Vaikuttajamarkkinoinnin har­joit­te­li­jak­si Hypementille?

MITÄ ME TARJOAMME SINULLE?

Hypement on riip­pu­ma­ton vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, joka toimii linkkinä yri­tys­ten sekä vai­kut­ta­jien välillä. Työskentelemme useiden tun­net­tu­jen koti­mais­ten sekä kan­sain­vä­lis­ten brändien kanssa. Vaikuttajat eli eri alojen tunnetut jul­ki­suu­den henkilöt sekä sosi­aa­li­ses­sa mediassa laajaa suosiota naut­ti­vat henkilöt kuten blog­ga­rit ja tubet­ta­jat ovat avainosaamistamme. 

Harjoittelun aikana pääset toi­mi­maan useissa eri­lai­sis­sa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teh­tä­vis­sä sekä aktii­vi­ses­ti laa­jen­ta­maan amma­til­lis­ta ver­kos­toa­si. Tulet myös olemaan tärkeä osa yri­tyk­sen omaa mark­ki­noin­tia ja vies­tin­tää vas­tuu­alu­ee­na eri­tyi­ses­ti eri sosi­aa­li­sen median kanavat sekä sisällöntuotanto. 

MITÄ ME TOIVOMME SINULTA?

  • Opiskelet mark­ki­noin­tia tai vies­tin­tää korkeakoulussa
  • Olet mie­lel­lään lop­pu­vai­hees­sa opintojasi
  • Tunnet eri sosi­aa­li­sen median kanavat ja niiden käytön
  • Tuotat suju­vas­ti sisältöä näihin kanaviin suomeksi ja englanniksi
  • Olet rohkea etkä pelkää heit­täy­tyä ja haastaa itseäsi
  • Ennen kaikkea olet tiimipelaaja

KUINKA HAET?

Kerro vapaa­muo­toi­ses­sa hake­muk­ses­sa miksi sinä haluat meille työ­har­joit­te­luun ja miten voisit olla apunamme kehit­tä­mäs­sä toi­min­taam­me. Työharjoittelun pituus on sinun pää­tet­tä­vis­sä ja voimme tar­vit­taes­sa myös kes­kus­tel­la opin­näy­te­työn tekemisestä.

Hakemukset sekä tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: [email protected]

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!