Hype­ment 2020

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksien vuosi eikä se ole tehnyt poikkeusta meidänkään kohdalla.

Viime vuon­na vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin saral­la oli posi­tii­vis­ta huo­ma­ta kuin­ka yri­tyk­set läh­ti­vät haas­ta­van tilan­teen aika­na roh­keas­ti kokei­le­maan uutta.

Alku­vuo­des­ta 2020 hyö­ky­aal­lon tavoin vel­lo­maan läh­te­nyt glo­baa­li pan­de­mia ja sen yllät­tä­vän laa­jat vai­ku­tuk­set ovat pakot­ti­vat pait­si omak­su­maan ja mukau­tu­maan uusiin toi­min­ta­ta­poi­hin, mutta myös jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään niin toi­mis­ton sisäi­siä kuin ulkoi­sia toimintamalleja.

Ilman haas­tei­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa sel­vit­ty, mutta on roh­kai­se­vaa nähdä mitä kaik­kea saa­vu­tim­me vuo­den 2020 aikana. 

Alla muu­ta­mia koho­koh­tia viime vuodelta.

Q1

Alku­vuo­si oli monel­la mit­ta­puul­la menes­tyk­se­käs ja kul­mi­noi­tui Klar­nan ja Emma Gaa­lan yhteis­työn ympä­ril­le raken­net­tuun vai­kut­ta­ja­kam­pan­jaan, joka aloit­ti pidem­män yhteis­työn Klar­nan kanssa.

Hyvän alun vuo­del­le var­mis­ti myös koko vuo­den yhteis­työ Pier­re Fabren kos­me­tiik­kabrän­di Avè­nen paris­sa, jonka vaikuttaja­markkinointia pää­sim­me kehit­tä­mään moni­puo­li­ses­ti 2020 aikana.

Q2

Jo maa­lis­kuun aika­na, kaik­kien mui­den tavoin, pää­sim­me totut­te­le­maan etä­työs­ken­te­lyyn ja uusien toi­min­ta­mal­lien kehit­tä­mi­seen. Uusi tilan­ne pakot­ti mei­dät miet­ti­mään enem­män pidem­män aika­vä­lin suun­ni­tel­mia ja strategiaa.

Tou­ko­kuus­sa aloi­tim­me jat­ku­van yhteis­työn koti­mai­sen kompres­sio­tuo­te­val­mis­ta­ja Zero­poin­tin kans­sa. Yhteis­työn tavoit­tee­na Zero­poin­tin verk­ko­kau­pan sekä digi­mark­ki­noin­nin koko­nais­val­tai­nen kehittäminen.

Teim­me kevääl­lä myös hyvän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jan hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö Apuna ry:lle, joka kerää avus­tuk­sia eri­tyi­ses­ti vähä­va­rai­sil­le per­heil­le ja lap­sil­le. Toteu­tim­me yhdes­sä yli 40:n vai­kut­ta­jan kans­sa kam­pan­jan, jossa nos­tet­tiin esiin Apuna ry:n pan­de­mia-ajan tär­ke­ää työtä esil­le ja kerät­tiin lah­joi­tuk­sia hei­dän toiminnalle.

Q3

Vuo­den mit­taan oli roh­kai­se­vaa huo­ma­ta, miten yri­tyk­set läh­ti­vät hyö­dyn­tä­mään vai­kut­ta­jia osana digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­ti­aan yhä enem­män ja monipuolisemmin.

Uusien asiak­kai­den kans­sa pää­sim­me muun muas­sa toteut­ta­maan vai­kut­ta­ja­lan­see­raus­ta SOK:n ravin­to­las­ku­ril­le sekä ravin­to­la Teat­te­rin ja Blancin Brunch in blue ‑kon­sep­til­le.

Lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn aika­na toteu­tim­me Klar­nan kans­sa muun muas­sa Sum­mer­ti­me Shop­ping ja Shop­paa senio­rin kans­sa kampanjat. 

Q4

Klar­nal­le toteu­tet­tu Huip­pu­muo­ti on itse luotu kam­pan­ja nousi lop­pu­vuo­des­ta viraa­lik­si vai­kut­ta­jien avul­la. Kam­pan­jas­sa haas­toim­me vai­kut­ta­jat neu­lo­maan Teemu Muu­ri­mäen suun­nit­te­le­man Teemu Muu­ri­mä­ki x Klar­na neu­leen itselleen. 

Tämä­kin vuosi on alka­nut hyvin vauh­dik­kaas­ti ja toi­vo­taan, että vauh­ti vain kiih­tyy vuo­den kuluessa.

Straregic Influencer
Marketing
Partner

Subscribe to our newsletter!