Jan-Erik Isaksson

Vaikuttajamanageri, Perustajaosakas

Jani on hyvin sosi­aa­li­nen persoona ja omaa erittäin laajat ver­kos­tot – Suomesta ei löydy vai­kut­ta­jaa, jota Jani ei tuntisi. Luonteva yhtey­den­pi­to vai­kut­ta­jiin ja heidän kanssa yhdessä suun­ni­tel­lut sisällöt takaavat asiak­kail­le onnis­tu­neen yhteistyön.

Entisenä ammat­ti­lu­mi­lau­tai­li­ja­na hän on nähnyt mana­ge­ri­lii­ke­toi­min­taa sekä urhei­li­jan että spon­so­rin näkö­kul­mas­ta. Useita vuosia maa­il­mal­la kier­tä­nee­nä Jani tuo mukaan kan­sain­vä­lis­tä koke­mus­ta pöydän kum­mal­ta­kin puolelta. Hän kou­lut­tau­tui Suomessa ensim­mäis­ten joukossa Vierumäellä Suomen urhei­luo­pis­tos­sa urheilumanageriksi.