Artikkelit

https://www.marmai.fi/uutiset/toimisto-onnistui-huijaamaan-brandeja-feikkivaikuttajat-solmivat-yhteistoita-6668894

Brändilähettiläs

Brändilähettiläs on sana, joka usein nousee esiin vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta puhut­taes­sa. Brändilähettiläiden käyttö on yleis­ty­nyt viime vuosina ja se on erittäin tehokas mark­ki­noin­nin keino, joka tuo brändille

Lue lisää

Vaikuttajien kau­pal­lis­ta­mi­nen

Vaikuttajien kau­pal­lis­ta­mi­nen on suuri mah­dol­li­suus ja samalla haaste, jonka kanssa vai­kut­ta­jat ja mana­ge­rit urallaan tais­te­le­vat. Kaupallistaminen on kui­ten­kin viime vuosina moni­puo­lis­tu­nut ja avannut monelle uusia mah­dol­li­suuk­sia sosi­aa­li­sen median myötä. Sen avulla on myös noussut esiin uusia vai­kut­ta­jia perin­teis­ten jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den lisäksi. 

Lue lisää

Henkilöbrändi

Henkilöbrändi tar­koit­taa miten ihmiset näkevät henkilön koko­nai­suu­te­na – min­kä­lai­nen imago hänellä on ja mitä mie­li­ku­via hän herättää. Jokaisella ihmi­sel­lä on olemassa omat arvot, taidot, tiedot, näke­myk­set ja mie­li­pi­teet, mutta miten ne viestii ulos muok­kaa­vat jokaisen omaa henkilöbrändiä.

Lue lisää

Blogiyhteistyö

Blogiyhteistyö on yksi tapa toteut­taa vaikuttaja­markkinointia. Bloggaajat ovat vahvoja mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jia. Heidän ker­toes­saan omia koke­muk­si­aan sekä tuo­des­saan esiin mie­li­pi­tei­tään tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta heihin luo­te­taan ja brändin tun­net­tuus sekä uskot­ta­vuus kasvavat. 

Lue lisää

Instagram Takeover

Instagram Takeover on pieni, mutta erittäin tehokas osa vaikuttaja­markkinointia. Sosiaalinen media on täynnä sisäl­tö­jä sanojen, kuvien, videoi­den ja äänten muodossa. Tämä kaikki on tari­nan­ker­ron­taa. Ketkä ovat siinä par­haim­pia, niin heillä on mah­dol­li­suus toteut­taa onnis­tu­nut Instagram Takeover. 

Lue lisää

Brändäys

Brändäys tar­koit­taa toi­men­pi­tei­tä, joilla pyritään saamaan asiak­kail­le toi­vo­tun­lai­nen mie­li­ku­va. Se on prosessi, jolla annetaan merkitys ja tar­koi­tus yri­tyk­sel­le, tuot­teel­le tai palvelulle.

Lue lisää

Vaikuttaja on media

Rohkeat kutsuvat vai­kut­ta­jia jour­na­lis­teik­si. Toiset puhuvat sisäl­lön­tuot­ta­jis­ta. Me uskal­lam­me väittää, että vai­kut­ta­ja on media! Yhä useampi yritys ja brändi on ottanut avukseen mark­ki­noin­nis­sa vai­kut­ta­jien hyö­dyn­tä­mi­sen. Aktiiviset, laa­du­kas­ta sisältöä tuot­ta­vat sekä laajat ja pro­fi­loi­dut seu­raa­ja­mää­rät omaavat vai­kut­ta­jat tar­joa­vat vaih­toeh­to­ja perin­teis­ten medioi­den rinnalle.

Lue lisää

Mikrovaikuttaja

Mikrovaikuttaja, usein sosi­aa­li­ses­ta mediasta ihmisten tie­toi­suu­teen pon­nah­ta­nut blog­gaa­ja tai Instagram-tähti näyttää joh­dat­ta­van ja innos­ta­van seu­raa­ji­aan ostoai­kei­siin selvästi perin­tei­siä jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä enemmän. Yritysten ei kannata vähä­tel­lä mik­ro­vai­kut­ta­jan voimaa vali­tes­saan sopivaa vai­kut­ta­jaa ja yhteis­työ­kump­pa­nia mark­ki­noi­maan tuot­tei­taan ja palveluitaan.

Lue lisää

Sponsorointi

Sponsorointia ei Suomessa osata hyö­dyn­tää täyteen poten­ti­aa­liin­sa. Yhä kas­va­vis­sa määrin se onneksi mää­ri­tel­lään jo osaksi yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa, mutta moni­puo­li­sem­min ja koko­nais­val­tai­sem­min hyö­dyn­ne­tyt yhteis­työ­so­pi­muk­set mah­dol­lis­tai­si­vat paljon mer­kit­tä­väm­piä­kin tuloksia.

Lue lisää

Vaikuttajamarkkinoinnin
strateginen
kumppani

Tilaa uutiskirjeemme!