhdessä suun­nit­te­le­maan min­kä­lai­nen STEREO:n imago olisi ja min­kä­lai­sia kump­pa­nei­ta se puhut­te­li­si, min­kä­lais­ta sisältö STEREO tuot­tai­si omiin kana­viin­sa, sekä mitä sisältöä voisi tuottaa kump­pa­neil­leen pro­jek­tin aikana.

tulokset

Helmikuussa 2019 jul­kais­tu single “Vuosien Päästä” strii­ma­si platinaa kolmessa kuu­kau­des­sa ollen yksi vuoden menes­ty­neim­mis­tä kap­pa­leis­sa. 

Vuoden lopulla STEREO:n musiik­kia oli kuun­nel­tu yhteensä noin 20 mil­joo­naa kertaa Spotifyssa strii­ma­ten myös levyn osalta platinaa. Singlejulkaisu “Vuosien päästä” oli yli 6kk Spotifyn Suomen Top 50-listalla tuoden EMMA-ehdokkuuden vuoden 2020 EMMA-gaalaan.