Artikkelit

Tuloksien mittaaminen tietokone

Vaikuttajamarkkinoinnin tulok­sien mittaaminen

Lukuaika: 3 minuut­tia Vaikuttajamarkkinointikampanjaa voidaan lähteä tekemään useiden eri­lais­ten tavoit­tei­den pohjalta ja tavoit­teet myös mää­rit­te­le­vät suurelta osin sen, mitkä mittarit ovat olen­nai­sia tulok­sien arvioi­mi­ses­sa.  Vaikuttajamarkkinoinnissa pitää kui­ten­kin muistaa,

Lue Lisää »
fist bumps

Markkinoinnin tehos­ta­mi­nen ristiinpromootiolla

Lukuaika: 2 minuut­tia Nykyään ris­tiin­pro­moo­tio­ta on kaik­kial­la, tai ehkä se vain tuntuu siltä, sillä onnis­tu­nut ris­tiin­pro­moo­tio pal­kit­see yri­tyk­siä kas­va­val­la mark­ki­nao­suu­del­la ja parem­mal­la brän­di­tie­toi­suu­del­la. Lähes kaikki huip­pubrän­dit ovatkin sisällyttäneet

Lue Lisää »
https://www.marmai.fi/uutiset/toimisto-onnistui-huijaamaan-brandeja-feikkivaikuttajat-solmivat-yhteistoita-6668894

Brändilähettiläs

Lukuaika: 2 minuut­tia Brändilähettiläs on sana, joka usein nousee esiin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta puhut­taes­sa. Brändilähettiläiden käyttö on yleis­ty­nyt viime vuosina ja se on erittäin tehokas mark­ki­noin­nin keino, joka tuo brändille

Lue Lisää »

Vaikuttajien kau­pal­lis­ta­mi­nen

Lukuaika: 2 minuut­tia Vaikuttajien kau­pal­lis­ta­mi­nen on suuri mah­dol­li­suus ja samalla haaste, jonka kanssa vai­kut­ta­jat ja mana­ge­rit urallaan tais­te­le­vat. Kaupallistaminen on kui­ten­kin viime vuosina moni­puo­lis­tu­nut ja avannut monelle uusia mah­dol­li­suuk­sia sosi­aa­li­sen median myötä. Sen avulla on myös noussut esiin uusia vai­kut­ta­jia perin­teis­ten jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den lisäksi. 

Lue Lisää »

Henkilöbrändi

Lukuaika: 2 minuut­tia Henkilöbrändi tar­koit­taa miten ihmiset näkevät henkilön koko­nai­suu­te­na – min­kä­lai­nen imago hänellä on ja mitä mie­li­ku­via hän herättää. Jokaisella ihmi­sel­lä on olemassa omat arvot, taidot, tiedot, näke­myk­set ja mie­li­pi­teet, mutta miten ne viestii ulos muok­kaa­vat jokaisen omaa henkilöbrändiä.

Lue Lisää »

Miten rakentaa vaikuttajakampanja?

Lataa ilmainen Vaikuttajamarkkinoinnin 101-opas!

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!