Artikkelit

Miten podcas­te­ja tehdään? – Krashin kaksikko kertoo

Edellisessä artik­ke­lis­sam­me ker­roim­me podcas­tien määrä kas­va­neen räjäh­dys­mäi­ses­ti vuonna 2020. Tätä artik­ke­lia varten haas­tat­te­lim­me podcas­tien tuo­tan­to­yh­tiö Krashin perus­ta­jia Tapio Auvista ja Klaus Hietalaa, jotka ker­toi­vat meille miten he pää­tyi­vät mukaan bis­nek­seen ja mitä kaikkea podcas­tin tuot­ta­mi­seen tarvitaan.

Lue Lisää »

Podcastien uusi aikakausi

Podcastien suosio lisään­tyi räjäh­dys­mäi­ses­ti vuoden 2020 aikana. Hypement selvitti kuinka suuresta ilmiöstä todella on kyse ja onko mukana kau­pal­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Artikkeliin otettiin mukaan myös yhden Suomen suo­si­tuim­man podcas­tin pitäjät ja heidän rehel­li­set mie­li­pi­teen­sä alan tule­vai­suu­des­ta. Alkuun ker­taam­me luki­jal­le vielä kuinka laajasta kana­vas­ta on kyse.

Lue Lisää »

Kuka on Lilli Keh?

Lilli on muodin mark­ki­noin­nin ja brän­di­työn ammat­ti­lai­nen, joka päätyi monien onnek­kai­den sat­tu­mus­ten kautta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pariin. Oman firman perus­ta­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si vuoden 2021 alusta ja asia­kas­port­fo­lio on jo täy­den­ty­nyt muun muassa Taco Bellillä ja Armanilla. KEH Consulting on eri­kois­tu­nut eet­ti­seen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kon­sul­toin­tiin sekä brän­din­muo­dos­tuk­sen suun­nit­te­luun ja kehittämiseen.

Lue Lisää »

Mitä odottaa tältä vuodelta?

Vaikuttajamarkkinoinnin trendien jatkuva kehitys ja niiden merkitys ovat koros­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti perin­teis­ten mark­ki­noin­nin keinojen ohella viime vuosien aikana. Mistä tämä kehitys tulee ja mitä voimme odottaa tule­val­ta vuodelta? Ala muuttuu ja kehittyy nopeasti, joka vaatii vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin yri­tyk­sil­tä vas­taa­vaa kykyä mukautua ja inno­voi­da. Kokosimme yhteen­ve­don niistä tren­deis­tä, jotka ohjaavat vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin alan kehi­tys­tä tulevana vuonna.

Lue Lisää »

Clubhouse — miksi kaikkien tulisi jo olla siellä?

Clubhouse. Kaikki siitä puhuvat ja moni siellä jo onkin, mutta mitä siellä edes tehdään? Hypement avaa blo­gis­saan Clubhousen mer­ki­tys­tä niin sosi­aa­li­sen median alustana kuin myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­sen kannalta. Kulmaa blogille haimme haas­tat­te­le­mal­la yhtä ensim­mäis­tä Clubhousen käyt­tä­jää Suomessa.

Lue Lisää »

8 syytä, miksi yri­tys­ten pitäisi hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Etätyön lisään­ty­mi­nen ja verk­ko­kaup­po­jen kas­va­mi­nen vii­me­vuo­den aikana on lisännyt myös kiin­nos­tus­ta vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin. Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan yli 70 pro­sent­tia työ­elä­mäs­sä olevista haluaisi tehdä jat­kos­sa­kin etätöitä. Tämä ei ainakaan ole pahit­teek­si, jos mietit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin hyödyntämistä. 

Lue Lisää »

Straregic Influencer
Marketing
Partner

Subscribe to our newsletter!