FINNAIR —
ONGOING 2019

lyhyesti

Autoimme Finnairia vies­ti­mään vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin avulla mil­le­ni­aa­leil­le ja Z‑sukupolvelle. Finnair toimi Suomessa edel­lä­kä­vi­jä­nä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin parissa ja onnistui kas­vat­ta­maan brändin har­kin­taa halu­tuis­sa kohderyhmissä.

Valikoimme huo­lel­li­ses­ti kymmeniä vai­kut­ta­jia jat­ku­viin yhteis­töi­hin vuoden 2019 ajaksi. Finnairin vai­kut­ta­jat ovat osaajia eri aloilta, kuten valo­ku­vauk­sen, gastro­no­mian, mat­kai­lun, lifes­ty­len ja kult­tuu­rin ammat­ti­lai­sia. Määritimme KPI:t ja autoimme yllä­pi­tä­mään jatkuvaa aktii­vis­ta kes­kus­te­lua sekä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää suhdetta vai­kut­ta­jiin taa­tak­sem­me parhaat mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat vai­kut­ta­jien avulla.

Haaste

Finnair halusi lisätä asia­kas­us­kol­li­suut­ta ja parantaa heidän brän­di­mie­li­ku­vaa ja ‑pre­fe­rens­siä mil­le­ni­aa­lien ja
Z‑sukupolven kes­kuu­des­sa.

tulokset

  • Tavoitimme yli 14 mil­joo­naa ihmistä 
  • Media-arvo ylitti 7.5M € 
  • Lisäsimme asia­kas­us­kol­li­suut­ta
  • Kasvatimme mer­kit­tä­väs­ti brän­di­myön­tei­syyt­tä sekä brändin suosimista

Jaa tämä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

palvelut

Vaikuttajastrategia
Kampanjasuunnittelu Vaikuttajakartoitus Vaikuttajaneuvottelut
Tapahtumasuunnittelu Tapahtumatuotanto
Raportointi

Finnair 2019

Finnair on glo­baa­lis­ti pieni toimija ilmai­lua­lal­la, mutta Suomessa ainoa mer­kit­tä­vä toimija. Yleisesti Finnair miel­le­tään kor­keam­man luokan rat­kai­su­na liike- ja vapaa-ajan matkailuun. 

Mistä aloi­tim­me?

Finnair tunnisti, että suurin osa heidän mat­kus­ta­jis­ta eivät ole tulevia nuo­rem­man suku­pol­ven mat­kus­ta­jia, vaan nykyisiä tuttuja mat­kus­ta­jia. He halusi­vat muuttaa tämän, joten he ottivat yhteyttä meihin. 

Tämän ongelman rat­kai­se­mi­sek­si Finnair etsi nyky­ai­kais­ta rat­kai­sua, löy­tääk­seen ja hou­ku­tel­lak­seen enemmän uusia, nuoria asiak­kai­ta sekä vai­kut­taak­seen heidän ostopäätöksiinsä.

 

vai­kut­ta­jat

Aloitimme yhteis­työn yhtei­sel­lä pereh­dy­tys­työ­pa­jal­la, jossa kes­kus­te­lim­me ja löysimme Finnairin tarpeet sekä tavoit­teet vaikuttajamarkkinoinnille.

Aloimme kar­toit­ta­maan ja tut­ki­maan poten­ti­aa­li­sia vai­kut­ta­jia Finnairille sopivien koh­de­ryh­mien ja tavoit­tei­den mukaisesti.

vai­kut­ta­jat

Löysimme runsaan määrän vai­kut­ta­jia, jotka vas­ta­si­vat Finnairin tarpeita. Haasteena oli tar­ken­taa valin­to­ja enti­ses­tään löy­tääk­sem­me mit­ta­rien mukai­ses­ti sopi­vim­mat ja par­haim­mat vaikuttajat.

Yhdessä Finnairin kanssa huo­lel­li­ses­ti vali­koim­me kymmeniä vai­kut­ta­jia vuodelle 2019. Jokaisella vai­kut­ta­jal­la oli mah­dol­li­suus osoittaa heidän ammat­ti­tai­ton­sa omalla ainut­laa­tui­sel­la tavalla.

 

Vaikuttajat

Daniel Taipale
Janita Autio
Jenni Häyrinen
Miisa Rotola-Pukkila
Sara Vanninen
Joonas Linkola
Annika Ollila
Kriselda Mustonen

Johanna Turpeinen
Konsta Punkka
Jonna Leppänen
Kira Kosonen
Janette Dial
Anni Hautala
Eero Ettala
Maria Vanonen

Meeri Koutaniemi
Vappu Pimiä
Veera Papinoja
Petra Wettenranta
Jare Brand
Ville Galle
Tommi Tuominen
Sikke Sumari

Tulokset

Finnair tavoitti yli 14 mil­joo­naa ihmistä ympäri maailmaa. Kaikkien vai­kut­ta­ja­toi­men­pi­tei­den yhteinen sitou­tu­mi­sas­te oli kes­kiar­vol­taan huo­mio­nar­voi­nen 4.35%. Kampanjoiden aikana brän­di­har­kin­ta ja brändin suo­si­mi­nen kasvoi mer­kit­tä­väs­ti mil­le­ni­aa­lien ja Z‑sukupolven keskuudessa.

Finnair sai myös paljon kai­vat­tua sisältöä eri koh­teis­ta ympäri maailmaa käy­tet­tä­väk­si mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin, mukaan lukien valo­ku­via, videoita ja artikkeleita.