Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin har­joit­te­li­jak­si Hypementille?

MITÄ ME TAR­JOAM­ME SINULLE?

Hype­ment on riip­pu­ma­ton vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, joka toi­mii link­ki­nä yri­tys­ten sekä vai­kut­ta­jien välil­lä. Työs­ken­te­lem­me usei­den tun­net­tu­jen koti­mais­ten sekä kan­sain­vä­lis­ten brän­dien kans­sa. Vai­kut­ta­jat eli eri alo­jen tun­ne­tut jul­ki­suu­den hen­ki­löt sekä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa laa­jaa suo­sio­ta naut­ti­vat hen­ki­löt kuten blog­ga­rit ja tubet­ta­jat ovat avainosaamistamme. 

Har­joit­te­lun aika­na pää­set toi­mi­maan useis­sa eri­lai­sis­sa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin teh­tä­vis­sä sekä aktii­vi­ses­ti laa­jen­ta­maan amma­til­lis­ta ver­kos­toa­si. Tulet myös ole­maan tär­keä osa yri­tyk­sen omaa mark­ki­noin­tia ja vies­tin­tää vas­tuu­alu­ee­na eri­tyi­ses­ti eri sosi­aa­li­sen median kana­vat sekä sisällöntuotanto. 

MITÄ ME TOI­VOM­ME SINULTA?

  • Opis­ke­let mark­ki­noin­tia tai vies­tin­tää korkeakoulussa
  • Olet mie­lel­lään lop­pu­vai­hees­sa opintojasi
  • Tun­net eri sosi­aa­li­sen median kana­vat ja nii­den käytön
  • Tuo­tat suju­vas­ti sisäl­töä näi­hin kana­viin suo­mek­si ja englanniksi
  • Olet roh­kea etkä pel­kää heit­täy­tyä ja haas­taa itseäsi
  • Ennen kaik­kea olet tiimipelaaja

KUIN­KA HAET?

Kerro vapaa­muo­toi­ses­sa hake­muk­ses­sa miksi sinä haluat meil­le työ­har­joit­te­luun ja miten voi­sit olla apu­nam­me kehit­tä­mäs­sä toi­min­taam­me. Työ­har­joit­te­lun pituus on sinun pää­tet­tä­vis­sä ja voim­me tar­vit­taes­sa myös kes­kus­tel­la opin­näy­te­työn tekemisestä.

Hake­muk­set sekä tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: [email protected]

Straregic Influencer
Marketing
Partner

Subscribe to our newsletter!