Artikkelit

Kuka on Lilli Keh?

Lilli on muodin mark­ki­noin­nin ja brän­di­työn ammat­ti­lai­nen, joka päätyi monien onnek­kai­den sat­tu­mus­ten kautta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pariin. Oman firman perus­ta­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si vuoden 2021 alusta ja asia­kas­port­fo­lio on jo täy­den­ty­nyt muun muassa Taco Bellillä ja Armanilla. KEH Consulting on eri­kois­tu­nut eet­ti­seen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kon­sul­toin­tiin sekä brän­din­muo­dos­tuk­sen suun­nit­te­luun ja kehittämiseen.

Lue lisää

Mitä odottaa tältä vuodelta?

Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat koros­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­ten mark­ki­noin­nin keinojen ohella viime vuosien aikana. Mistä tämä kehitys tulee ja mitä voimme odottaa tule­val­ta vuodelta? Ala muuttuu ja kehittyy nopeasti, joka vaatii vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tyk­sil­tä vas­taa­vaa kykyä mukautua ja inno­voi­da. Kokosimme yhteen­ve­don niistä tren­deis­tä, jotka ohjaavat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin alan kehi­tys­tä tulevana vuonna.

Lue lisää

Clubhouse — miksi kaikkien tulisi jo olla siellä?

Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa blo­gis­saan Clubhousen mer­ki­tys­tä niin sosi­aa­li­sen median alustana kuin myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­sen kannalta. Kulmaa blogille haimme haas­tat­te­le­mal­la yhtä ensim­mäis­tä Clubhousen käyt­tä­jää Suomessa.

Lue lisää

8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäisi hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Etätyön lisään­ty­mi­nen ja verk­ko­kaup­po­jen kas­va­mi­nen vii­me­vuo­den aikana on lisännyt myös kiin­nos­tus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan yli 70 pro­sent­tia työ­elä­mäs­sä olevista haluaisi tehdä jat­kos­sa­kin etätöitä. Tämä ei ainakaan ole pahit­teek­si, jos mietit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hyödyntämistä. 

Lue lisää

Vaikuttajamarkkinointi muu­tok­ses­sa

Vaikuttajamarkkinointi on jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa ja kasvaa sekä kehittyy edelleen. Tämä mark­ki­noin­ti­stra­te­gia on kasvanut yksin­ker­tai­sis­ta PR-toimista suuriin mai­nos­kam­pan­joi­hin, jotka saa­vut­ta­vat enemmän ja enemmän mer­kit­tä­vyyt­tä – vaikuttavuus

Lue lisää
Tuloksien mittaaminen tietokone

Vaikuttajamarkkinoinnin tulok­sien mittaaminen

Vaikuttajamarkkinointikampanjaa voidaan lähteä tekemään useiden eri­lais­ten tavoit­tei­den pohjalta ja tavoit­teet myös mää­rit­te­le­vät suurelta osin sen, mitkä mittarit ovat olen­nai­sia tulok­sien arvioi­mi­ses­sa.  Vaikuttajamarkkinoinnissa pitää kui­ten­kin muistaa,

Lue lisää
fist bumps

Markkinoinnin tehos­ta­mi­nen ristiinpromootiolla

Nykyään ris­tiin­pro­moo­tio­ta on kaik­kial­la, tai ehkä se vain tuntuu siltä, sillä onnis­tu­nut ris­tiin­pro­moo­tio pal­kit­see yri­tyk­siä kas­va­val­la mark­ki­nao­suu­del­la ja parem­mal­la brän­di­tie­toi­suu­del­la. Lähes kaikki huip­pubrän­dit ovatkin sisällyttäneet

Lue lisää

Straregic Influencer
Marketing
Partner

Subscribe to our newsletter!