Artikkelit

Jussi-gaalan kau­pal­lis­ta­mi­nen

“Yhteistyökumppanuus tar­koit­taa kahden tai useamman brändin yhteis­työ­tä stra­te­gis­ten mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den kautta, joilla brändit tukevat toisiaan saa­vut­ta­maan mark­ki­noin­nin tavoitteensa.”

Lue lisää

Miten valita oikea vaikuttaja?

Oikean vai­kut­ta­jan valinta on äärim­mäi­sen tärkeää ja korostuu koko ajan enti­ses­tään, sillä meneil­lään on vai­kut­ta­jien hyö­dyn­tä­mi­sen räjäh­dys­mäi­nen kasvu. Parhaimmillaan vai­kut­ta­jat pystyvät tie­doil­laan, tai­doil­laan ja saa­vut­ta­mal­laan ase­mal­laan vai­kut­ta­maan suoraan muiden ihmisten osto­pää­tök­siin. Nykypäivänä tulok­sel­li­nen vai­kut­ta­jayh­teis­työ vaatii laatua. Enää ei riitä, että kuka tahansa vai­kut­ta­ja vain suo­sit­te­lee omissa sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan mitä tahansa tuotetta.

Lue lisää

Mitä on Vaikuttajamarkkinointi?

Kun Tuomas Enbuskelta muutama vuosi sitten kysyt­tiin, että onko hän toi­mit­ta­ja vai julkkis, hän vastasi olevansa media. Tuolloin vaikuttaja­markkinointi oli vielä tun­te­ma­ton käsite ja joku saattoi epä­röi­den nau­rah­taa tokai­sul­le, joka tässä hetkessä on kaikille jo itsestäänselvyys. 

Lue lisää

Yritysesittely

Taustamme Olemme neljän hengen ryhmä entisiä huippu-urheilijoita. Uran jälkeen kukin on opis­kel­lut ja työs­ken­nel­lyt ns. pöydän toisella puolella eri roo­leis­sa. Kokemusta löytyy brand mana­ge­ri­na, team

Lue lisää

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!